Logowanie

Ustawy

20.8.2007

Ustawa o obligacjach

Strona 1 z 8

Ustawa

z dnia 29 czerwca 1995 r.

o obligacjach.


tekst pierwotny: Dz.U. 1995 r. Nr 83 poz. 420; tekst jednolity: Dz.U. 2001 r. Nr 120 poz. 1300, Dz.U. 2002 Nr 216, poz. 1824,  Nr 216, poz. 1824; Dz.U. 2003 Nr 217, poz. 2124; Dz.U.2005 Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539, Nr 249, poz. 2104, Nr 156, poz. 1316.Art. 1. Ustawa określa zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu obligacji.


Art. 2.
 Obligacje mogą emitować:
 1) podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne,  
 2) gminy, powiaty, województwa, zwane dalej „jednostkami samorządu terytorialnego”, a także związki tych jednostek oraz miasto stołeczne Warszawa,  
 3) inne podmioty posiadające osobowość prawną, upoważnione do emisji obligacji na podstawie innych ustaw,  
 4) instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub Narodowy Bank Polski, lub przynajmniej jedno z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub bank centralny takiego państwa, lub instytucje, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy regulujące działalność takich instytucji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zawierające stosowne postanowienia dotyczące emisji obligacji 
- zwane dalej „emitentami”


Art. 3.
 Przepisy ustawy nie mają zastosowania do obligacji emitowanych przez:
 1) Skarb Państwa, 
 2) Narodowy Bank Polski.  


Art. 4. 1.
 Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.  
1a. Przez papiery wartościowe emitowane w serii rozumie się papiery wartościowe reprezentujące prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, może mieć charakter pieniężny lub niepieniężny.  
3. (skreślony)
4. (skreślony)


Art. 5. 1.
 Obligacja powinna zawierać w szczególności:  
 1) powołanie podstawy prawnej emisji,  
 2) nazwę (firmę) i siedzibę emitenta, miejsce i numer wpisu do właściwego rejestru albo wskazanie jednostki samorządu terytorialnego, związku tych jednostek lub miasta stołecznego Warszawy, będących emitentem, 
 3) nazwę obligacji i cel jej wyemitowania, jeżeli jest określony,  
 4) wartość nominalną i numer kolejny obligacji,  
 4a) opis świadczeń emitenta, ze wskazaniem w szczególności wysokości tych świadczeń lub sposobu ich ustalania, terminów, sposobów i miejsc ich spełniania, 
 5) oznaczenie obligatariusza - przy obligacji imiennej,  
 6) ewentualny zakaz lub ograniczenie zbywania obligacji imiennej,  
 7) datę, od której nalicza się oprocentowanie, wysokość oprocentowania, terminy jego wypłaty i miejsce płatności - jeżeli warunki emisji przewidują oprocentowanie, oraz warunki wykupu,  
 8) (skreślony)
 9) zakres i formę zabezpieczenia albo informację o jego braku,  
 10) miejsce i datę wystawienia obligacji,  
 11) podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta, przy czym podpisy te mogą być odtwarzane sposobem mechanicznym.  
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. Do obligacji dołącza się arkusz kuponowy oprocentowania, jeśli warunki emisji to przewidują, oraz arkusz wykupu obligacji.  


Art. 5a.
 1. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu, w przypadku gdy emitent tak postanowi.
2. Prawa z obligacji niemających formy dokumentu powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji.
3. Podmiotami upoważnionymi do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 2, są:
 1) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA,  
 2) firma inwestycyjna, 
 3) bank.  
4. Umowa zobowiązująca do przeniesienia praw z obligacji niemających formy dokumentu przenosi te prawa z chwilą dokonania w ewidencji zapisu wskazującego osobę nabywcy i liczbę nabytych obligacji.
5. W przypadku, gdy nabycie obligacji niemających formy dokumentu nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych obligacji, zapis w ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.