Logowanie

Ustawy

27.8.2007

Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 107 - 277)

Strona 1 z 33

Ustawa

z dnia 27 lipca 2005 r.

Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365; Dz.U. 2006 Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708, Nr 144, poz. 1043, Nr 104, poz. 711, Nr 227, poz. 1658; Dz.U. 2007 Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818.


DZIAŁ III
Pracownicy uczelni


Rozdział 1
Przepisy ogólneArt. 107.
 Pracownikami uczelni są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.


Art. 108.
 Nauczycielami akademickimi są:
 1) pracownicy naukowo-dydaktyczni; 
 2) pracownicy dydaktyczni; 
 3) pracownicy naukowi; 
 4) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. 


Art. 109. 1.
 Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która: 
 1) posiada kwalifikacje określone w ustawie; 
 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
 3) nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne; 
 4) nie została ukarana karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4; 
 5) korzysta z pełni praw publicznych. 
2. Nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. 
3. Zatrudnienie w uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego cudzoziemca następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia. Zezwolenia i zgody nie wymaga także powierzenie cudzoziemcowi innej pracy zarobkowej w zakresie zadań, o których mowa w art. 111. 
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych, a także korzysta z uprawnień przewidzianych w ustawie oraz innych uprawnień na zasadach obowiązujących obywateli polskich pozostających w stosunku pracy. 


Art. 110. 1.
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni i naukowi są zatrudniani na stanowiskach: 
 1) profesora zwyczajnego; 
 2) profesora nadzwyczajnego; 
 3) profesora wizytującego; 
 4) adiunkta; 
 5) asystenta. 
2. Pracownicy dydaktyczni są zatrudniani na stanowiskach: 
 1) starszego wykładowcy; 
 2) wykładowcy; 
 3) lektora lub instruktora. 
3. W uczelni zawodowej pracownicy dydaktyczni mogą być zatrudniani także na stanowiskach wskazanych w ust. 1 pkt 1-3 i 5. 
4. Statut uczelni może przewidywać możliwość zatrudniania pracowników dydaktycznych na stanowisku docenta. Do pracowników tych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy, chyba że szczególny przepis ustawy stanowi inaczej. 


Art. 111. 1.
 Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani: 
 1) kształcić i wychowywać studentów; 
 2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną; 
 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 
2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3. 
3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej. 
4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani: 
 1) kształcić i wychowywać studentów; 
 2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe; 
 3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni. 
5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa organ kolegialny uczelni wskazany w statucie. 


Art. 112. 1.
 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność w dziedzinie nauk medycznych uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych lub oddziałach innych zakładów opieki zdrowotnej (szpitali), udostępnianych tym uczelniom na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.