Logowanie

Projekty Ustaw

20.10.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Strona 1 z 2
Druk nr 1303

Warszawa, 17 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomić Pana Marszałka, że Senat na

19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

- o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym


Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Stanisława Jurcewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W załączeniu przesyłam opinię Komitetu Integracji Europejskiej o pozostawaniu projektu ustawy poza obszarem prawa Unii Europejskiej. Z poważaniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie upoważnia senatora Stanisława Jurcewicza do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) w art. 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, rentowe lub lekkiego na stopnia niepełnosprawności szczególnych z o przyczynie orzeczeniami niepełnosprawności z kodu R lub N, lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy równoważnego mocy przepisów o niepełnosprawności.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do doprecyzowania art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, poprzez wskazanie wprost, że kartę parkingową osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się także na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przed ukończeniem 16 roku życia. W obowiązującym stanie prawnym z brzmienia art. 8 ust. 5 ustawy ? Prawo o ruchu drogowym wynika, że kartę parkingową wydaje się na podstawie, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o zaliczeniu do znacznego, umiarkowanego, lub lekkiego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności z kodu R lub N lub na podstawie orzeczenia wydanego przez organy rentowe równoważnego na mocy przepisów szczególnych z orzeczeniami o niepełnosprawności. W przepisie pominięto orzeczenia o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia, jako podstawę do wydania karty parkingowej. Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobą niepełnosprawną jest osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, tj. znacznej, umiarkowanej lub lekkiej; orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy - na podstawie odrębnych przepisów; orzeczeniem o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. W przypadku tych osób nie określa się stopnia niepełnosprawności. Z przywileju posiadania karty parkingowej, na podstawie której osoba niepełnosprawna może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, mogą skorzystać tylko niepełnosprawni o obniżonej sprawności ruchowej.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.