Logowanie

Ustawy

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 17 - 42)27.8.2007

  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w Rozdziałach od 4 do 8 zawiera przepisy dotyczące zwolnień przedmiotowych, zasady opodatkowania stron umowy leasingu, przepisy dotyczące podstawy opodatkowania, wysokości podatku, jego poboru, a także przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa27.8.2007

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 267 ze zm.). Ustawa zawiera przepisy dotyczące zasiłków: chorobowego, rehabilitacyjnego, wyrównawczego oraz macierzyńskiego, a także zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków i dokumentowania prawa do nich. Znajduje się tu także regulacja postępowania w sprawie ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

 • Rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy27.8.2007

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. 1996 Nr 60, poz. 281). Rozporządzenie określa m.in. rodzaje dowodów, jakie może przedstawić pracownik na usprawiedliwienie nieobecności w pracy. Określa także, w jakich okolicznościach pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy (np. z okazji ślubu pracownika).

 • Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 1 - 106)22.8.2007

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Działy I - II (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365 ze zm.). Szkolnictwo wyższe jest regulowane odrębną ustawą. W tej części znajdują się przepisy o systemie szkolnictwa wyższego (tworzenie, likwidacja szkół wyższych, nadzór nad nimi) oraz o ustroju uczelni.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 1 - 62)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule I zawiera przepisy ogólne, w Dziale I Tytułu II przepisy wspólne dla wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, a w Dziale II, Rozdział 1-4 przepisy dotyczące wynalazku, w tym wynalazku tajnego oraz trybu postępowania w celu zgłoszenia wynalazku.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 63 - 119)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Rozdziałach od 5 do 9 Działu II zawiera przepisy dotyczące patentu, dodatkowego prawa ochronnego, umów licencyjnych, licencji przymusowej oraz wygaśnięcia i unieważnienia patentu. Działy III i IV zawierają przepisy dotyczące wzorów użytkowych i przemysłowych oraz praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 120 - 195)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Tytule III zawiera przepisy dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych, w tym wspólnego znaku towarowego oraz wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 196 - 254)21.8.2007

  Ustawa prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w Tytule IV, V oraz VI zawiera przepisy dotyczące topografii układów scalonych, w tym w szczególności przepisy określające prawa z rejestracji topografii, a także przepisy dotyczące opłat, rejestrów, dokumentów i ogłoszeń urzędowych oraz stron, pełnomocników, terminów i środków zaskarżenia.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule VII i VIII zawiera przepisy dotyczące postępowania toczącego się przez Urzędem Patentowym trybie postępowania spornego oraz przepisy określające kompetencje i organizację Urzędu Patentowego. W postępowaniu spornym może nastąpić unieważnienie patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, a także stwierdzenie wygaśnięcia praw własności przemysłowej.

 • Prawo własności przemysłowej (art. 283 - 327)21.8.2007

  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej w Tytule IX, X i XI zawiera przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń z zakresu ochrony własności przemysłowej w postępowaniu cywilnym, przepisy przewidujące sankcje karne za naruszenie praw własności przemysłowej oraz przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 - 77 [2])21.8.2007

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Rozdziałach od 1 do 7 zawiera przepisy dotyczące przedmiotu i podmiotu i treści prawa autorskiego, czasu trwania autorskich prawa majątkowych, umów przeniesienia praw autorskich i licencyjnych, a także przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych i programów komputerowych.

 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 78 - 129)21.8.2007

  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Rozdziałach od 8 do 15 zawiera przepisy dotyczące ochrony autorskich praw osobistych i majątkowych, ochrony wizerunku, korespondencji i tajemnicy źródeł informacji, a także praw pokrewnych. Przepisy te regulują także działanie organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi i Funduszu Promocji Twórczości czy kontrolę produkcji nośników optycznych. Rozdziały 14 i 15 zawierają przepisy karne, przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej21.8.2007

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej reguluje zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, także przez cudzoziemców, wyznacza ramy dopuszczalnego ograniczenia działalności gospodarczej, zawiera przepisy dotyczące kontroli przedsiębiorców, oddziałów i przedstawicielstw, a także małych, średnich i mikroprzedsiębiorców.

 • Ordynacja podatkowa (art. 272 - 344)20.8.2007

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy V - IX (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Działy te regulują kolejno: czynności sprawdzające, kontrolę podatkową, tajemnicę skarbową, wymianę informacji podatkowych z innymi państwami, odpowiedzialność karną oraz wydawanie zaświadczeń.

 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece20.8.2007

  Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 124 poz. 1361). Dział I ustawy reguluje zasady dotyczące ksiąg wieczystych oraz ich prowadzenie przez sądy. W Dziale II znajdują się przepisy o hipotece, w tym także hipotece kaucyjnej i przymusowej. Ostatni Dział III zawiera zmiany w innych ustawach, przepisy przejściowe i końcowe.

 • Ustawa o obligacjach20.8.2007

  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.). Przepisy ustawy regulują emisję, zbywanie, nabywanie i wykup obligacji - papierów wartościowych emitowanych w serii, w których emitent (np. gmina) stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (zwanego obligatariuszem) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

 • Ustawa o własności lokali20.8.2007

  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). W ustawie tej uregulowano zarówno sposób ustanawiania odrębnej własności lokali, jak też prawa i obowiązki właścicieli oraz zarząd nieruchomością wspólną.

 • Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów20.8.2007

  Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. 1996 Nr 149, poz. 703 ze zm.). Zastaw rejestrowy został wyłączony z Kodeksu cywilnego i uregulowany w odrębnej ustawie. Jej przepisy określają m.in. ustanowienie zastawu rejestrowego, jego przedmiot, przeniesienie i wygaśnięcie zastawu, zaspokojenie z zastawu oraz postępowanie zabezpieczające.

 • Ordynacja podatkowa (art. 1 - 20r)16.8.2007

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Działy I - IIa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Znajdują się tu przepisy ogólne ordynacji, jak również przepisy dotyczące organów podatkowych oraz porozumień w sprawie ustalenia cen transferowych.

 • Ustawa o kontroli skarbowej9.8.2007

  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także uregulowane zostały tzw. wywiad skarbowy oraz kwestie dotyczące inspektorów skarbowych (ich uprawnienia oraz wymagane kwalifikacje).

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane