Logowanie

Ustawy

 • Ustawa o kontroli skarbowej9.8.2007

  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. 1991 r. Nr 100 poz. 442 ze zm.) określa organy kontrolne, ich uprawnienia, jak również przebieg samego postępowania kontrolnego. Tu także uregulowane zostały tzw. wywiad skarbowy oraz kwestie dotyczące inspektorów skarbowych (ich uprawnienia oraz wymagane kwalifikacje).

 • Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych7.8.2007

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 r. Nr 4 poz. 27 ze zm.) reguluje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz prawo odrębnej własności lokalu.

 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2.8.2007

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów. Przepisy ustawy zawierają opisy czynów nieuczciwej konkurencji, a także przepisy o odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów naruszających zasady uczciwej konkurencji.

 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne21.7.2005

  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 r., Nr 64, poz. 565 ze zm.).

 • Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach28.3.2005

  Ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. 2005 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.). Przepisy ustawy określają zasady przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, w tym ich utrzymywanie i hodowlę. Ustawa powołuje także Krajową Komisję Etyczną i komisje lokalne, które sprawują nadzór nad przeprowadzaniem doświadczeń.

 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców9.3.2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. 2005 r., Nr 32, poz. 284) określa warunki przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania, przez podmioty prowadzące działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji. Niniejszy akt prawny zawiera warunki jakie muszą spełnić budynki, w których przechowywana jest dokumentacja oraz pomieszczenie do przechowywanie dokumentacji.

 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych9.3.2005

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) reguluje kwestie związane z: podatkiem od nieruchomości, podatkiem od środków transportowych, podatkiem od posiadania psów, opłatą targową, opłatą miejscową, opłatą uzdrowiskową. Ustawa ta zawiera również aktualne stawki w/w podatków i opłat lokalnych.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi9.3.2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2003 r., Nr 221, poz. 2193 ze zm.) reguluje kwestię wpisów stosunkowych od wysokości należności pienieżnej objętej zaskarżonym aktem, wpisów stałych, wpisów od skargi kasacyjnej i o wznowienie postępowania, wspisów sałych o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych9.3.2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. 2003 r. Nr 221, poz. 2192) normuje wysokości opłat związanych z odpisami, zaświadczeniami, wyciągami i wnioskami innymi dokumentami w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku9.3.2005

  Rozporządzenie rady ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie warunków odbywania rehabilitacji zawodowej uprawniających do zasiłku wyrównawczego oraz szczegółowych zasad przyznawania tego zasiłku (Dz. U. 1974 r., Nr 51, poz. 325) raguluje kwestie związane z zasiłekiem wyrównawczym i jego wypłatą, rehabilitacją zawodową. W niniejszym akcie prawnym wskazano kto orzeka o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej, kto może być poddany rehabilitacji zawodowej, w jaki sposób przeprowadza sie rehabilitację zawodową, kto sprawuje kontrolę nad przebiegiem rehabilitacji zawodowej. Wodrębniono równiez stanowiska zawodowe, na których ma być przeprowadzona rehabilitacja zawodowa.

 • Ustawa o opłacie skarbowej9.3.2005

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) reguluje przedmiot opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej, podmioty zwolnione od opłaty skarbowej, zapłatę i zwrot opłaty skarbowej, właściwość organów podatkowych. Ustawa ta zawiera załącznik z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolniania.

 • Ustawa o grach i zakładach wzajemnych4.3.2005

  Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 4, poz. 27 ze zmianami) reguluje problematykę związaną z urządzaniem gier losowych i zakładów wzajemnych, gier na automatach i na automatach o niskich wygranych. W niniejszej ustawie znajdują się również przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń, podatku od gier, dopłat. Unormowano również nadzór i kontrolę w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania3.3.2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. 2005 r., Nr 28, poz. 240) normuje wysokość opłat za sporządzanie odpisu lub kopii przechowywanej dokumentacji przez podmioty prowadzące działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Niniejszy akt prawny zawiera wysokość opłat: za sporządzenie kopii świadectwa pracy, każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej lub strony listy płac.

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych17.2.2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 r., Nr 10, poz. 68) normuje zagadnienia związane z organami właściwymi i postępowaniem w sprawie oceny wniosków o rejestrację, postępowanie w sprawie sprzeciwu, ochroną krajową, kontrolą produktów rolnych i środków spożywczych dokonywaną na wniosek producenta, listami produktów tradycyjnych, opłatami.

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej17.2.2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 r., Nr 10, poz. 67 ze zm.) normuje prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim. Niniejsza ustawa określa: zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych, które ma być wszczęte lub jest prowadzone w Polsce, a także prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania; zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fizycznym mającym miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej prawa pomocy na potrzeby postępowania w sprawach cywilnych, które ma być wszczęte lub jest prowadzone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania.

 • Ustawa o podatku rolnym10.2.2005

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2006 r. Nr 136, poz. 969) reguluje zasady ustalania i obliczania wysokości podatku rolnego oraz zwolnień i ulg podatkowych.

 • Ustawa o podatku leśnym10.2.2005

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, (Dz. U. 2002 r., Nr 200, 1682 ze zm.) reguluje problematykę związana z przedmiotem, podmiotem, podstawą podatku leśnego. W niniejszym akcie unormowano również kwestie związane z organami podatkowymi, zwolnieniami i ulgami, z obowiązkiem podatkowym.

 • Ustawa o podatku od spadków i darowizn8.2.2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( tekst jednolity: Dz. U. 2004 r., Nr 142 poz. 1514 ze zm.) reguluje przedmiot opodatkowania, obowiązki podatkowe, podstawę opodatkowania, wysokość podatku, zeznania podatkowe i kwestię płatników podatkowych. W niniejszym akcie prawnym unormowano problematykę związaną z grupami podatkowymi oraz ulgami i zwolnieniami z podatku do spadków i darowizn.

 • Ustawa prawo wekslowe7.2.2005

  Ustawa prawo wekslowe z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U 1938 r, Nr 89, poz. 604 ze zm.) reguluje zagadnienia związane z wekslem trasowanymi i wekslem własnym. W niniejszym akcie prawnym unormowano kwestę wystawienia i formy wekslu, indosu, przyjęcia, poręczenia, płatności, zapłaty, zwrotnego poszukiwania, wyręczenia. Ustawa ta reguluje również problematykę sporządzania wtóropisów, odpisów, zmiany, przedawnienia, protestu i weksli zaginionych.

 • Ustawa prawo czekowe4.2.2005

  Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe (Dz.U.1936 r. Nr 37, poz. 283, ze zm.) reguluje problematykę wystawiania i formy czeku, przeniesienia, poręczenia czekowego, przedstawienia, zapłaty. W niniejsza ustawa normuje rodzaje czeków: zakreślony i rozrachunkowy, zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia, wtóropisy, zmianę, przedawnienie, roszczenia z powodu niesłusznego wzbogacenia, protest, czeki zaginione.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.