Logowanie

Projekty Ustaw

20.10.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Strona 4 z 4

W obecnej sytuacji prawnej przedmiotowe środki zostałyby w dyspozycji organizatora zakładu aktywności zawodowej. W obecnym stanie prawnym zagadnienie wysokości środków przekazywanych przez PFRON na działalność warsztatu terapii zajęciowej regulowane jest przepisami wykonawczymi do ustawy. W celu poprawy sytuacji finansowej konieczna jest zmiana obecnego przepisu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym dotyczącego wysokości kwoty stanowiącej podstawę wyliczenia kwoty na działalność wtz (kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz) oraz zwiększenia wysokości kwoty przypadającej na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zaz. Potrzeba wprowadzenia tych zmian wynika z faktu, iż dotychczasowe wyliczone kwoty wg kosztów z 2002 r. wynoszą: 13 414,00 zł (rocznego pobytu jednego uczestnika wtz) oraz 16 772,00 zł (roczna kwota przypadającej na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zaz.) i od 2003 r. nie uległy one zmianie. Jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, iż w 2007 r. nastąpił wzrost cen towarów i usług o 10,3 % w porównaniu z rokiem 2002, to mając na uwadze dalszy rozwój wtz i zaz, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do usprawnienia finansowania tych jednostek, przez zwiększenie kwoty środków na dofinansowanie rocznego pobytu jednego


5

uczestnika w wtz oraz wysokości kwoty przypadającej na jedną osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zaz. Projekt ustawy nowelizującej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie powoduje skutków finansowych w roku 2009 w zakresie planu finansowego Funduszu w pozycji przelewy redystrybucyjne i umożliwia Funduszowi finansowanie warsztatów i zakładów w kolejnych latach według stabilnych zasad. Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

6

Warszawa, 23 października 2008 r. BAS-WAEiM-3020/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna o zgodności senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przedstawiciel wnioskodawców: senator Mieczysław Augustyn) z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłada zmianę zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zajęciowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. II. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii objętych opiniowanym projektem ustawy. III. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej IV. Konkluzje Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, niepełnosprawni

Warszawa, 23 października 2008 r. BAS-WAEiM-3021/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna dotycząca możliwości uznania przedstawionego senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (przedstawiciel wnioskodawców: senator Mieczysław Augustyn) za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu Stosownie do art. 95a ust. 1 Regulaminu Sejmu, projektem ustawy wykonującym prawo Unii Europejskiej jest projekt ustawy mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Przedstawiony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłada zmianę zasad finansowania warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zajęciowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Ponieważ przedstawiony projekt ustawy nie ma na celu wykonania żadnego przepisu prawa Unii Europejskiej nie ma podstaw, by uznać go, w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu, za projekt ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory Bazy REX: Unia Europejska, niepełnosprawni

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.