Logowanie

Ustawy

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 92 - 148b)22.10.2007

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dział III (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Przepisy tego działu dotyczą wykonywania praw własności nieruchomości, ich ograniczania oraz pozbawiania (czyli wywłaszczenia nieruchomości).

 • Ustawa o gospodarce nieruchomościami (art. 149 - 242)22.10.2007

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Działy IV - VII (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.). Znajdują się tu m.in. przepisy o wycenie nieruchomości oraz o działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami - rzeczoznawstwie majątkowym, pośrednictwie w obrocie nieruchomościami oraz zarządzaniu nimi.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 1-20a)16.10.2007

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały I-II (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176). Ta część ustawy zawiera przepisy ogólne dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, przepisy dotyczące podmiotów i przedmiotu opodatkowania, wyłączenia stosowania ustawy, słowniczek wyrażeń ustawowych oraz źródła przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 20-22)16.10.2007

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział III (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych. W rozdziale tym wymienione są taksatywnie świadczenia, od których kwota dochodu zwolniona jest od podatku.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 22.1-23)16.10.2007

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział IV (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy dotyczace kosztów uzyskania przychodu.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23a-30e)16.10.2007

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały IVa-VI (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy dotyczące kwestii opodatkowania stron umowy leasingu, szczególne zasady ustalania dochodu, podstawy obliczania i wysokości podatku.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 31-58)16.10.2007

  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdziały VII-X (Dz.U. 1991 r. Nr 80, poz. 350, tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy dotyczące kwestii poboru podatku i zaliczek na podatek przez płatników, zeznań podatkowych, terminu i miejsca ich składania, a także przepisy wprowadzające zmiany w przepisach już obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe.

 • Karta Nauczyciela10.10.2007

  Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm. Reguluje obowiązki i kwalifikacje nauczycieli, drogę awansu, kwestie nawiązania, rozwiązania i zmiany stosunku pracy, warunki pracy i wynagrodzenia, nagrody i odznaczenia, uprawnienia socjalne i urlopy, ochronę zdrowia oraz odpowiedzialność dyscyplinarną, uprawnienia emerytalne nauczycieli.

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 1-184)10.10.2007

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Część I, tytuły I, II, III, IV (Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy wstępne dotyczące upadłości, zakres zastosowania ustawy, podstaw ogłoszenia upadłości, postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowania zabezpieczającego, zabezpieczenia majątku dłużnika, wstępnego zgromadzenia wierzycieli, skutków ogłoszenia upadłości, zaskarżania czynności upadłego.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 1 - 14)28.8.2007

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziałach 1 i 2 zawiera przepisy okreslające, kto jest podatnikiem tego podatku, kto może założyć podatkową grupę kapitałową, do jakich przychodów nie stosuje się niniejszej ustawy, a także - co jest w jej rozumieniu przychodem.

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 - 16m)28.8.2007

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziale 3 zawiera przepisy określające, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu, a jakie są spod tej kategorii wyłączone, co stanowi wartość początkową środków trwałych, a także przepisy określające zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 • Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych28.8.2007

  Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera przepisy dotyczące podatku, jaki musimy zapłacić zawierając m. in. umowę sprzedaży, pożyczki, dożywocia, spółki, umowę o dział spadku czy o zniesienie współwłasności. W ustawie tej wskazane są stawki podatku od poszczególnych czynności cywilnoprawnych i podstawy opodatkowania, a także zwolnienia podatkowe oraz sposób zapłaty podatków i zasady ich poboru oraz zwrotu.

 • Prawo upadłościowe i naprawcze (art. 185-334)28.8.2007

  Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Tytuł IV, dział III - tytuł VII, dział IV (Dz.U. 2003 r. Nr 60, poz. 535 ze zm.). Ta część ustawy zawiera przepisy dotyczące uczestników postępowania (upadły, wierzyciele, zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli), postępowania po ogłoszeniu upadłości, kosztów postępowania, zgłoszenia wierzytelności, sprawdzenia zgłoszonych wierzytelności, listy wierzytelności, zaskarżenia listy wierzytelności, zatwierdzenia, prostowania i uzupełnienia listy wierzytelności, postępowania układowego, zawarcia układu, zatwierdzenia układu, zmiany układu, uchylenia układu, skutków układu, likwidacji masy upadłości, sprzedaży przedsiębiorstwa, ruchomości, przejęcia przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym, likwidacji wierzytelności i praw majątkowych.

 • Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych27.8.2007

  Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. 2003 Nr 50, poz. 424 ze zm.). Ustawa reguluje działalność biur informacji gospodarczej, które przyjmują, przechowują i udostępniają informacje o wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów.

 • Ustawa o indywidualnych kontach emerytalnych27.8.2007

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. 2004 r., Nr 116, poz. 1205). IKE należą do tzw. III filaru ubezpieczeń społecznych. Ustawa reguluje m.in. IKE w poszczególnych instytucjach oraz wypłatę, wypłatę transferową i zwrot środków zgromadzonych na IKE.

 • Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki27.8.2007

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 r., Nr 179, poz. 1843) reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania lub bezczynności sądu. Niniejszy akt prawny normuje problematykę legitymacji strony, uprawnień stron, właściwości sądowej, opłaty sądowej z tytułu wniesienia przedmiotowej skargi.

 • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym27.8.2007

  Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17 z dnia 31 stycznia 2005 r., poz. 141 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy odnoszące się do używania języka mniejszości, ich oświaty, kultury oraz do języków regionalnych.

 • Wykaz chorób zawodowych27.8.2007

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. 2002 Nr 132, poz. 1115). Wykaz chorób został zamieszczony w załączniku do rozporządzenia.

 • Prawo działalności gospodarczej (art. 7 - 7i)27.8.2007

  Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Przepis art. 7 do 7i zachowały moc obowiązującą do dnia 31 marca 2009, kiedy to wchodzą w życie przepisy Rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)27.8.2007

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy III - VI (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). W działach tych uregulowano kwestie związane z pracownikami uczelni (m.in. ich wynagrodzenie i emerytury), studiami, studentami oraz z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.