Logowanie

Projekty Ustaw

20.10.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Strona 3 z 4

Taka nowelizacja gwarantuje stabilność funkcjonowania wtz i realizację jego podstawowych celów terapeutycznych. Wprowadzenie przedmiotowej regulacji do ustawy ma na celu zachowanie możliwości dofinansowania funkcjonowania wtz z innych źródeł, z wyraźnym określeniem, że środki te będą przeznaczane w szczególności na ich rozwój wzbogacenie i poszerzenie działalności merytorycznej warsztatu (np. zajęć terapeutycznych, warsztatów prozawodowych, itp.). Celem takiej regulacji jest podniesienie poziomu usług świadczonych uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej i procentowego udziału środków przeznaczanych na działalność merytoryczną (terapię) w ogólnych kosztach funkcjonowania wtz, albowiem udział ten zmniejsza się z roku na rok. Jest to niezmiernie ważne, bowiem z przeprowadzonych analiz wynika, że dynamiczny rozwój liczby wtz oraz liczby uczestników przedstawicieli środowisk


3

nie pociąga za sobą wymiernych skutków w postaci przechodzenia uczestników wtz na rynek pracy. Ad.

2. W chwili obecnej Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest zobowiązany do finansowania kosztów funkcjonowania wtz maksymalnie do 90% tych kosztów oraz zobowiązany do finansowania przedmiotowych kosztów w wysokości 85% w roku 2009 i latach następnych. Projekt zakłada utrzymanie współfinansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych maksymalnie do 90% ogółu kosztów funkcjonowania wtz. Jest to poziom finansowania z roku

2008. Druga zmiana dotyczy uchylenia w art. 68c w ust. 1 pkt 1 lit. c tj. przepisu stanowiącego, iż w 2009 r. i w latach następnych maksymalne dofinansowanie kosztów działalności wtz ze środków PFRON będzie wynosiło 85 % tych kosztów. Wprowadzenie powyższych zmian oraz zmiany art. 10b, (który nakłada wprost obowiązek finansowania działalności wtz przez samorząd powiatowy) spowoduje utrzymanie stałego współfinansowania warsztatów terapii zajęciowej ze środków PFRON i ze środków własnych samorządów powiatowych w proporcji odpowiednio do 90% i co najmniej 10% ogółu kosztów funkcjonowania wtz w 2009 r. i w latach następnych. Jak wynika z danych PFRON za rok 2007 współfinansowanie ze środków PFRON wszystkich warsztatów w Polsce wyniosło w 2007 r. 94,66 % ogółu kosztów. Samorządy powiatowe przekazały 4,55%, z innych źródeł sfinansowano 0,79% kosztów działania warsztatu. Oznacza to, że samorządy powiatowe zrealizowały w 2007 r. nałożone ustawowo zadania dotyczące współfinansowania wtz. Pozostawienie finansowania na poziomie roku 2008 wydaje się racjonalnym rozwiązaniem ze względu na sygnalizowane przez samorządy coraz większe trudności w zakresie pokrywania rosnących kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej. Jednocześnie 10% zaangażowanie samorządów w koszty działalności wtz jest wystarczająco motywujące samorządy do zainteresowania i współodpowiedzialności za terapię realizowaną w warsztatach. Propozycja zmiany art. 68 c jest wynikiem sygnalizowania, w licznych protestach organizacji działających na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych problemów we współpracy z samorządem w kwestii interpretacji przepisów dotyczących obowiązku współfinansowania wtz przez powiat i prób przerzucania tego obowiązku na ?inne podmioty? w szczególności na jednostki prowadzące wtz oraz trudności zgłaszanych przez organy jednostek samorządów terytorialnych, które sygnalizują problem z zarezerwowaniem w swoich budżetach przedmiotowych środków w wysokości wyższej niż dotychczas.

4

Ad.

3. Analogiczne zasady dotyczące zmian w systemie finansowania wtz zastosowano do określenia zasad finansowania kosztów działania zakładów aktywności zawodowej. Jednocześnie utrzymano dotychczasowe zapisy finansowania kosztów utworzenia zakładów aktywności zawodowej. Ponadto w art. 29 ustawy dodano ustępy 3b-3d, celem których jest wypełnienie luki prawnej dotyczącej nieuregulowanej sytuacji zakładów aktywności zawodowej w przypadku likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej. Organizator zakładu aktywności zawodowej jest zobowiązany do utworzenia wyodrębnionego konta, na które przekazywane są środki pochodzące ze zwolnienia z podatków np. od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedmiotowe środki tworzą zakładowy fundusz aktywności. W sytuacji likwidacji lub utraty statusu zakładu aktywności zawodowej środki zgromadzone na koncie zakładowego funduszu aktywności powinny zostać niezwłocznie przekazane (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust 3d) ? analogicznie do środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych ? Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.