Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 133 POZ 11

Tytuł:

21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Data ogłoszenia:2006-06-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 133 POZ 11

8.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 133 E/11

Środa 22 czerwiec 2005

21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

Ustalony został porządek dzienny jutrzejszego posiedzenia (dokument „Porządek dzienny” PE 357.269/JE).

22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40. Julian Priestley Sekretarz Generalny Josep Borrell Fontelles Przewodniczący


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 133 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C133E - 140 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie społeczeństwa informacyjnego (2004/2204(INI))

 • Dz. U. C133E - 135 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Badań nad bezpieczeństwem — następny etap (2004/2171(INI))

 • Dz. U. C133E - 134 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie petycji dotyczących Lloyd's Names

 • Dz. U. C133E - 131 z 20068.6.2006

  WYJĄTKI Z ZALECENIA W SPRAWIE ODEJŚCIA OD WIĄZANIA POMOCY ROZWOJOWEJ DLA KRAJÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH PRZEDSTAWIONE PRZEZ KOMITET POMOCY ROZWOJOWEJ ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU (OECD/DAC) W MARCU 2001 r.

 • Dz. U. C133E - 131 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (COM(2004)0640 — C6-0197/2004 — 2004/0229(CNS))

 • Dz. U. C133E - 130 z 20068.6.2006

  LISTA KRAJÓW OTRZYMUJĄCYCH POMOC USTALONA PRZEZ DAC NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2003 r.

 • Dz. U. C133E - 130 z 20068.6.2006

  LISTA CZŁONKÓW OECD/DAC

 • Dz. U. C133E - 121 z 20068.6.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C133E - 116 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty (COM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD))

 • Dz. U. C133E - 116 z 20068.6.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do pomocy zagranicznej Wspólnoty

 • Dz. U. C133E - 105 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem (COM(2004)0509 — C6-0125/2004 — 2004/0172(COD))

 • Dz. U. C133E - 105 z 20068.6.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wzajemnej pomocy administracyjnej w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty przed nadużyciami finansowymi i wszelkimi innymi działaniami niezgodnymi z prawem

 • Dz. U. C133E - 104 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN))

 • Dz. U. C133E - 103 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

 • Dz. U. C133E - 102 z 20068.6.2006

  Poprawki do projektu budżetu korygującego nr 2/2005 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2005 — korekta wynagrodzeń (9491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

 • Dz. U. C133E - 99 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (COM(2005)0227 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

 • Dz. U. C133E - 96 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego wprowadzenia szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie (COM(2005)0180 — C6-0138/2005 — 2005/0068 (CNS))

 • Dz. U. C133E - 93 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3605/93 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (COM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS))

 • Dz. U. C133E - 92 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 382/2001 w odniesieniu do daty jego wygaśnięcia oraz zawartych w nim niektórych przepisów dotyczących wykonania budżetu (COM(2004)0840 — C6-0044/2005 — 2004/0288(CNS))

 • Dz. U. C133E - 91 z 20068.6.2006

  ZAŁĄCZNIK VIII

 • Dz. U. C133E - 88 z 20068.6.2006

  SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH KATEGORII OSÓB

 • Dz. U. C133E - 83 z 20068.6.2006

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY DLA RÓŻNYCH RODZAJÓW GRANIC I RÓŻNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU WYKORZYSTYWANYCH DO PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

 • Dz. U. C133E - 80 z 20068.6.2006

  ZAŁĄCZNIK V

 • Dz. U. C133E - 79 z 20068.6.2006

  STEMPLOWANIE

 • Dz. U. C133E - 78 z 20068.6.2006

  REJESTROWANIE INFORMACJI

 • Dz. U. C133E - 78 z 20068.6.2006

  WZORY ZNAKÓW OZNACZAJĄCYCH PASY RUCHU W PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH

 • Dz. U. C133E - 77 z 20068.6.2006

  DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO CELÓW WERYFIKACJI SPEŁNIENIA WARUNKÓW WJAZDU

 • Dz. U. C133E - 57 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (COM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD))

 • Dz. U. C133E - 57 z 20068.6.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2005 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)

 • Dz. U. C133E - 56 z 20068.6.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) (COM(2004)0638 — C6-0136/2004 — 2004/0225(COD))

 • Dz. U. C133E - 49 z 20068.6.2006

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

 • Dz. U. C133E - 48 z 20068.6.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (2005/2124(INI))

 • Dz. U. C133E - 46 z 20068.6.2006

  10. Sprawozdanie Klich A6-0103/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C133E - 44 z 20068.6.2006

  9. Sprawozdanie Kristensen A6-0116/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C133E - 43 z 20068.6.2006

  8. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Rezolucja

 • Dz. U. C133E - 41 z 20068.6.2006

  7. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Artykuł 27, 2

 • Dz. U. C133E - 40 z 20068.6.2006

  6. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Poprawka 2

 • Dz. U. C133E - 38 z 20068.6.2006

  5. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Artykuł 27, 1

 • Dz. U. C133E - 36 z 20068.6.2006

  4. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Artykuł 20, 3

 • Dz. U. C133E - 35 z 20068.6.2006

  3. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Poprawka 1

 • Dz. U. C133E - 33 z 20068.6.2006

  2. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Artykuł 14, 1

 • Dz. U. C133E - 32 z 20068.6.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C133E - 32 z 20068.6.2006

  1. Sprawozdanie Gargani A6-0189/2005 — Artykuł 12, 1

 • Dz. U. C133E - 31 z 20068.6.2006

  16. Społeczeństwo informacyjne

 • Dz. U. C133E - 30 z 20068.6.2006

  12. Dostęp do pomocy zewnętrznej Wspólnoty ***I

 • Dz. U. C133E - 30 z 20068.6.2006

  13. Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego *

 • Dz. U. C133E - 30 z 20068.6.2006

  14. Sprawa Lloyda

 • Dz. U. C133E - 30 z 20068.6.2006

  15. Badania nad bezpieczeństwem

 • Dz. U. C133E - 29 z 20068.6.2006

  8. Poprawki do budżetu korygującego 2/2005 — BUDG

 • Dz. U. C133E - 29 z 20068.6.2006

  9. Projekt budżetu korygującego 2/2005 — BUDG

 • Dz. U. C133E - 29 z 20068.6.2006

  10. Wzmocnienie nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych **II

 • Dz. U. C133E - 29 z 20068.6.2006

  11. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  2. Wprowadzenie na rynek substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  3. Przepływ osób przez granice ***I

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  4. Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu *

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  5. Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów *

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  6. Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie *

 • Dz. U. C133E - 28 z 20068.6.2006

  7. Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Republikę Demokratyczną Konga *

 • Dz. U. C133E - 26 z 20068.6.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C133E - 26 z 20068.6.2006

  1. Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003r. dotyczącej przyjęcia Statutu Posła do Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C133E - 24 z 20068.6.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C133E - 23 z 20068.6.2006

  15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C133E - 23 z 20068.6.2006

  16. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C133E - 23 z 20068.6.2006

  17. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C133E - 22 z 20068.6.2006

  12. 16. Społeczeństwo informacyjne (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 22 z 20068.6.2006

  13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C133E - 22 z 20068.6.2006

  14. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C133E - 21 z 20068.6.2006

  12. 12. Program odtworzenia zasobów halibuta grenlandzkiego * (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 21 z 20068.6.2006

  12. 13. Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 21 z 20068.6.2006

  12. 14. Sprawa Lloydsa (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 21 z 20068.6.2006

  12. 15. Badania nad bezpieczeństwem (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 20 z 20068.6.2006

  12. 9. Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 20 z 20068.6.2006

  12. 10. Ochrona interesów finansowych Wspólnoty ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 20 z 20068.6.2006

  12. 11. Dostęp do pomocy zewnętrznej Wspólnoty ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 19 z 20068.6.2006

  12. 5. Szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 19 z 20068.6.2006

  12. 6. Pogwałcenie embarga na broń nałożonego na Demokratyczną Republikę Konga * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 19 z 20068.6.2006

  12. 7. Poprawki do projektu budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 19 z 20068.6.2006

  12. 8. Projekt budżetu korygującego 2/2005 (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 18 z 20068.6.2006

  12. 2. Przepływ osób przez granice ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 18 z 20068.6.2006

  12. 3. Rozporządzenie w sprawie wykonania budżetu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 18 z 20068.6.2006

  12. 4. Jakość danych statystycznych dotyczących nadmiernych deficytów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  8. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  9. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  11. Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  12. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C133E - 17 z 20068.6.2006

  12. 1. Wprowadzanie do obrotu i stosowanie niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (CMR) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 16 z 20068.6.2006

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C133E - 16 z 20068.6.2006

  6. Program działania Prezydencji Brytyjskiej (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C133E - 16 z 20068.6.2006

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C133E - 16 z 20068.6.2006

  7. 1. Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C133E - 15 z 20068.6.2006

  4. Program działania Prezydencji Brytyjskiej (debata)

 • Dz. U. C133E - 14 z 20068.6.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C133E - 14 z 20068.6.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C133E - 14 z 20068.6.2006

  2. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C133E - 14 z 20068.6.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C133 - 12 z 20068.6.2006

  Sprostowanie do Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 roku(Dz.U. C 169 z 8.7.2005)

 • Dz. U. C133E - 12 z 20068.6.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C133E - 11 z 20068.6.2006

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C133E - 10 z 20068.6.2006

  19. Sprawa Lloydsa (debata)

 • Dz. U. C133E - 10 z 20068.6.2006

  20. Nadzór pozycji budżetowych oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych **II (debata)

 • Dz. U. C133 - 9 z 20068.6.2006

  Program Leonardo Da Vinci — Etap drugi (2000-2006) — Zaproszenie do składania wniosków EAC/21/06 — Przyznanie dotacji na wykorzystanie, w formie działań rozpowszechniających i wykorzystujących doświadczenia (konferencje/seminaria), wyników projektów w ramach programu Leonardo da Vinci — Zawiadomienie o opublikowaniu zaproszenia do składania wniosków w Internecie

 • Dz. U. C133E - 9 z 20068.6.2006

  15. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C133E - 9 z 20068.6.2006

  16. Przepływ osób przez granice ***I (debata)

 • Dz. U. C133E - 9 z 20068.6.2006

  17. Badania nad bezpieczeństwem (debata)

 • Dz. U. C133E - 9 z 20068.6.2006

  18. Społeczeństwo informacyjne (debata)

 • Dz. U. C133 - 8 z 20068.6.2006

  Pięćdziesiąta trzecia zmiana Wytycznych w sprawie pomocy państwa — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków

 • Dz. U. C133E - 8 z 20068.6.2006

  14. Zmiana decyzji z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutu posła do Parlamentu Europejskiego (debata)

 • Dz. U. C133E - 7 z 20068.6.2006

  10. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C133E - 7 z 20068.6.2006

  11. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C133E - 7 z 20068.6.2006

  12. Porządek dzienny

 • Dz. U. C133E - 7 z 20068.6.2006

  13. Posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela, 16-17 czerwca 2005 r.) — Pół roku działalności Prezydencji Luksemburskiej (debata)

 • Dz. U. C133 - 5 z 20068.6.2006

  Wytyczne dotyczące definicji potencjalnego poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego w kontekście art. 29 ust. 1 i 2 dyrektywy 2001/83/WE marzec 2006 r.

 • Dz. U. C133 - 4 z 20068.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4240 — Teck Cominco/Inco ) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (2)

 • Dz. U. C133 - 3 z 20068.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4170 — LSG Lufthansa Service Holding/Gate Gourmet Switzerland) (1)

 • Dz. U. C133E - 3 z 20068.6.2006

  9. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C133 - 2 z 20068.6.2006

  Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1. czerwza 2006 r. — Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr L 140 z dnia 30 kwietnia 2004, str.1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. nr C 273 z dnia 9 września 1997 roku, str.3)

 • Dz. U. C133E - 2 z 20068.6.2006

  4. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C133E - 2 z 20068.6.2006

  5. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C133E - 2 z 20068.6.2006

  6. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C133E - 2 z 20068.6.2006

  7. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C133E - 2 z 20068.6.2006

  8. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C133 - 1 z 20068.6.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C133E - 1 z 20068.6.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C133E - 1 z 20068.6.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C133E - 1 z 20068.6.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C133E - 1 z 20068.6.2006

  3. Korekty do głosowania na poprzednich posiedzeniach

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.