Logowanie

Ustawy

17.2.2005

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Strona 1 z 10

Ustawa
z dnia 17 grudnia 2004 r.
o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

(Dz. U. 2005 r., Nr 10, poz. 68).

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje:
 1) zadania oraz właściwość organów w zakresie oceny wniosków o rejestrację nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych i nazw specyficznego charakteru produktów rolnych lub środków spożywczych, zwanych dalej "wnioskami o rejestrację", określone w:
 a) rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 4), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2081/92",
 b) rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2037/93 z dnia 27 lipca 1993 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 185 z 28.07.1993 r.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 348),
 c) rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2082/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.07.1992 r., z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 13, str. 12), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2082/92",
 d) rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 1848/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2082/92 w sprawie świadectw o szczególnym charakterze dla produktów rolnych i artykułów żywnościowych (Dz. Urz. WE L 168 z 10.07.1993 r.; Dz. Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 03, t. 14, str. 303);
 2) warunki tymczasowej ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych;
 3) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo świadectwo specyficznego charakteru;
 4) zasady oraz tryb kontroli produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne albo świadectwo specyficznego charakteru;
 5) warunki prowadzenia listy produktów tradycyjnych.


Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) wnioskodawcy - rozumie się przez to:
 a) w przypadku postępowania w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych - grupę albo osobę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2081/92,
 b) w przypadku postępowania w sprawie rejestracji nazw specyficznego charakteru produktów rolnych i środków spożywczych - grupę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2082/92;
 2) rejestrze chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych - rozumie się przez to rejestr chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w rozporządzeniu nr 2081/92;
 3) rejestrze świadectw specyficznego charakteru - rozumie się przez to rejestr świadectw specyficznego charakteru, o którym mowa w rozporządzeniu nr 2082/92.

Art. 3. Do postępowania w sprawie oceny wniosków o rejestrację oraz oceny wniosków o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 2
Organy właściwe w sprawie oceny wniosków o rejestrację

Art. 4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych jest organem właściwym do:
 1) przyjmowania, oceny i przekazywania do Komisji Europejskiej wniosku o rejestrację;
 2) przyjmowania, oceny i przekazywania do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę opisu produktu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 2081/92, albo specyfikacji produktu, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia 2082/92, zwanych dalej "specyfikacją";
 3) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżenia, o którym mowa w art. 17;
 4) prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu przez inne państwo do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską;
 5) przyjmowania sprzeciwu oraz prowadzenia postępowania w przypadku wniesienia sprzeciwu przez Rzeczpospolitą Polską do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez inne państwo;
 6) przekazywania do Komisji Europejskiej informacji o organach i jednostkach organizacyjnych właściwych w sprawach kontroli i certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych posiadających chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne lub świadectwo specyficznego charakteru.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.