Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Strona 4 z 6

1 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Projektowana zmiana jest wynikiem uzgodnień na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i ma na celu zmianę terminu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w części dotyczącej zwiększenia o co najmniej 20 % realnego wzrostu wynagrodzeń. Uzgodnienia te odbyły się w dniu 15 maja 2008 r. W ich wyniku została podjęta uchwała nr 32 Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie trybu negocjacji wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.


4

Trójstronna Komisja ustaliła, że strona rządowa przygotuje projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w której określony zostanie nowy termin uzgadniania wzrostu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w części uzależnionej od realnego wzrostu płac. Coroczne negocjacje rozpoczynać się będą w czerwcu, w roku poprzedzającym waloryzację, po przedstawieniu przez stronę rządową partnerom społecznym prognoz makroekonomicznych, w tym planowanego wzrostu inflacji. W oparciu o prognozowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w danym roku oraz wzrost wynagrodzeń w roku poprzednim strona rządowa będzie proponowała Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych wzrost wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Strony pracowników i pracodawców ustosunkują się do tej propozycji w terminie dwóch tygodni. W przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia, to strona rządowa tak jak obecnie podejmie decyzję, uwzględniając swoją propozycję. Ustalone w drodze negocjacji zwiększenie o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia ogłaszałby minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze komunikatu. W przypadku braku konsensusu, wysokość tego zwiększenia ogłaszałaby, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów. Wskaźnik waloryzacji ogłaszałby, w drodze komunikatu, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W związku z tym, że prace legislacyjne nad projektowaną ustawą rozpoczęły się w czerwcu 2008 r., w 2008 r. zmieni się termin negocjacji zwiększenia w roku 2009 wskaźnika waloryzacji o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W 2008 r. negocjacje rozpoczną się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, a przed uchwaleniem budżetu państwa na 2009 rok.

5

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Termin wejścia w życie art. 1 wynika z zasad rozliczeniowych w ubezpieczeniach społecznych. Podstawowym okresem rozliczeniowym w ubezpieczeniach jest miesiąc, również w określonych dniach miesiąca dokonywane są rozliczenia i opłaty składek za miesiąc ubiegły, nie powinno się zatem zmieniać zasad rozliczeń w trakcie okresu rozliczeniowego lecz najlepiej z pierwszym dniem miesiąca, tak aby jednakowe zasady rozliczeń obowiązywały w całym okresie rozliczeniowym. Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).

6

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa Proponowana zmiana dotyczy ubezpieczonych, płatników składek i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Konsultacje społeczne Projekt ustawy został poddany wymaganym konsultacjom z partnerami społecznymi. Uwagę do projektu zgłosiła Krajowa Izba Gospodarcza. W opinii KIG za kontrowersyjną należy uznać propozycję, zgodnie z którą na osoby prowadzące działalność gospodarczą zawierające umowy o pracę nakładczą rozciągnięte zostałyby reguły ubezpieczeniowe analogiczne do tych ustalonych dla takich osób zawierających umowy zlecenie. Zdaniem KIG umowa o pracę nakładczą jest formą specyficzną, o charakterze podobnym do umowy o pracę, stąd należy pozostawić ubezpieczonym możliwość wyboru tytułu, z którego chcą podlegać ubezpieczeniu. KIG podkreśla, że z uwagi na obowiązujący system emerytur kapitałowych, wysokość składek opłacanych przez ubezpieczonych ma w przyszłości wpływ na wysokość ich świadczeń emerytalnych, stąd biorąc to pod uwagę powinni dokonać samodzielnie wyboru wysokości podstawy wymiaru składek. Uwaga KIG nie została uwzględniona. Ideą systemu ubezpieczeń nie jest samodzielne wybieranie podstawy wymiaru składek, od której chce się opłacać składki, ale opłacanie ich osiąganego przychodu, ponieważ co do zasady ubezpieczenia społeczne mają kompensować ubezpieczonym dochody z pracy utracone z powodu starości lub niepełnosprawności. Aby było to możliwe, poziom podstawy wymiaru składek powinien być adekwatny w stosunku do przychodów z pracy osiąganych w okresie aktywności zawodowej. Jeśli chodzi o osoby prowadzące działalność, brak jest obiektywnej metody określania comiesięcznej podstawy (faktycznego przychodu z działalności), dlatego też

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.