Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 6

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4229 — APHL/L&R/Netcare/General Healthcare Group) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 6

C 147/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4229 — APHL/L&R/Netcare/General Healthcare Group) (2006/C 147/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

23.6.2006

1. W dniu 19 czerwca 2006 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1) Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której doradca inwestycyjny dla funduszy PE Apax Partners Holdings Limited („APHL”, Zjednoczone Królestwo) i Network Healthcare Holdings Limited („Netcare”, Republika Południowej Afryki) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem General Healthcare Group Limited („GHG”, Zjednoczone Królestwo), w drodze zmiany w udziałach większościowych spółki holdingowej Hold LLP, utworzonej w celu przeprowadzenia koncentracji. 2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest: — w przypadku APHL: świadczenie usług w zakresie zarządzania inwestycjami oraz usług doradczych w zakresie inwestycji dla funduszy PE, — w przypadku Netcare: świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej, — w przypadku GHG: świadczenie usług medycznych na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Zjednoczonym Królestwie. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. 4. Komisja zwraca się do zainteresowanych stron trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji. Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (nr faksu: (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.4229 — APHL/L&R/Netcare/General Healthcare Group, na następujący adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C147 - 11 z 200623.6.2006

  Zaproszenie do składania wniosków PIL-2006

 • Dz. U. C147 - 10 z 200623.6.2006

  Zaproszenie do składania ofert SUB 01-2006

 • Dz. U. C147 - 9 z 200623.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4252 — SCA Forest/Jämtlamell Industri) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C147 - 8 z 200623.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4243 — International Automotive Components/Lear Corporation (European Interior Business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C147 - 7 z 200623.6.2006

  Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C147 - 5 z 200623.6.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C147 - 1 z 200623.6.2006

  Konkluzje Rady w sprawie promowania zdrowego trybu życia i zapobiegania cukrzycy typu 2

 • Dz. U. C147A - 1 z 200623.6.2006

  Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego (grupa zaszeregowania AD15) – COM/2006/10028

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.