Logowanie

Projekty Ustaw

3.8.2011

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Strona 4 z 4
Podobne stanowisko zajął również Prokurator Generalny. Ponadto zastrzeżenia odnośnie do projektowanej regulacji zgłosił Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który poddał projektodawcy pod rozwagę potrzebę dokonania dalej idących zmian w systemie prawnym, tzn. nowelizacji ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz ustawy ? Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, aczkolwiek bez sprecyzowania, o jakie zmiany chodzi i których przepisów miałyby one dotyczyć. Pozostałe podmioty zaopiniowały projektowaną ustawę pozytywnie bądź też w ogóle nie zgłosiły uwag. Podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu komisji senackich opinię ustną zaprezentował Minister Pracy i Polityki Społecznej, który jednocześnie poinformował, że także w


6 Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej toczą się prace, których celem jest

przygotowanie propozycji realizacji wskazań Trybunału Konstytucyjnego.

5. Skutki finansowe wykonania projektowanej ustawy Według informacji zawartych w piśmie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 31 maja 2011 r. wprowadzenie proponowanego rozwiązania nie powinno pociągnąć za sobą ujemnych konsekwencji finansowych dla Zakładu, ponieważ dotychczas w istocie stosowana była zazwyczaj tylko jedna sankcja (karna albo administracyjna). Z danych statystycznych wynika, że w roku 2010 Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy systemowej 11.030 decyzji, a kwota wymierzonych dodatkowych opłat wyniosła w sumie 11.700.000 zł. Natomiast ilość wniosków o ukaranie złożonych w tym okresie w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 98 ust. 1 sięgnęła 9.250 ? w przypadku 7338 spraw sąd orzekł o odpowiedzialności obwinionego i wymierzył grzywny w łącznej kwocie 5.200.000 zł. Z kolei sądy karne wydały 88 wyroków skazujących za popełnienie przestępstwa określonego w art. 218 § 1 k.k., zasadzając przy tym na rzecz Zakładu 4.100.000 zł tytułem naprawienia szkody wyrządzonej wskutek naruszenia obowiązku uiszczania składek w należnej wysokości.

6. Oświadczenie o zgodności z prawem Unii Europejskiej Projektowana ustawa nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. BAS-WAPEiM-1948/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Grażyna Anna Sztark)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zmianami). Projektowana ustawa ma stanowić wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09, Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1474). TK orzekł o niezgodności art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ? Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) i art. 24 ust. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. zgodnie z orzeczeniem przepisy te dopuszczają wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn, odpowiedzialność za przestępstwo i dodatkową opłatę. Proponowana zmiana art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polega na wyłączeniu możliwości wymierzenia osobie fizycznej dodatkowej opłaty w przypadku, gdy za ten sam czyn ponosi ona odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących zagadnienie będące przedmiotem projektu ustawy.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

2

Warszawa, 11 sierpnia 2011 r. BAS-WAPEiM-1949/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia ? w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu ? czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (przedstawiciel wnioskodawcy: senator Grażyna Anna Sztark) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, ze zmianami). Projektowana ustawa ma stanowić wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. (sygn. akt P 29/09, Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1474). Proponowana zmiana art. 24 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych polega na wyłączeniu możliwości wymierzenia osobie fizycznej dodatkowej opłaty w przypadku, gdy za ten sam czyn ponosi ona odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie. Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.