Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 84 z 89

Uwaga uwzględniona. Gminy będą przechowywać dokumentację papierową, jednakże nie dłużej niż 10 lat. W tym przypadku nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące archiwizacji. Należy jednakże zauważyć, ze archiwizacja papierowa jest zbędna (Dotyczy tylko części wniosków) i generuje niepotrzebne koszty po stronie gmin. Proponujemy odejście od terminologii ?wniosku Kwestia redakcyjna, na niepoprawnego? i zmianę brzmienia tego przepisu na obecnym etapie uwaga następujący: ?Wniosek, który nie czyni zadość wymaganiom nieuwzględniona. przepisów prawa, to wniosek ?.itd.? Uwaga dotyczy również art. 27 ust. 3 projektu.


45

PKPP Lewiatan

Wydaje się, iż decyzja o odmowie przyjęcia wniosku, o Uwaga uwzględniona czym mowa w przedmiotowym przepisie, nie jest formą poprawną w tym przypadku. Decyzje, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, rozstrzygają sprawę co do jej istoty /tj. merytorycznie/ w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji /art. 104 § 2/. Sprawy proceduralne, takie jak np. nieuzupełnienie wniosku w terminie, organ administracji załatwia wydając postanowienia. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią inaczej /art. 123§2/. W tym przypadku, proponujemy rozwiązanie na wzór art. 64§2 kpa: ?W przypadku gdy wniosek złożony w sposób określony w art. 26 ust. 2 nie czyni zadość wymaganiom przepisów prawa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta niezwłocznie wzywa do uzupełnienia braków wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienie wniosku bez rozpoznania.? Zwracamy uwagę, iż w ustawie o KRS nie ma odpowiednika Proponuje się odpowiednią tego przepisu dla rejestru sądowego, co powoduje pewną zmianę w ustawie o KRS. niespójność systemu. Przewiduje się, że w roku 2011 przedsiębiorcy nie będą potrzebować żadnych zaświadczeń przy wykonywaniu działalności gospodarczej. W MG trwają prace nad odrębną regulacją Wątpliwości budzi również moc dowodowa zaświadczenia o w tym zakresie. się, że wpisie w postaci wydruku ze stron internetowych CEIDG, o Przewiduje ?zaświadczenie? w postaci czym mowa w art. 39 ust. 5 projektu. wydruku będzie mieć moc taką, jak np. wydruk potwierdzenia przelewu bankowego, niewymagający podpisu ani pieczątki. Niestety na chwilę obecną, przedsiębiorca musi notorycznie legitymować się ważnym zaświadczeniem o wpisie, np. postępowanie sądowe. Aby zakwalifikować sprawę jako gospodarczą, niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o wpisie lub odpis KRS /zwracamy uwagę, iż art. 39 ust. 4 projektu mówi jedynie o organach administracji publicznej/.

46

KPP

BCC

Ważne jest jednak, aby równolegle prowadzono prace ukierunkowane na zwiększenie dostępności podpisu elektronicznego (ma być wymagany w omawianej procedurze). Zakup odpowiedniego systemu to koszt kilkuset złotych, dodatkowo należy uiszczać opłatę za uwierzytelnienie podpisu. Systemy potrzebne do korzystania z podpisu elektronicznego oferuje tylko kilka firm, co naturalnie wpływa na wysokość cen. Koszty te mogą skutecznie odstraszać mikro ? oraz małych przedsiębiorców od korzystania z elektronicznego sposobu kontaktów z administracją. Po pierwsze, mając na uwadze liczne przypadki wycieku informacji z różnych organów państwa, konieczne jest zachowanie szczególnej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych klientów administracji. Po drugie, mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania będą nowoczesne i właściwe z technologicznego punktu widzenia i nie zaistnieje sytuacja, w której elektroniczny kontakt z administracją będzie technicznie uciążliwy (np: zrywanie połączeń, powolny transfer danych, czy też trudności z zalogowaniem do systemu). W naszej ocenie, niewłaściwe jest utrzymywanie w nowym systemie oddzielnych ewidencji dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych (w KRS). Podtrzymujemy swoje stanowisko, że celowe jest stworzenie jednego, wspólnego rejestru ? CEIDG. Zwolnione w ten sposób środki ludzkie i materiałowe w KRS, mogłyby zostać przeznaczone na zmniejszenie skali problemu długotrwałości postępowań przed sądami gospodarczymi. Ograniczeniu powinien ulec zakres reglamentacji działalności gospodarczej. Przypominamy, że w zdecydowanej większości krajów UE jej jedyną formą jest koncesja. Reglamentacji powinny podlegać jedynie te obszary działalności gospodarczej, gdzie wymagane jest to przepisami wspólnotowymi. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej powinna zawierać zamknięty katalog rodzajów działalności podlegających reglamentacji. Obecna sytuacja, w której rodzaje działalności regulowanej są określone w wielu ustawach nie sprzyja przejrzystości prawa. Mamy nadzieję, że także ten postulat spotka się z pozytywną reakcją Rządu. Ogólnie przychylna opinia co do rozwiązań projektu.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.