Logowanie

Projekty Ustaw

24.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Strona 89 z 89
Ustawa nieznacznie wpłynie na strukturę i liczbę osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, których zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem przedsiębiorców. ? wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Modyfikacja przepisów dotyczących rejestracji działalności gospodarczej oraz zmiany w zakresie kontroli przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarki. CEIDG umożliwi przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do danych o innych przedsiębiorcach (lepsza informacja o kontrahentach) oraz wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Zmniejszenie uciążliwości kontroli będzie bodźcem dla osób fizycznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek. ? koszty i korzyści wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców Wprowadzenie przepisów ograniczających uciążliwość kontroli działalności przedsiębiorców wpłynie na redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców związanych z ?obsługą? organów kontrolnych. Korzystnie wpłynie to na sytuację organizacyjną przedsiębiorstw i przyczyni się do ich większej efektywności. Nowa procedura rejestracji działalności gospodarczej przyczyni się do skrócenia czasu zakładania przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy zaoszczędzą czas i uzyskają możliwość rejestracji


54

przedsiębiorstwa czy zmiany swoich danych bez wychodzenia z domu. Nadal będzie też możliwa rejestracja działalności gospodarczej za pośrednictwem urzędów gmin. Ponadto wniosek o wpis lub zmianę wpisu do CEIDG nie będzie podlegał opłacie. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej umożliwi dostęp, za pomocą platformy e-PUAP, do informacji o przedsiębiorcach w skali całego kraju, dzięki czemu przedsiębiorcy w sposób szybki i sprawny będą mieli możliwość uzyskania zawsze aktualnych informacji o innych przedsiębiorcach wykonujących działalność na terenie całej Polski. Utworzenie CEIDG przyczyni się zatem do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Oprócz realizacji procedur związanych z ewidencją działalności gospodarczej system CEIDG umożliwiać będzie również obsługę wniosków kierowanych do organów wydających zezwolenia (licencje, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej). Informacje o udzielonych przedsiębiorcy koncesjach, zezwoleniach itp. będą dostępne na stronach internetowych CEIDG. Zwiększy to bezpieczeństwo obrotu gospodarczego oraz praktycznie wyeliminuje sytuacje, w których wymagane będzie przedstawienie papierowego zaświadczenia (przynajmniej w relacjach przedsiębiorca-administracja publiczna). Przyniesie to dodatkową redukcję kosztów administracyjnych, zwłaszcza w kontaktach przedsiębiorca- urząd. CEIDG zapewni pełną elektronizację obsługi dzięki elektronicznej wymianie informacji między urzędem skarbowym, ZUS i GUS. Ponadto przedsiębiorcy nie będą obarczeni koniecznością uzyskiwania licznych zaświadczeń, np. zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON i ZUS. ? wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów Rozwiązania zawarte w ustawie mające na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych skłonią większą grupę osób do podejmowania działalności gospodarczej w całej Polsce. Dodatkowo korzystna dla przedsiębiorców zmiana przepisów w zakresie kontroli ułatwi prowadzenie już istniejących firm. Rozwiązania zawarte w ustawie przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości, który stymuluje rozwój społeczny i regionalny. Zwiększająca się liczba przedsiębiorstw oraz rozwój już funkcjonujących firm wpływają bowiem na wzrost zamożności obywateli jak i przedsiębiorców. ? wdrożenie i egzekwowanie

Wdrożenie zmodyfikowanych zasad kontroli wymaga nowelizacji kilkudziesięciu ustaw. Propozycje stosownych zmian zostały zawarte w projekcie. Budowa systemu CEIDG częściowo (85%) finansowana będzie ze środków pochodzących z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet Społeczeństwo informacyjne-budowa elektronicznej administracji. Oprócz budowy systemu informatycznego przewiduje się także organizację szkoleń skierowanych do gmin oraz organów wydających koncesje, licencje, zezwolenia poświęconych nowym zasadom rejestracji działalności gospodarczej i przekazywania danych do CEIDG. Planowana jest również szeroka kampania informacyjna w tym zakresie (np. druk plakatów, broszur) skierowana do przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. Dodatkowe dane: Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że będzie musiało ponieść dodatkowe koszty w zakresie wdrożenia ?jednego okienka? w wysokości ok. 1,5 miliona złotych. Główny Urząd Statystyczny szacuje, iż w tym zakresie poniesie dodatkowe koszty w wysokości ok. 8,5 mln zł na techniczną modernizację systemu REGON (kwota ta uwzględnia już rozwiązania potrzebne do funkcjonowania CEIDG). Ministerstwo Finansów stwierdza, iż podany wyżej czas na uzyskanie NIP jest przeszacowany. Ponadto projektowane przepisy nie wpłyną na oszczędności etatowe w urzędach skarbowych. 10/42zb

55

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.