Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 88 z 89

1) koszty, które zostaną poniesione jednorazowo dotyczące budowy CEIDG 750 000 zł, 28

2) koszty związane z funkcjonowaniem CEIDG ponoszone rokrocznie: 604 000 zł w tym obejmujące koszty związane z zatrudnieniem pracowników w wysokości 504 000 zł/ rocznie,

3) koszty związane z przygotowaniem pracowników administracji publicznej, w tym pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu funkcjonowania

5

Ww. kwota została oszacowana na podstawie opracowanego w MG w 2005 roku studium wykonalności budowy ?Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Gminnych Ewidencji Działalności Gospodarczej? (projekt Indygo) oraz ujęta w poz. 84 załącznika do Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koszt realizacji projektu Indygo wynosił ok. 32 mln złotych. W stosunku do projektu Indygo zakres prac CEIDG uległ niewielkiej zmianie. Jednocześnie w tym okresie uległy obniżeniu ceny usług i sprzętu informatycznego. Należy także dodać, że wstępnie oszacowany koszt budowy CEIDG jest adekwatny do kosztów budowy innych systemów informatycznych tj. CEPIK ? ok. 52 mln złotych, TERYT 2- ok. 45 mln zł, ePUAP I etap ? ok. 27 mln zł. Ponadto przygotowane jest zlecenie opracowania studium wykonalności projektu CEIDG. Na podstawie ww. studium wykonalności zostanie zweryfikowana kwota budowy i funkcjonowania CEIDG. Kwota ta ponadto może ulec zmianie w wyniku różnic w kursie euro.


52

Centralnej Ewidencji ? ok. 11 000 000 zł 6 .

i

Informacji

o

Działalności

Gospodarczej

(CEIDG)

Należy także dodać, że utworzenie CEIDG może wiązać z powstaniem oszczędności etatowych w urzędach skarbowych, ZUS oraz GUS. Zgodnie bowiem z projektem ustawy przedsiębiorcy nie będą musieli zwracać się z osobnym wnioskiem o nadanie numeru NIP, do GUS o nadanie numeru REGON oraz do ZUS ze zgłoszeniem płatnika składek. Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej oraz wprowadzenia ?jednego okienka? będzie się wiązało z koniecznością przeprowadzenia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że koszt wdrożenia nowych rozwiązań będzie wynosił: ? 1 000 000 zł ? na zmianę systemu informatycznego oraz utworzenie (modyfikację) modułów i łączy teleinformatycznych, ? 1 000 000 zł ? na wdrożenie informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Tabela: Zestawienie kosztów i korzyści Podmiot Koszty aktualne Koszty przyszłe Przedsiębiorcy Koszty związane z założeniem przedsiębiorstwa (w tym opłaty) ? 291 575 680 zł Koszty związane z założeniem przedsiębiorstwa 60 359 040 zł Korzyści aktualne brak Korzyści przyszłe ? Możliwość rejestracji online, ? Możliwość złożenia jednego zintegrowanego wniosku w gminie, ? Likwidacja zaświadczeń, ? Dostęp do bazy danych o przedsiębiorcach w skali całego kraju. ? Likwidacja ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, ? Zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z prowadze-

Gminy

Koszty osobowe ? Koszty osobowe i administracyjne i administracyjne związane związane z z prowadzeniem przyjmowaniem ewidencji wniosków o wpis działalności ? 90 942 600 zł gospodarczej -122 113 362 zł ? Koszty związane z przekazaniem danych zawartych w ewidencji

Wstępnie oszacowana kwota związana z realizacją projektu w ramach Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Ostateczna decyzja o wysokości kwoty przyznanej MG nie została jeszcze podjęta przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

6

53

działalności gospodarczej oraz danych o udzielonych koncesjach, licencjach itp. do CEIDG CEIDG (system brak informatyczny) ? ? Koszt budowy CEIDG 28 750 000 zł Koszty funkcjonowania CEIDG 604 000 zł, Koszty przygotowania pracowników administracji publicznej z zakresu funkcjonowania CEIDG ? 11 000 000 zł brak

niem archiwum oraz dokumentacji związanej z rejestracją działalności gospodarczej Przekazywanie danych pomiędzy gminami, urzędami wydającymi koncesje, licencje itp. oraz ZUS, GUS i urzędami skarbowymi a CEIDG za pomocą platformy e-PUAP.

?

? wpływ regulacji na rynek pracy Wejście ustawy w życie generalnie będzie miało nieznaczny wpływ na rynek pracy. Może mieć wpływ na zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Ograniczenie uciążliwości kontroli, szybkość, prostota i wygoda procesu rejestracji działalności gospodarczej i dokonywania zmian w CEIDG oraz powszechnie dostępna informacja o statusie przedsiębiorcy może zachęcać przedsiębiorców do zatrudnienia dodatkowych pracowników.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.