Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 11

Tytuł:

Sprawy połączone C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 i C-473/03: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino — Włochy) — postępowania karne przeciwko Michelowi Mulliezowi i in. oraz Giuseppe Momblanowi (sprawy połączone C-23/03 i C-52/03), Alessandrowi Nizzie i Giacomowi Pizziemu (C-133/03), Fabriziowi Barrze (C-337/03), Adeliowi Aggiowi i in. (C-473/03) (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Prawo spółek — Pierwsza dyrektywa 68/151/EWG, czwarta dyrektywa 78/660/EWG i siódma dyrektywa 83/349/EWG — Roczne sprawozdania finansowe — Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu spółki — Kary przewidziane w przypadku nieprawdziwych informacji o spółkach (nieprawdziwe zapisy rachunkowe) — Artykuł 6 pierwszej dyrektywy 68/151/EWG — Wymóg odpowiednich kar za naruszenie prawa wspólnotowego)

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 11

29.7.2006 Sentencja

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 178/11

1) Nie zapewniając, by Wyspy Alandzkie dokonały transpozycji art. 8a dyrektywy Rady 89/622/EWG z dnia 13 listopada 1989 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących etykietowania wyrobów tytoniowych, zmienionej dyrektywą Rady 92/41/EWG z dnia 15 maja 1992 r., którego treść zawarta jest obecnie w art. 8 dyrektywy 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych, a także by na zarejestrowanych tam statkach przestrzegano zakazu wprowadzania do obrotu tytoniu do żucia, ustanowionego tym przepisem, Republika Finlandii uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy traktatu WE i dyrektywy 2001/37. 2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.


Sartorius i Giuseppe Momblano (sprawy połączone C-23/03 i C-52/03), Alessandro Nizza i Giacomo Pizzi (C-133/03), Fabrizio Barra (C-337/03), Adelio Aggio i in. (C-473/03)

Przedmiot Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Tribunale ordinario di Torino — Wykładnia art. 6 dyrektywy 68/151/EWG: pierwszej dyrektywy Rady z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich (Dz.U. L 65, str. 8) — Roczne sprawozdania finansowe — Czyny zabronione polegające na zaniechaniu podania informacji oraz podaniu nieprawdziwych informacji — Odpowiednie kary

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005

Sentencja W takich okolicznościach, jak mające miejsce w postępowaniu przed sądami krajowymi, pierwsza dyrektywa Rady 68/151/EWG z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 58 akapit drugi traktatu, w celu uzyskania ich równoważności w całej Wspólnocie, dla zapewnienia ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich nie może być powoływana jako taka przez organy państwa członkowskiego w stosunku do oskarżonych w postępowaniu karnym, albowiem dyrektywa, samoistnie i niezależnie od wewnętrznej ustawy państwa członkowskiego wydanej w celu jej wykonania, nie może skutkować ustaleniem lub zaostrzeniem odpowiedzialności karnej oskarżonych.

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino — Włochy) — postępowania karne przeciwko Michelowi Mulliezowi i in. oraz Giuseppe Momblanowi (sprawy połączone C-23/03 i C-52/03), Alessandrowi Nizzie i Giacomowi Pizziemu (C-133/03), Fabriziowi Barrze (C-337/03), Adeliowi Aggiowi i in. (C-473/ 03) (Sprawy połączone C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 i C-473/03) (1) (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Prawo spółek — Pierwsza dyrektywa 68/151/EWG, czwarta dyrektywa 78/660/EWG i siódma dyrektywa 83/349/EWG — Roczne sprawozdania finansowe — Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu spółki — Kary przewidziane w przypadku nieprawdziwych informacji o spółkach (nieprawdziwe zapisy rachunkowe) — Artykuł 6 pierwszej dyrektywy 68/151/EWG — Wymóg odpowiednich kar za naruszenie prawa wspólnotowego) (2006/C 178/17) Język postępowania: włoski

(1) Dz.U. C 70 z 22.3.2003

Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. — Strintzis Lines Shipping SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa C-110/04 P) (1) (Odwołanie — Artykuł 85 ust. 1 traktatu WE (obecnie art. 81 ust. 1 WE) — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Porozumienie między przedsiębiorstwami — Uprawnienia kontrolne Komisji) (2006/C 178/18)

Sądy krajowe Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino Strony Strony postępowań karnych przed sądami krajowymi Michel Mulliez, Patrick Lesaffre, Peter Hordjk, Michel Hoste, Christophe Dubrulle, Benoit Lheureux, Guy Geffroy, Gregory

Język postępowania: grecki

Wnoszący odwołanie: Strintzis Lines Shipping SA (Przedstawiciele: adwokaci A. Kalogeropoulos, K. Adamantopoulos, M. Nissen i E. Petritsi)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C178 - 45 z 200629.7.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 165 z 15.7.2006.

 • Dz. U. C178 - 43 z 200629.7.2006

  Sprawa F-66/06: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. — Kyriazi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 43 z 200629.7.2006

  Sprawa F-67/06: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. — Lesniak przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 42 z 200629.7.2006

  Sprawa F-57/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Hinderyckx przeciwko Radzie

 • Dz. U. C178 - 42 z 200629.7.2006

  Sprawa F-63/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Mascheroni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 41 z 200629.7.2006

  Sprawa F-25/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 czerwca 2006 r. — Mc Sweeney i Armstrong przeciwko Komisji (Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie — Wskazówki dla kandydatów — Niedopuszczenie do egzaminów — Wymagane dyplomy — Uznanie organu powołującego)

 • Dz. U. C178 - 41 z 200629.7.2006

  Sprawa F-34/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2006 r. — Lebedef i in. przeciwko Komisji (Środowisko pracy — Język narzędzi informatycznych oddanych do dyspozycji personelu Komisji — Niedopuszczalność — Interes prawny — Akt niekorzystny — Wewnętrzne środki organizacyjne)

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-42/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Banca Monte dei Paschi di Siena przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-121/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Compagnia di San Paolo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-319/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 czerwca 2006 r. — Port Support Customs Rotterdam przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-72/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. — Deutsche Telekom przeciwko OHIM (Telekom Global Net)

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-179/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Stradeblu przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 39 z 200629.7.2006

  Sprawa T-156/06: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 38 z 200629.7.2006

  Sprawa T-153/06: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2006 r. — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 38 z 200629.7.2006

  Sprawa T-154/06: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 37 z 200629.7.2006

  Sprawa T-152/06: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2006 r. — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 36 z 200629.7.2006

  Sprawa T-151/06: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2006 r. — Aluminium Silicon Mill Products przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 35 z 200629.7.2006

  Sprawa T-147/06: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2006 r. — En Route International przeciwko OHIM

 • Dz. U. C178 - 35 z 200629.7.2006

  Sprawa T-149/06: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 20006 r. — Castellani przeciwko OHIM Markant Handels und Service (CASTELLANI)

 • Dz. U. C178 - 34 z 200629.7.2006

  Sprawa T-143/06: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2006 r. — MTZ Polyfilms przeciwko Radzie

 • Dz. U. C178 - 33 z 200629.7.2006

  Sprawa T-141/06: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2006 r. — Glaverbel przeciwko OHIM (wzór stosowany na powierzchni towarów)

 • Dz. U. C178 - 33 z 200629.7.2006

  Sprawa T-142/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — ECZG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-15/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — De Waele przeciwko OHIM (Kształt kiełbasy) (Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt kiełbasy — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-241/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 maja 2006 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Urzędnicy — Przeniesienie — Mieszkanie służbowe — Decyzja o dokonaniu przeprowadzki rzeczy osobistych skarżącego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszkodowawcza — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-194/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2006 r. — Teletech Holdings przeciwko OHIM — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zakres obowiązku badania sprawy — Konwersja zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego — Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C178 - 31 z 200629.7.2006

  Sprawa T-354/99: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Kuwait Petroleum (Nederland) przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Komunikat Komisji w sprawie pomocy udzielanej na zasadzie de minimis — Wzrost podatku akcyzowego na paliwa — Pomoc na rzecz stacji paliw — Przedsiębiorstwa petrochemiczne — Ryzyko kumulacji pomocy — Klauzula zarządzania cenami — Zasada dobrej administracji)

 • Dz. U. C178 - 31 z 200629.7.2006

  Sprawa T-198/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 maja 2006 r. — Bank Austria Creditanstalt przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Opublikowanie decyzji stwierdzającej naruszenie art. 81 WE i nakładającej grzywny — Ustalanie przez banki austriackie odsetek od salda dodatniego i ujemnego („klub Lombard”) — Oddalenie wniosku o opuszczenie niektórych fragmentów)

 • Dz. U. C178 - 30 z 200629.7.2006

  Sprawa C-20/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C178 - 30 z 200629.7.2006

  Sprawa C-21/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-216/04: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 5 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato-Włochy) — SABA Italia SpA przeciwko Comune di Bolzano, SEAB SpA

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-285/04: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie Ignazio Medda przeciwko Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Oristano — Włochy)

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-99/05: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-271/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato -Włochy) — Francesco Rauty przeciwko Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, w obecności: Consiglio Nazionale degli Ingegneri i Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia przeciwko Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, w obecności: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-352/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-410/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-258/06: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-259/06: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-174/03: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 23 marca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna-Włochy)) — Impresa Portuale di Cagliari Srl przeciwko Tirrenia di Navigazione SpA

 • Dz. U. C178 - 27 z 200629.7.2006

  Sprawa C-249/06: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C178 - 27 z 200629.7.2006

  Sprawa C-252/06: Skarga wniesiona dnia 6 czerwca 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C178 - 26 z 200629.7.2006

  Sprawa C-245/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 1 czerwca 2006 r. przez Saiwa SpA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-344/03, Saiwa SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) i spółce Barilla Alimentare SpA

 • Dz. U. C178 - 26 z 200629.7.2006

  Sprawa C-248/06: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C178 - 25 z 200629.7.2006

  Sprawa C-240/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 29 maja 2006 r. — Fortum Project Finance SA

 • Dz. U. C178 - 25 z 200629.7.2006

  Sprawa C-244/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Koblenz (Niemcy) w dniu 31 maja 2006 r. — Dynamic Medien Vertriebs GmbH przeciwko Avides Media AG

 • Dz. U. C178 - 24 z 200629.7.2006

  Sprawa C-239/06: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C178 - 23 z 200629.7.2006

  Sprawa C-234/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 maja 2006 r. przez Il Ponte Finanziaria SpA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Financiaria SpA przeciwko OHIM i Marine Enterprise Project Societá Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

 • Dz. U. C178 - 22 z 200629.7.2006

  Sprawa C-221/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 15 maja 2006 r. — Stadtgemeinde Frohnleiten i Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 • Dz. U. C178 - 22 z 200629.7.2006

  Sprawa C-225/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 16 maja 2006 r. przez Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-35/04, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i Ferrero OHG mbh

 • Dz. U. C178 - 21 z 200629.7.2006

  Sprawa C-217/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C178 - 21 z 200629.7.2006

  Sprawa C-220/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Hiszpania) w dniu 15 maja 2006 r. — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przeciwko administracji państwowej (Ministerio de Educación y Ciencia)

 • Dz. U. C178 - 20 z 200629.7.2006

  Sprawa C-215/06: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C178 - 19 z 200629.7.2006

  Sprawa C-213/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 maja 2006 r. przez Europejską Agencję Odbudowy (EAR) od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-471/04: Georgios Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)

 • Dz. U. C178 - 19 z 200629.7.2006

  Sprawa C-214/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 11 maja 2006 r. — Colasfalti srl przeciwko Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl i Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

 • Dz. U. C178 - 18 z 200629.7.2006

  Sprawa C-212/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalny złożony przez Cour d'arbitrage w dniu 10 maja 2006 r. — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon przeciwko Gouvernement flamand

 • Dz. U. C178 - 17 z 200629.7.2006

  Sprawa C-202/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 4 maja 2006 r. przez Cementbouw Handel & Industrie BV od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie B.V. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 17 z 200629.7.2006

  Sprawa C-206/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen w dniu 2 maja 2006 r. — Essent Netwerk Noord i in. przeciwko Aluminium Delfzijl BV

 • Dz. U. C178 - 16 z 200629.7.2006

  Sprawa C-195/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundeskommunikationssenat (Austria) w dniu 27 kwietnia 2006 r. — Österreichischer Rundfunk (ORF)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200629.7.2006

  Sprawa C-407/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Reyniers & Sogama BVBA przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Pokrycie przywozowych należności celnych — Dowód na prawidłową realizację procedury lub miejsce, w którym naruszenie lub nieprawidłowość nastąpiły — Skutki nie wskazania głównemu zobowiązanemu terminu, w jakim ma on dostarczyć rzeczony dowód)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200629.7.2006

  Sprawa C-194/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 26 kwietnia 2006 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Orange European Smallcap Fund N.V.

 • Dz. U. C178 - 14 z 200629.7.2006

  Sprawa C-230/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. — L przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Urzędnicy — Molestowanie — Obowiązek wsparcia po stronie Komisji — Odpowiedzialność — Odmowa przesłuchania świadków przez Sąd — Propozycja dodatkowych dowodów, które nie istniały na zakończenie procedury pisemnej — Odmowa usunięcia z akt sprawy rzekomo oszczerczego dokumentu — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Odwołanie w części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopuszczalne)

 • Dz. U. C178 - 13 z 200629.7.2006

  Sprawa C-113/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Dyrektywa 2003/15/WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Produkty kosmetyczne — Ochrona zdrowia publicznego — Doświadczenia na zwierzętach — Zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych reprodukcyjnie — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C178 - 13 z 200629.7.2006

  Sprawa C-227/05: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Verwaltungsgericht München — Niemcy) — Daniel Halbritter przeciwko Freistaat Bayern, reprezentowanemu przez Landesanwaltschaft Bayern (Artykuł 104 § 3 zdanie pierwsze regulaminu — Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy w pierwszym państwie członkowskim zarządzone razem z tymczasowym zakazem wydania nowego prawa jazdy — Prawo jazdy wydane w drugim państwie członkowskim po upływie okresu tymczasowego zakazu — Uznanie i przepisanie tego prawa jazdy w pierwszym państwie członkowskim — Przedstawienie sprawozdania na temat zdolności do prowadzenia pojazdów wymaganego na podstawie przepisów krajowych)

 • Dz. U. C178 - 12 z 200629.7.2006

  Sprawa C-291/04: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 maja 2006 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de police de Neufchâteau, Belgia) — postępowanie karne przeciwko Henriemu Léonowi Schmitz (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swobodny przepływ osób i usług — Pracownicy — Pojazd mechaniczny — Oddanie do użytkowania pracownikowi przez pracodawcę — Pojazd zarejestrowany za granicą — Pracodawca z siedzibą w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C178 - 12 z 200629.7.2006

  Sprawa C-435/04: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 maja 2006 r. [wniosek Cour de cassation (Belgia) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym] — postępowanie karne przeciwko Sébastienowi Victorowi Leroy (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Leasing pojazdów samochodowych — Zakaz używania w jednym państwie członkowskim pojazdu należącego do spółki leasingowej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim i w nim zarejestrowanego — Stałe używanie na terytorium pierwszego państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C178 - 11 z 200629.7.2006

  Sprawa C-110/04 P: Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. — Strintzis Lines Shipping SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Artykuł 85 ust. 1 traktatu WE (obecnie art. 81 ust. 1 WE) — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Porozumienie między przedsiębiorstwami — Uprawnienia kontrolne Komisji)

 • Dz. U. C178 - 10 z 200629.7.2006

  Sprawa C-207/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 2 akapit drugi WE — Pomoc niezgodna ze wspólnym rynkiem — Obowiązek odzyskania pomocy — Niewykonanie)

 • Dz. U. C178 - 10 z 200629.7.2006

  Sprawa C-343/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/37/WE — Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych — Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych do spożycia doustnego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 9 z 200629.7.2006

  Sprawa C-196/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Sachsenmilch AG przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Podpozycja 0406 10 (ser świeży) — Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1832/2002 — Klasyfikacja taryfowa mozzarelli w blokach do pizzy, przechowywanej po wyprodukowaniu przez okres jednego do dwóch tygodni w stanie schłodzonym)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200629.7.2006

  Sprawa C-164/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/19/WE — Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Pielęgniarka ogólna, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, położna, architekt, farmaceuta i lekarz — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200629.7.2006

  Sprawa C-169/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Uradex SCRL przeciwko Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele) (Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 93/83/EWG — Artykuł 9 ust. 2 — Zakres uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania uważanej za zarządcę praw podmiotu prawa autorskiego, który nie powierzył jej zarządzania swymi prawami — Wykonanie prawa polegającego na udzielaniu lub odmowie udzielenia operatorom kablowym zezwolenia na retransmisję audycji drogą kablową)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200629.7.2006

  Sprawa C-98/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — De Danske Bilimportører przeciwko Skatteministeriet (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 2 lit. a) i art. 11 część A ust. 3 lit. c) — Podstawa opodatkowania — Opłata za rejestrację nowych pojazdów samochodowych)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200629.7.2006

  Sprawa C-106/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — L.u.P. GmbH przeciwko Finanzamt Bochum — Mitte (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia z opodatkowania — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 lit. a) — Świadczenie opieki medycznej przez podmioty inne niż podmioty prawa publicznego — Świadczenie opieki medycznej przy wykonywaniu zawodu medycznego — Wykonywanie analiz laboratoryjnych przez laboratorium będące podmiotem prawa prywatnego, poza placówką medyczną, zgodnie z zaleceniem lekarza ogólnego — Warunki zwolnienia z opodatkowania — Swoboda uznania państw członkowskich — Granice)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200629.7.2006

  Sprawa C-71/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/30/WE — Transport lotniczy — Ograniczenia odnoszące się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty — Brak transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200629.7.2006

  Sprawa C-60/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) przeciwko Regione Lombardia (Ochrona dzikiego ptactwa — Dyrektywa 79/409/CEE — Odstępstwa od systemu ochrony)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200629.7.2006

  Sprawa C-517/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek College van Beroep voor het bedrijfsleven o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Niderlandy) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF przeciwko Productschap Vis (Opłata od przewozu krewetek łodzią rybacką zarejestrowaną w państwie członkowskim, przeznaczona na finansowanie urządzeń do sortowania i obierania krewetek w tym państwie członkowskim — Artykuł 25 WE — Opłata o skutku równoważnym do cła — Artykuł 90 WE — Podatki wewnętrzne)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone od C-7/05 do C-9/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH przeciwko Ulrichowi Deppemu, Hanne-Rose Deppe, Thomasowi Deppemu, Matthiasowi Deppemu, Christine Urban (z domu Deppe) (C-7/05), Siegfriedowi Henningsowi (C-8/05) i Hartmutowi Lübbemu (C-9/05) (Odmiany roślin — Poziom godziwego wynagrodzenia należnego posiadaczowi wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin — Artykuł 5 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1768/95 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2605/98 — Pojęcie „poziomu wynagrodzenia znacząco niższego od kwoty pobieranej za licencjonowaną produkcję materiału rozmnożeniowego”)

 • Dz. U. C178 - 3 z 200629.7.2006

  Sprawa C-453/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 lipca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — innoventif Ltd (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuły 43 i 48 WE — Oddział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w innym państwie członkowskim — Wpis przedmiotu działalności spółki do krajowego rejestru handlowego — Wymóg zaliczki na pokrycie kosztów ogłoszenia przedmiotu działalności — Zgodność)

 • Dz. U. C178 - 3 z 200629.7.2006

  Sprawa C-475/04: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/58/WE — Łączność elektroniczna — Przetwarzanie danych osobowych — Ochrona prywatności — Ochrona osób fizycznych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 2 z 200629.7.2006

  Sprawa C-430/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Eisleben przeciwko Feuerbestattungsverein Halle eV (Szósta dyrektywa VAT — Możliwość powołania się na art. 4 ust. 5 akapit drugi — Działalność wykonywana przez prywatnego podatnika w konkurencji z organem władzy publicznej — Podmiot prawa publicznego — Brak opodatkowania działalności wykonywanej w charakterze władzy publicznej)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone C-442/03 P i C-471/03 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Komisja Wspólnot Europejskich (Pomoc przyznana przez państwa — Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja kończąca postępowanie w sprawie badania pomocy na podstawie art. 88 ust. 2 WE — Pojęcie pomocy państwa — Powaga rzeczy osądzonej w szerszym rozumieniu — Pomoc, która może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Pomoc o charakterze socjalnym — Przesłanki)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone C-317/04 i C-318/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 maja 2006 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Transport lotniczy — Decyzja 2004/496/WE — Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki — Passenger Name Records (PNR) pasażerów lotniczych przekazywane do biura ceł i ochrony granic Stanów Zjednoczonych Ameryki — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuł 25 — Państwa trzecie — Decyzja 2004/535/WE — Odpowiednia ochrona)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.