Logowanie

Projekty Ustaw

26.9.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Strona 2 z 2

2. Licencje na wykonywanie transportu drogowego wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dotyczy zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Zmiany zmierzają do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu. Przepisy ustawy o transporcie drogowym rozróżniają w zakresie przewozu osób samochodem osobowym: a) przewóz taksówką, b) przewozy samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Obydwa rodzaje przewozów odbywają się pojazdami osobowymi, przy czym warunki uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego są odmienne. Licencja na taksówkę udzielana jest na określony pojazd i obszar. Oznacza to, że liczba licencji na taksówkę musi odpowiadać liczbie pojazdów zgłoszonych we wniosku przez przedsiębiorcę. W przypadku przewozów samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami przedsiębiorca otrzymuje jedną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym oraz wypisy z licencji odpowiadające liczbie zgłoszonych pojazdów. Zróżnicowanie warunków przy ubieganiu się o licencje, a także kwestie dotyczące wyposażenia pojazdów w urządzenia techniczne związane z określeniem odległości przewozu i sposobu naliczania należności za przewóz osób oraz oznakowania na zewnątrz tych pojazdów samochodowych, stały się powodem konfliktu między taksówkarzami i przewoźnikami okazjonalnymi. Sformułowany został także zarzut dotyczący naruszenia konstytucyjnej zasady swobody i wolności działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie w art. 18 ust. 5 ustawy ograniczeń (zakazów) dla przewoźników prowadzących przewozy samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Wnioskowano ponadto o odstąpienie od limitowania przez rady gmin ilości taksówek na obszarze gminy. Proponowane zmiany czynią zadość tym postulatom. Uznano za niezbędne, aby przedsiębiorca lub zatrudnieni przez niego kierowcy, oprócz posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką (potwierdzonego zdanym egzaminem) wykazali się również co najmniej 3-letnią praktyką


-2posiadania stosownego prawa jazdy. Przyczyni się to do wzrostu bezpieczeństwa przewożonych osób. Proponowana nowelizacja zmierza do ustalenia jednolitych kryteriów, po spełnieniu których udzielona jest licencja na transport drogowy osób taksówką i transport osób samochodem osobowym. Ujednolicono system licencjonowania transportu drogowego osób taksówką i transportu drogowego samochodem osobowym - licencja i wypisy będą udzielone na każdy pojazd. Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Wejście w życie ustawy nie spowoduje wydatków ze strony budżetu państwa oraz nie wpłynie na dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Warszawa, 15 października 2008 r. BAS-WAEM-2646/08

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodności senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: senator Henryk Woźniak) z prawem Unii Europejskiej

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 z późn. zm.) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874; ze zm.; dalej: ustawa). Zmiany mają na celu ujednolicenie wymogów prawnych, dotyczących wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Wnioskodawcy proponują w szczególności:

1) zmianę warunków uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką (zmiana art. 6 ustawy),

2) ustanowienie warunków uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym niebędącym taksówką (nowy art. 6a ustawy) oraz

3) uchylenie zakazu umieszczania i używania taksometru, umieszczania oznaczeń z nazwą, adresem oraz telefonem przedsiębiorcy i umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych w odniesieniu do określonej kategorii pojazdów wykorzystywanych do wykonywania przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym (uchylenie art. 18 ust. 5 ustawy). Projekt zawiera przepisy przejściowe oraz przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej proponowaną regulacją Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w projekcie.

3. Analiza przepisów projektu pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej Materie, o których mowa w projekcie, pozostają poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej.

4. Konkluzje Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport, taksówki

2

Warszawa, 15 października 2008 r. BAS-WAEM-2647/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia, czy senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: senator Henryk Woźniak) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Projekt zmierza do zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874; ze zm.; dalej: ustawa). Zmiany mają na celu ujednolicenie wymogów prawnych, dotyczących wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami. Projekt nie ma na celu wykonania prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Michał Królikowski

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport, taksówki

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.