Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 113 POZ 17

Tytuł:

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 113 POZ 17

13.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 113/17

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/ WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (2006/C 113/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1


ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

CEN

EN ISO 10087:2006 Małe statki — Identyfikacja jednostki pływającej — Kodowanie (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

30.9.2006

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: — CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) — CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) — ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http:// www.etsi.org)

Przypis 1 Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dow”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame. UWAGA: — Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2). — Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty. Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. (2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 113 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C113 - 21 z 200613.5.2006

  I-Rzym: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Zaproszenie do składania ofert w zakresie regularnych połączeń lotniczych na trasie Pantelleria-Trapani i z powrotem, złożone przez Włochy na mocy art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2408/92

 • Dz. U. C113 - 20 z 200613.5.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4133 — Mellon/WestlB/JV)

 • Dz. U. C113 - 19 z 200613.5.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4219 — ABN Amro/Nextiraone Europe) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C113 - 18 z 200613.5.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4167 — Mitsui/Vopak) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C113 - 2 z 200613.5.2006

  Pomoc państwa — Cypr — Pomoc państwa nr C 10/2006 (poprzednio nr 555/2005) — Cyprus Airways — Plan restrukturyzacji — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE

 • Dz. U. C113 - 1 z 200613.5.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.