Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 85 z 89

Równolegle trwają prace nad nowelizacją ustawy o podpisie elektronicznym.

Postulaty słuszne.

techniczne,

W obecnym stanie prawnym rejestracja innych podmiotów niż osoby fizyczne odbywa się w drodze aktu administracyjnego albo orzeczenia sądowego i ma charakter konstytutywny. Z punktu widzenia obywatela CEIDG będzie udostępniać informacje o wszystkich podmiotach, zatem sposób rejestracji nie ma tu znaczenia.

Równolegle trwają w MG prace nad odrębną ustawą dereglamentacyjną.


IV. Zakres Oceny Skutków Regulacji Przepisy projektu ustawy wpływają bezpośrednio na przedsiębiorców oraz organy kontroli, które na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustaw szczegółowych wykonują swoje ustawowe zadania. W zakresie dotyczącym ewidencji działalności gospodarczej projektowana regulacja dotyczy także organów ewidencyjnych. V. Skutki wprowadzenia ustawy

? wpływ regulacji na dochody i wydatki sektora finansów publicznych (w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego) I. Koszty i dochody związane z rejestracją działalności gospodarczej

Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej przez gminy jest zadaniem zleconym z zakresu

47

administracji rządowej (art. 7a ust. 1 ustawy ? Prawo działalności gospodarczej) i w związku z tym powoduje coroczne wydatki budżetowe. Prowadzenie rejestracji działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z koniecznością ponoszenia przez gminę określonych kosztów, głównie związanych z zatrudnianiem pracowników, których zadaniem jest obsługa przedsiębiorców w tym zakresie. Aktualne koszty ponoszone przez ogół gmin kształtują się następująco (dane szacunkowe): Liczba gmin x średnia liczba etatów w 2004 roku potrzebna do obsługi ewidencji działalności gospodarczej x średnia płaca w organach samorządowych w 2007 roku x 12 miesięcy = całkowity koszt osobowy ponoszony przez wszystkie gminy w Polsce w skali roku 2 478 gmin x 1,33 etat 1 x 3 025 zł 2 brutto x 12 m-cy = 119 635 362 zł Ponadto gminy ponoszą różnego rodzaju koszty administracyjne tj. koszt wydrukowania odpowiednich formularzy, artykułów piśmiennych, papieru, oraz zużycia sprzętu komputerowego. Wielkość kosztów administracyjnych została oszacowana na kwotę 1 000 zł w skali roku na gminę. 2 478 gmin x 1000 zł = 2 478 000 zł Łączne koszty związane z prowadzeniem przez gminy ewidencji działalności gospodarczej 122 113 362 zł Aktualne dochody uzyskiwane przez ogół gmin kształtują się następująco (dane szacunkowe): Rejestracja działalności gospodarczej ze względu na jej odpłatny charakter wiąże się z uzyskiwaniem przez każdą gminę określonych dochodów. Dochody gmin kształtują się następująco (szacunkowe dane):

1) Średnia liczba wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej w roku 2004 x liczba gmin x opłata za wpis do ewidencji (100 zł) = wielkość dochodu ok. 140 wniosków o wpis x 2478 gmin x 100 zł 3 = 34 692 000 zł

2) liczba wniosków o zmianę wpisu do ewidencji oraz liczba wniosków o wykreślenie z ewidencji w roku 2004 x liczba gmin x opłata za zmianę wpisu w ewidencji (50 zł) = całkowita wielkość dochodu (476 średnia liczba wniosków o zmianę wpisu + 161,07 średnia liczba wniosków o wykreślenie z ewidencji) x 2478 gmin x 50 zł = 78 932 973 zł Opłaty za wpis lub zmianę wpisu w ewidencji stanowią dochód budżetu gminy.

1

Dane zamieszczone w Ocenie Skutków Regulacji dotyczące liczby wniosków o wpis, zmianę i wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej oraz liczby pracowników zatrudnionych do obsługi ww. ewidencji pochodzą z przeprowadzonego przez CBOS ?Badania stanu informatyzacji procesu ewidencjonowania działalności gospodarczej w urzędach gmin? 2 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w administracji samorządu terytorialnego w 2007 r. wg Małego Rocznika Statystycznego Polski 2008 (s.

81) 3 W przypadku zmian we wpisie wysokość opłaty wynosi 50 zł, jednak gminy mogą zwolnić przedsiębiorców z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, tak jest np. w Warszawie.

48

Łączne dochody gmin, przy założeniu, że gminy nie rezygnują z pobierania opłat za wpis i zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej, mogłyby wynosić: 113 624 973 zł Aktualnie koszty prowadzenia przez gminy ewidencji działalności gospodarczej przewyższają nieznacznie dochody gmin otrzymywane z tego tytułu. Aktualne koszty ponoszone przez przedsiębiorców związane z rejestracją działalności gospodarczej Rejestracja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę wiąże się z dokonaniem opłaty w wysokości 100 zł za wpis do ewidencji działalności gospodarczej a także kosztami związanymi z dojazdem do właściwych urzędów i wypełnieniem stosownych formularzy.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.