Logowanie

Ustawy

9.3.2005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dz. U. 2003 r., Nr 221, poz. 2193Dz.U. 2006 r. Nr 45, poz. 322


Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
 1) do 10 000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 2) ponad 10 000 zł do 50 000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 3) ponad 50 000 zł do 100 000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1 500 zł;
 4) ponad 100 000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł.  

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
 1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł; 
 2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
 3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
 4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
 5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
 6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
 7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10 000 zł;
 2) energetyki - 10 000 zł;
 3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10 000 zł;
 4) radiofonii i telewizji - 10 000 zł;
 5) publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10 000 zł;
 6) działalności bankowej - 10 000 zł;
 7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10 000 zł;
 8) funduszy emerytalnych - 10 000 zł;
 9) funduszy inwestycyjnych - 10 000 zł;
 10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8 000 zł;
 11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8 000 zł;
 12) kasyn gry - 10 000 zł;
 13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8 000 zł;
 14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8 000 zł;
 15) usług pocztowych - 1 000 zł;
 16) ochrony osób i mienia - 5 000 zł;
 17) usług detektywistycznych - 5 000 zł;
 18) obrotu dewizowego - 5 000 zł;
 19) prawa celnego - 5 000 zł;
 20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3 000 zł;
 21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1 000 zł;
 22) żywności i żywienia - 1 500 zł;
 23) geologii i górnictwa - 1 000 zł;
 24) kultury, edukacji i wychowania - 1 000 zł;
 25) sportu, turystyki i rekreacji - 1 000 zł;
 26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
 27) w pozostałym zakresie - 500 zł.


3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
 1) budownictwa i architektury - 500 zł;
 2) zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
 3) ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
 4) gospodarki wodnej - 300 zł;
 5) nieruchomości - 200 zł;
 6) rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
 7) ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
 8) cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
 9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
 10) kombatantów - 100 zł;
 11) własności przemysłowej - 1 000 zł;
 12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;
 13) prawa celnego - 500 zł.
4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.  

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2.  (skreślony)

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.