Logowanie

Projekty Ustaw

26.9.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Strona 1 z 2
Druk nr 1168

Warszawa, 26 września 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomić Pana Marszałka, że Senat na

18. posiedzeniu w dniu 25 września 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

- o zmianie drogowym.


ustawy

o

transporcie

Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Henryka Woźniaka do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W załączeniu przesyłam opinię Komitetu Integracji Europejskiej o pozostawaniu projektu ustawy poza obszarem prawa Unii Europejskiej. Z poważaniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 września 2008 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie upoważnia senatora Henryka Woźniaka do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "3. Przedsiębiorcy udziela się licencji, z zastrzeżeniem art. 6 i art. 6a, jeżeli:";

2) w art. 6: a) w ust. 1 w pkt 2 lit. c i d otrzymują brzmienie: "c) posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzonego zdanym egzaminem, d) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 oraz posiadają od co najmniej 3 lat prawo jazdy wymaganej kategorii.", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Licencja, o której mowa w ust. 1, udzielana jest na jeden z określonych obszarów obejmujący:

1) gminę;

2) gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;

3) miasto stołeczne Warszawę.", c) uchyla się ust. 6 i 7;

3) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: "Art. 6a. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym niebędącym taksówką udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:

1) spełnia wymagania określone w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 5;

2) zatrudnieni przez niego kierowcy oraz sam przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy: a) spełniają wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381.

-2b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, c) spełniają wymagania określone w art. 39a ust. 1 pkt 1 - 4 oraz posiadają od co najmniej 3 lat prawo jazdy wymaganej kategorii.";

4) w art. 8: a) w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "7) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, w art. 6 ust. 1 pkt 2 lub w art. 6a pkt 2;", b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) w ust. 3 pkt 4 i 6 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką albo licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym niebędącym taksówką;";

5) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W razie niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 5, w art. 6 lub w art. 6a, odmawia się udzielenia licencji.";

6) w art. 18 uchyla się ust. 5;

7) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca taksówki i samochodu osobowego niebędącego taksówką jest obowiązany mieć przy sobie i okazać na żądanie organów uprawnionych do kontroli wypis z licencji.";

8) w załączniku do ustawy: a) lp. 1.1 otrzymuje brzmienie: 1.1. Wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji 8.000

z wyłączeniem taksówek i samochodów osobowych niebędących taksówkami b) lp. 1.3 otrzymuje brzmienie: 1.3. Wykonywanie transportu drogowego taksówką lub samochodem 3.000

osobowym niebędącym taksówką bez licencji

-3-

Art. 2.

1. Osoby wykonujące transport drogowy taksówką na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują swoje uprawnienia po wejściu w życie niniejszej ustawy.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.