Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 87 z 89

50

Poprzez zmniejszenie obowiązków związanych z prowadzeniem archiwum oraz dokumentacją papierową ewidencji działalności gospodarczej można stwierdzić, że przyjęcie takiej koncepcji funkcjonowania rejestracji działalności gospodarczej obniży koszty gmin. Należy jednak zaznaczyć, iż w projekcie przewiduje się rolę urzędów gmin w procedurach korekty wpisu w CEIDG zawierającego dane niezgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że gminy poniosą pewne koszty osobowe i rzeczowe przy realizacji tego zadania. Nie sposób jednak oszacować tych kosztów, należy spodziewać się, że będą one znikome na skutek powszechnej dostępności zainteresowanych do informacji poprzez stronę internetową. Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG za pośrednictwem gminy będzie bezpłatna. Gminy nie będą pobierać opłat za wpis oraz zmianę wpisu do CEIDG i tym samym uzyskiwać dochodów z tego tytułu. Dane o przedsiębiorcach znajdujące się w ewidencjach prowadzonych przez gminy oraz dane o udzielonych przedsiębiorcom koncesjach, licencjach, zezwoleniach itp. właściwe organy będą przekazywać do CEIDG. Koszt przeniesienia ww. danych jest trudny do oszacowania ze względu na brak jednolitego systemu, w którym prowadzona jest ewidencja działalności gospodarczej. Obowiązujące przepisy pozostawiają tu dowolność organom, określając jedynie zakres ewidencjonowanych danych. W związku z tym część jednostek samorządu terytorialnego prowadzi ewidencję przedsiębiorców i rejestry udzielonych koncesji, zezwoleń itp. w formie papierowej, część w papierowej i elektronicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestry działalności regulowanej mogą być prowadzone w systemie informatycznym. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę wpisów w ewidencji działalności gospodarczej i liczbę wydanych koncesji, licencji itp. oraz czas, w którym dane mają być przekazane do CEIDG (do dnia 31.12.2011 r.) należy stwierdzić, że przekazanie ww. danych nie będzie stanowiło istotnego obciążenia dla tych organów. Średnio bowiem każdy wójt/burmistrz/prezydent będzie musiał przekazać do dnia 31 grudnia 2011 r. informacje o ok. 420 udzielonych koncesjach, licencjach itp., starosta o ok. 300, marszałek województwa ok. 1 390, a wojewoda o ok. 80 udzielonych koncesjach, licencjach itp. Przekazanie danych o przedsiębiorcach zgromadzonych w ewidencji gminnej (średnio 1050 wpisów w każdej gminie) w ciągu tak długiego okresu czasu także nie powinno stanowić dużego obciążenia dla tych urzędów.


2. Prognozowane koszty ponoszone przez przedsiębiorców Projekt ustawy umożliwia przedsiębiorcom rejestrację działalności gospodarczej przez internet. Szacuje się, że w pierwszym roku funkcjonowania nowych rozwiązań niewielu przedsiębiorców będzie dokonywać rejestracji firm on-line z pominięciem gminy. Niemniej jednak szacuje się, ze z każdym rokiem przedsiębiorców zainteresowanych tym rozwiązaniem będzie przybywać. Rejestracja przedsiębiorstwa on-line będzie bezpłatna. Ponadto wniosek o wpis przedsiębiorca będzie mógł złożyć także w gminie i może on zawierać żądanie wpisu do REGON, zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS, co oznacza skrócenie czasu rejestracji działalności gospodarczej. Za wniosek o wpis lub zmianę wpisu nie będzie pobierana opłata. Ponadto przewiduje się także możliwość złożenia ww. wniosku w wersji elektronicznej. Złożenie wniosku o wpis w gminie Średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złożenie wniosku x stawka za godzinę 4 godziny x 84 zł = 336 zł Zakłada się, że ok. 10% przedsiębiorców będzie rejestrować swoje firmy on-line. Zatem szacuje się, że liczba przedsiębiorców korzystających z tradycyjnej formy rejestracji wyniesie 179 640.

51

Łączne koszty związane z rejestracją działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców ogółem wynoszą 336 zł x ok. 179 640 przedsiębiorstw = 60 359 040 zł Ponadto wniosek o wpis przesyłany przez internet powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (koszt zakupu zestawu do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wynosi ok. 360 zł). Jednakże należy zauważyć, że oprócz rejestracji działalności gospodarczej może być on wykorzystywany także do innych celów np. w kontaktach handlowych, kontaktach z ZUS i realizacji innych e-usług świadczonych przez administrację.

3. Dochody i koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Całkowite nakłady na realizację ww. projektu wynoszą 28 750 000 zł 5 . Obejmować będą one budowę systemu (m.in. przeprowadzenie analizy, przygotowanie projektu, wytworzenie oprogramowania, testy), homologację oraz zarządzanie projektem (m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, testy odbioru oraz recenzje). Utworzenie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wiąże się z dodatkowymi kosztami jakie musi ponieść Ministerstwo Gospodarki, w tym kosztem zatrudnienia dodatkowych pracowników: 10 etatów x 4200 zł brutto x 12 m-cy = 504 000 zł oraz kosztami administracyjno- biurowymi w wysokości ok. 100 000 zł Koszty związane z budową CEIDG można podzielić na:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.