Logowanie

Projekty Ustaw

23.8.2011

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Strona 1 z 14
Druk nr 4625

Warszawa, 22 sierpnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-87-11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z projektem aktu


wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

dotyczącą

zgodności

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia. Z poważaniem (-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Art. 1. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: ?3) choroba zakaźna ? choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy;?, b) c) uchyla się pkt 10, dodaje się pkt 10a w brzmieniu: ?10a) instytut badawczy ? instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);?;

2)

3) po art. 4 uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 2; w art. 5:

a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do:

1) poddawania się: a) b) c) zabiegom sanitarnym, szczepieniom ochronnym, poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków, d) badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również badań, e) f) g) h) i)

2) nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, leczeniu, hospitalizacji, izolacji; postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych

zaniechania wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby ? jeżeli są osobami zakażonymi, chorymi na chorobę zakaźną lub nosicielami;

3)

stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej zakaźnych; 2 Inspekcji Sanitarnej służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

4)

udzielania danych i informacji: a) organom Inspekcji Państwowej Sanitarnej Inspekcji Sanitarnej, Spraw

Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Ministerstwa Wewnętrznych i Administracji, Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony i do Środowiska, instytutom prowadzenia oraz jednostkom, badawczym, nadzoru zwalczania o których mowa w art. 30 ust. 1, oraz ośrodkom referencyjnym niezbędnych zakaźnymi

epidemiologicznego nad zakażeniami i chorobami i zapobiegania zakażeń i chorób zakaźnych, b) właściwym państwowym inspektorom sanitarnym, niezbędnych do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, c) organom Państwowej do Inspekcji sprawowania Sanitarnej, nadzoru

niezbędnych w pkt 1 ? 3.?, b)

4) uchyla się ust. 3;

nad realizacją obowiązków, o których mowa

po art. 5 dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału w brzmieniu: ?Rozdział 2 Badania sanitarno-epidemiologiczne?;

5)

w art. 7 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: ?Badania laboratoryjne u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1, przeprowadzają, akredytowane w zakresie przedmiotu badania na postawie przepisów o systemie oceny zgodności, laboratoria:?;

3

6)

w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: ?3. Koszty laboratoryjnego badania sanitarno-epidemiologicznego wykonywanego u osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ? 4, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.?;

7)

w art. 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. W przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, wyniki badań laboratoryjnych poddaje się weryfikacji.?, b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: ?Weryfikację wyników badań laboratoryjnych, o której mowa w ust. 1, przeprowadzają:?;

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.