Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Strona 5 z 6

7

w ustawie wskazano minimalną podstawę dla tych osób. Wydaje się niewiarygodne, że w przypadku niektórych osób prowadzących działalność gospodarczą wykonujących jednocześnie umowę o pracę nakładczą dochód jest tak mały, że postanawiają one opłacać składki zaledwie od kilkudziesięciu złotych, a co za tym idzie decydują się na tak niskie świadczenia w przyszłości. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zdanie KIG, że umowa o pracę nakładczą ma charakter podobny do umowy o pracę, to należy zauważyć, że ze stosunku pracy zawsze opłaca się składki bez względu na to, czy jest to jeden tytuł, czy jest zbieg z innymi tytułami. Pracownicy nie dokonują samodzielnie wyboru wysokości podstawy, składki na ubezpieczenia społeczne za te osoby opłacane są od osiąganego przez nie przychodu. Pozostałe organizacje społeczne, tj. Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club ? nie przesłały opinii, co zostało uznane za brak uwag. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność? (w decyzji Prezydium KK nr 158/08) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w swoim wystąpieniu ? nie zgłosiły uwag do projektu. Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie odnotowało żadnych wystąpień dotyczących projektowanej ustawy, kierowanych w oparciu o przepisy wymienionej ustawy.


3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych Przywrócenie podstawy prawnej do ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących niepubliczne szkoły, placówki lub ich zespoły nie spowoduje wzrostu wydatków z FUS i z budżetu państwa. Szacunki finansowe wprowadzenia przepisu o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tej działalności, jeśli osoby te wykonują jednocześnie

8

pracę nakładczą, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania pracy nakładczej jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Założenia:

1. Szacunków dokonano w warunkach 2008 r.

2. Szacunków dokonano przy następujących założeniach makroekonomicznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w czerwcu 2008 r. (prognozy wielkości makroekonomicznych przygotowanych w ramach prac nad ?Założeniami projektu budżetu państwa na rok 2009?): ? wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r. ? 104,1 % ? wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. ? 106,1 %.

3. W 2008 r. dla I i II kwartału uwzględniono przeciętne miesięczne wynagrodzenie w tym kwartale z danych GUS. Dla pozostałych kwartałów 2008 r. przyjęto proporcję przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym kwartale do przeciętnego wynagrodzenia w 2008 r. taką samą jak zaobserwowana w 2007 r.

4. W szacunkach wykorzystano dane (za XII 2007 r. oraz za I i II 2008 r.) o liczbie i sumie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, które zgłoszone były do ubezpieczeń społecznych z kodem 02 00 i równocześnie zgłoszone były do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 05 10, 05 12 lub z kodem 05 70, 05 72 (ale nie były równocześnie zgłoszone do ubezpieczeń społecznych z jakimkolwiek z tych czterech ostatnich kodów). Przy czym brano pod uwagę wyłącznie te osoby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pracy nakładczej była niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

5. Przyjęto, że w każdym miesiącu od III do XII 2008 r. liczba oraz średnia podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (według obecnych przepisów) osób, o których mowa w pkt 4, równa będzie odpowiednio: średniej liczbie, średniej podstawie wymiaru składek dla tych osób w okresie

9

XII 2007 r. ? II 2008 r.

6. Ściągalność składek na ubezpieczenia społeczne przyjęto na poziomie 98,3 %.

7. Przyjęto, że po wprowadzeniu proponowanej zmiany osoby, których zmiana ta dotyczy, podlegać będą ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, a nie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy nakładczej. Przy powyższych założeniach oszacowano, że proponowana zmiana spowodowałaby wzrost wpływów składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należnych za 12 miesięcy 2008 r. o 84,8 mln zł. Objęcie osób, o których mowa w pkt 4 założeń, obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności spowodowałoby, że osoby te podlegałyby obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.