Logowanie

Projekty Ustaw

20.10.2008

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Strona 1 z 3
Druk nr 1304

Warszawa, 17 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomić Pana Marszałka, że Senat na

19. posiedzeniu w dniu 16 października 2008 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy

- o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.


Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Kazimierza Kleinę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. W załączeniu przesyłam opinię Komitetu Integracji Europejskiej o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Z poważaniem (-) Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Jednocześnie upoważnia senatora Kazimierza Kleinę do reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

projekt

USTAWA z dnia o zmianie ustawy ? Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. ? Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 59 w brzmieniu: "59) kolejka turystyczna - zespół pojazdów składający się z ciągnika rolniczego albo pojazdu wolnobieżnego, oraz przyczepy (przyczep) dostosowanej do przewozu osób w ramach prowadzonej działalności turystycznej.";

2) w art. 63 w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) osób w przyczepie (przyczepach) kolejki turystycznej pod warunkiem, że osoby te przewożone są wyłącznie na miejscach siedzących.";

3) w art. 66 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: "5a. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakres ich niezbędnego wyposażenia.";

4) w art. 71: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649 i Nr 163, poz. 1015.

-3"1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy, w tym przyczepy wchodzącej w skład kolejki turystycznej, jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ust. 3.", b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy oraz kolejka turystyczna mogą być dopuszczone do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.";

5) w art. 79 w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: "5) wywiezionego z kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 3.";

6) w art. 81: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.", b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: "6a. Okresowe badania techniczne pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej przeprowadza się corocznie.";

7) w art. 88: a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) kategorii T - ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami);", b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E - uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).";

8) po art. 95a dodaje się art. 95b w brzmieniu: "Art. 95b. Kierującym kolejką turystyczną może być osoba, która ukończyła 18 lat.".

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.