Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 166 POZ 21

Tytuł:

Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

Data ogłoszenia:2006-07-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 166 POZ 21

18.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej JEDNOLITE ZASTOSOWANIE NOMENKLATURY SCALONEJ (CN) (Klasyfikacja towarów) (2006/C 166/07)

C 166/21

Noty wyjaśniające przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) W Notach wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich (2) wprowadza się następujące zmiany: Na stronie 9 istniejącym pod tekstem wstawia się następujący tekst: „G. Bezcłowe traktowanie wielochipowych układów scalonych (MCP) Wielochipowe układy scalone składające się z dwóch lub więcej zespolonych monolitycznych układów scalonych, połączonych niepodzielnie pod każdym względem, nawet na jednym lub więcej podłożu izolacyjnym, z ramkami wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez żadnych innych czynnych lub biernych elementów układu. Wielochipowe układy scalone na ogół występują w następujących konfiguracjach: — dwa lub więcej monolityczne układy scalone zamontowane obok siebie; — dwa lub więcej monolityczne układy scalone umieszczone jeden na drugim; — kombinacje powyższych konfiguracji składające się z trzech lub więcej monolitycznych układów scalonych. Te monolityczne układy scalone są połączone i zespolone w jedną całość i mogą być pakowane w obudowę lub w inny sposób. Są one połączone niepodzielnie pod każdym względem, tj., mimo że niektóre z elementów mogłyby być usunięte i zastąpione innymi, to byłoby zadanie długotrwałe i delikatne, nieopłacalne w normalnych warunkach produkcyjnych. Podłoża izolacyjne wielochipowych układów scalonych mogą zawierać obszary przewodzące. Obszary te mogą być utworzone ze ściśle określonych materiałów lub uformowane w specyficzne kształty, w celu zapewnienia funkcji biernych za pomocą środków innych niż dyskretne elementy układu. Gdy w podłożu są obecne obszary przewodzące, służą one jako środki, za pomocą których monolityczne układy scalone są wzajemnie połączone. Podłoża te mogą być również określane jako »wstawki« lub »przekładki«, gdy umieszczone są ponad najniżej położonym chipem lub płytką półprzewodnikową. Monolityczne układy scalone są wzajemnie połączone za pomocą różnorodnych środków, takich jak spoiwa, złącza przewodowe lub technologię przerzutnika (tzw. technologia »flip-chip«). Wielochipowe układy scalone klasyfikuje się następująco: i) Wielochipowe układy scalone, które stanowią kompletną maszynę lub kompletne urządzenie (lub maszynę lub urządzenie klasyfikowane jako kompletne) — do pozycji odpowiedniej dla tej maszyny lub tego urządzenia; ii) Pozostałe wielochipowe układy scalone — zgodnie z postanowieniami w sprawie klasyfikacji części maszyn (w szczególności, uwaga 2 (b) i 2 (c) do sekcji XVI). Wyłącznie wielochipowe układy scalone, które klasyfikowane są do pozycji: 8418, 8422, 8450, 8466, 8473, 8517, 8518, 8522, 8523, 8525, 8528, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 8708, 9009, 9026, 9031 i 9504 kwalifikują się do tej ulgi celnej.”


(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 996/2006, (Dz.U. L 179 z 1.7.2006, str. 26). (2) Dz.U. C 50 z 28.2.2006, str. 1.

C 166/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.7.2006

Na stronie 344: 8542 Układy scalone i mikroasemblery, elektroniczne Pod tekstem istniejącym wstawić następujący tekst: „Niniejsza pozycja nie obejmuje wielochipowych układów scalonych (MCP) składających się z dwóch lub więcej zespolonych monolitycznych układów scalonych połączonych niepodzielnie pod każdym względem, nawet na jednym lub jednym lub więcej podłożu izolacyjnym, z ramkami wyprowadzeniowymi lub bez, lecz bez żadnych innych czynnych lub biernych elementów układu [patrz także Noty wyjaśniające do Sekcji II — Przepisy szczególne, G. »Bezcłowe traktowanie wielochipowych układów scalonych (MCP)].«”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 166 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C166 - 23 z 200618.7.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4258 — IVECO/AFIN) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C166 - 20 z 200618.7.2006

  Zawarcie Protokołu ustaleń z Republiką Chorwacji w sprawie jej udziału w programie dotyczącym wspólnotowej strategii ramowej w sprawie równości płci

 • Dz. U. C166 - 19 z 200618.7.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4209 — Thule/Schneeketten) (1)

 • Dz. U. C166 - 17 z 200618.7.2006

  Zawiadomienie Komisji dotyczące daty, od której stosuje się protokoły w sprawie reguł pochodzenia przewidujących kumulację diagonalną między Wspólnotą, Algierią, Bułgarią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Rumunią, Syrią, Szwajcarią (w tym również Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem Jordanu i Strefą Gazy

 • Dz. U. C166 - 7 z 200618.7.2006

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C166 - 2 z 200618.7.2006

  Dane statystyczne dotyczące przepisów technicznych zgłoszonych w 2005 r. zgodnie z procedurą Dyrektywy 98/34/WE — Informacje dostarczone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 11 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz przepisów dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (1)

 • Dz. U. C166 - 1 z 200618.7.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C166E - 1 z 200618.7.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 8/2006 z dnia 23 lutego 2006 r., przyjęte przez Radę stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.