Logowanie

Projekty Ustaw

23.10.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Strona 1 z 2
Druk nr 1208

Warszawa, 22 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-168-08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

-o zmianie ustawy postępowaniu przed administracyjnymi.

W załączeniu przedstawiam także opinię proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.


Prawo o sądami

dotyczącą

zgodności

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości. wz. Wiceprezes Rady Ministrów (-) Grzegorz Schetyna

Projekt

USTAWA z dnia

o zmianie ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 1. brzmienie:

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm. 1)) art. 73 otrzymuje

?Art. 73. § 1.

§ 2.

§ 3.

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65 ? 72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.

§ 4.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.?.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818, Nr 121, poz. 831 i Nr 221, poz. 1650.

10/28rch

2

UZASADNIENIE

Projektowana ustawa nadaje nowe brzmienie art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Przepis ten, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r., sygn. akt P 13/05, został uznany za niezgodny z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim ustanawia siedmiodniowy termin przechowywania pisma procesowego i nie wymaga ponawiania zawiadomienia adresata o złożeniu tego pisma. Realizując treść wyroku Trybunału proponuje się nadać nowe brzmienie art. 73 ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany we wcześniejszych artykułach dotyczących doręczeń, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, informując jednocześnie o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia. W przypadku niepodjęcia pisma w powyższym terminie, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości jego odbioru w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia. Z upływem ostatniego dnia wskazanego wyżej czternastodniowego okresu, doręczenie uważa się za dokonane.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projektowana ustawa oddziałuje na wszystkie podmioty, którym doręczane są pisma w toku toczącego się postępowania sądowo-administracyjnego. W ramach konsultacji projekt, w wersji obejmującej nowelizację art. 264 § 2 ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, został przekazany Krajowej Radzie Sądownictwa, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie zaopiniowała propozycję nowelizacji art. 264 § 2 ustawy ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wskazując, że brak merytorycznych przesłanek, aby rozszerzać uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ? jednej ze stron postępowania przed sądami administracyjnymi, nadając mu uprzywilejowaną pozycję w porównaniu z innymi organami państwa, których decyzje i inne akty prawne są przedmiotem rozpoznania przez sądy administracyjne.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.