Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Strona 6 z 6
Przy powyższych założeniach oszacowano, że spowodowałoby to wzrost wpływów składek na ubezpieczenie wypadkowe należnych za 12 miesięcy 2008 r. o 6,6 mln zł. Wprowadzenie przepisu o obowiązkowym podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu tej działalności, jeśli osoby te wykonują jednocześnie pracę nakładczą, a podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu wykonywania pracy nakładczej jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność dotyczyłoby szacunkowo około 18 tys. osób. Skutek finansowy umożliwienia emerytowanym żołnierzom i funkcjonariuszom służb mundurowych pobierającym emeryturę ?mundurową?, przyznania emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS będzie znikomy lub praktycznie żaden. Wynika to stąd, że emerytowi ?mundurowemu? zgodnie z przepisami nie wliczanoby do okresu wymaganego do emerytury z FUS okresu służby mundurowej, co oznaczałoby konieczność przepracowania poza służbą mundurową co najmniej 25 lat w ramach ubezpieczenia pracowniczego. W konsekwencji łączny staż pracy


10

takiego emeryta musiałby wynieść co najmniej 40 lat łącznie, a jedynie część ubezpieczeniowa stanowiłaby podstawę naliczenia emerytury z FUS. W praktyce oznacza to, że liczba takich osób będzie znikoma (o ile w ogóle wystąpi), a prawdopodobieństwo, że naliczona emerytura z FUS będzie wyższa od emerytury mundurowej, jest również znikome. Analogicznie do powyższego ? skutek finansowy umożliwienia członkom rodziny pozostałym po emerytowanych żołnierzach i funkcjonariuszach służb mundurowych (którzy mieli przyznaną emeryturę z FUS) zgłoszenia wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie znikomy lub praktycznie żaden.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny Projektowane rozwiązania nie będą miały wpływu na: rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. Nie wpłyną też na sytuację i rozwój regionalny. Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność, wykonujących równocześnie pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, zrówna warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych; przedsiębiorcy będą obowiązani do opłacania jednakowej składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy dodatkowo, obok tej działalności wykonują umowę o pracę nakładczą. Projektowane rozwiązanie spowoduje również wyeliminowanie umów o fikcyjną pracę nakładczą.

10/11rch 11

,l

URZĄD KOMTTE TU II.{TE GRAC JI EUROPE JS KIEJ

SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKJEJ SEKRETARZ STANU Mikołaj Dowgielewicz Min'MD/o] Ą)rtoanva'

Warszawa, dnia),t1 września 2008 r.

Pan Maciej Berek Sekretarz Rady MinistrÓw opinia o zgodnościz prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeri społecutych oraz ustowy o emeryturgch i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznychwyrazona na podstawie art. 9 pkt 3 w związku z art.2 ust. l pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej @z. U. Nr 106, poz. 494,zp6źn,zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaj a Dowgielewicza

Szanowłly anie Mintstrze, P W zwtązku z przedłoŻonym projektem ustawy (pismo nr RM-l0-161.08) pozwalam sobie wyrazić rrastępuj opinię: ącą Projektowana regulacja nie jest objęta zahesem prawa Unii Europejskiej.

Z powazaniem,

Do uprzejmejwiadomości : Pani JolantaFedak Minister Pracy i Polityki Społecznej

CI

UcItwAŁA nr 53/-wtfiV2008 Rrdy Nndzorezei Zakłgdu[Ibezpieczefi$połecrnych z dnis 23 lipca 2008roku

[

dĄ,WĄrł"

w sprawle tałpiniowantaprujekta aĘ prawnegt

o 1998/r. systetnie art' Działając podstawie 75 ust,2 pkt 6 ustawyz dfua|3 puź'dnernika na pruez Ministra Pracy i Poliryki społecmejprojekt ustawy o zrniarrię opiniqje przedłożoily i orae ustawyo emeryturnch rentachz Fundusru ustawy o systemieubeąpięc.zespołocanych Ubezpieęzęitspoteomycb.

JuxltuP ł9

WBADY}.IAECIRCffiI zAKŁ/If,I uEEffiCm(i sorpmrftng

YHł JąAlt[ilIel

t

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypolpolitej Polskiej puidzierntka 2008 r. puidzierntka20UU Skierowano do druku ę

Cena ) n

zł+ZT%ovAT

w

.1-.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.