Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 37

Tytuł:

Sprawa T-152/06: Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2006 r. — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2006-07-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 37

Strona 1 z 2
29.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

C 178/37

Po trzecie skarżąca powołuje naruszenie rozporządzenia podstawowego w zakresie odliczenia prowizji agenta a w szczególności art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego, ostatnio zmienionego rozporządzeniem nr 2238/2000 (3). Zdaniem skarżącej art. 2 ust. 10 lit. i), w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 1972/2000 (4), nie ma zastosowania, jako że wskazane postępowanie w sprawie zwrotu jest kontynuacją pierwotnego postępowania. Tytułem ewentualnym skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła art. 2 ust. 10 lit. i) rozporządzenia podstawowego w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem nr 1972/2002.


— zobowiązanie Komisji do wszczęcia formalnej procedury dochodzenia na podstawie art. 88 ust. 2 WE; — obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez skarżącą.

Zarzuty i główne argumenty

( ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2229/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym poborze tymczasowego cła nałożonego na przywóz krzemu pochodzącego z Rosji (Dz.U. L 339, str. 3) (2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 56, str. 1) (3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2238/2000 z dnia 9 października 2000 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 257, str. 2) (4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1972/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (Dz.U. L 305, str. 1)

1

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji o niewszczynaniu dochodzenia w przedmiocie złożonej przez nią skargi do Komisji, dotyczącej trzech rodzajów subwencji na rzecz Stockholm Visitors Board AB („SVB”), a mianowicie: corocznego przyznawania środków z budżetu miasta Sztokholm na rzecz SVB, regularny zwrot strat SVB przed opodatkowaniem przez jej spółkę dominującą oraz preferencyjny dostęp do środków publicznych w celu świadczenia usług w ramach Stockholm Card. Komisja stwierdziła, że środki te nie stanowiły bezprawnie przyznanej pomocy.

Skarżąca podnosi, że poprzez wydanie zaskarżonej decyzji Komisja naruszyła kilka postanowień traktatu oraz przepisów rozporządzenia nr 659/1999 (1).

Skarga wniesiona w dniu 6 czerwca 2006 r. — NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket przeciwko Komisji (Sprawa T-152/06) (2006/C 178/67) Język postępowania: angielski

Skarżąca stwierdza w pierwszej kolejności, że nie wszczynając formalnej procedury dochodzenia Komisja naruszyła art. 88 ust. 3 WE oraz art. 4 rozporządzenia nr 659/1999. Zdaniem skarżącej, Komisja była świadoma występowania pomocy i nie dysponowała wystarczającymi informacjami w celu ustalenia, że wszystkie sporne środki stanowiły istniejącą pomoc.

W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że Komisja nieprawidłowo zastosowała art. 87 WE oraz art. 86 ust. 2 WE, ponieważ stwierdziła, że wynagrodzenie za prowadzenie działalności informacji turystycznej podlegało przepisom o usługach świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Strony Strona skarżąca: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB (Sztokholm, Szwecja) (Przedstawiciele: M. Merola i L. Armati, lawyers) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

W trzeciej kolejności skarżąca zauważa, że Komisja nieprawidłowo zastosowała art. 87 WE oraz art. 88 WE, jak również art. 1 lit. b) rozporządzenia nr 659/1999, stwierdzając, że gdyby wynagrodzenie za działalność informacji turystycznej należało uznać za pomoc państwa, to stanowiłoby ono istniejącą pomoc, nie zaś bezprawnie przyznaną pomoc, a w każdym razie byłoby ono zgodne ze wspólnym rynkiem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 178 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C178 - 45 z 200629.7.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 165 z 15.7.2006.

 • Dz. U. C178 - 43 z 200629.7.2006

  Sprawa F-66/06: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. — Kyriazi przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 43 z 200629.7.2006

  Sprawa F-67/06: Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. — Lesniak przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 42 z 200629.7.2006

  Sprawa F-57/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Hinderyckx przeciwko Radzie

 • Dz. U. C178 - 42 z 200629.7.2006

  Sprawa F-63/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Mascheroni przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 41 z 200629.7.2006

  Sprawa F-25/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 czerwca 2006 r. — Mc Sweeney i Armstrong przeciwko Komisji (Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie — Wskazówki dla kandydatów — Niedopuszczenie do egzaminów — Wymagane dyplomy — Uznanie organu powołującego)

 • Dz. U. C178 - 41 z 200629.7.2006

  Sprawa F-34/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 14 czerwca 2006 r. — Lebedef i in. przeciwko Komisji (Środowisko pracy — Język narzędzi informatycznych oddanych do dyspozycji personelu Komisji — Niedopuszczalność — Interes prawny — Akt niekorzystny — Wewnętrzne środki organizacyjne)

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-42/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Banca Monte dei Paschi di Siena przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-121/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Compagnia di San Paolo przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-319/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 czerwca 2006 r. — Port Support Customs Rotterdam przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-72/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 lipca 2006 r. — Deutsche Telekom przeciwko OHIM (Telekom Global Net)

 • Dz. U. C178 - 40 z 200629.7.2006

  Sprawa T-179/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Stradeblu przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 39 z 200629.7.2006

  Sprawa T-156/06: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Regione Siciliana przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 38 z 200629.7.2006

  Sprawa T-153/06: Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2006 r. — European Association of Euro-Pharmaceutical Companies przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 38 z 200629.7.2006

  Sprawa T-154/06: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 36 z 200629.7.2006

  Sprawa T-151/06: Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2006 r. — Aluminium Silicon Mill Products przeciwko Komisji

 • Dz. U. C178 - 35 z 200629.7.2006

  Sprawa T-147/06: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2006 r. — En Route International przeciwko OHIM

 • Dz. U. C178 - 35 z 200629.7.2006

  Sprawa T-149/06: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 20006 r. — Castellani przeciwko OHIM Markant Handels und Service (CASTELLANI)

 • Dz. U. C178 - 34 z 200629.7.2006

  Sprawa T-143/06: Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2006 r. — MTZ Polyfilms przeciwko Radzie

 • Dz. U. C178 - 33 z 200629.7.2006

  Sprawa T-141/06: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2006 r. — Glaverbel przeciwko OHIM (wzór stosowany na powierzchni towarów)

 • Dz. U. C178 - 33 z 200629.7.2006

  Sprawa T-142/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — ECZG przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-15/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — De Waele przeciwko OHIM (Kształt kiełbasy) (Wspólnotowy znak towarowy — Trójwymiarowy znak towarowy — Kształt kiełbasy — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter odróżniający — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-241/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 maja 2006 r. — Marcuccio przeciwko Komisji (Urzędnicy — Przeniesienie — Mieszkanie służbowe — Decyzja o dokonaniu przeprowadzki rzeczy osobistych skarżącego — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga odszkodowawcza — Akt niekorzystny — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C178 - 32 z 200629.7.2006

  Sprawa T-194/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 maja 2006 r. — Teletech Holdings przeciwko OHIM — Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zakres obowiązku badania sprawy — Konwersja zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego — Artykuł 58 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C178 - 31 z 200629.7.2006

  Sprawa T-354/99: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 maja 2006 r. — Kuwait Petroleum (Nederland) przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Komunikat Komisji w sprawie pomocy udzielanej na zasadzie de minimis — Wzrost podatku akcyzowego na paliwa — Pomoc na rzecz stacji paliw — Przedsiębiorstwa petrochemiczne — Ryzyko kumulacji pomocy — Klauzula zarządzania cenami — Zasada dobrej administracji)

 • Dz. U. C178 - 31 z 200629.7.2006

  Sprawa T-198/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 maja 2006 r. — Bank Austria Creditanstalt przeciwko Komisji (Konkurencja — Postępowanie administracyjne — Opublikowanie decyzji stwierdzającej naruszenie art. 81 WE i nakładającej grzywny — Ustalanie przez banki austriackie odsetek od salda dodatniego i ujemnego („klub Lombard”) — Oddalenie wniosku o opuszczenie niektórych fragmentów)

 • Dz. U. C178 - 30 z 200629.7.2006

  Sprawa C-20/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C178 - 30 z 200629.7.2006

  Sprawa C-21/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-216/04: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 5 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato-Włochy) — SABA Italia SpA przeciwko Comune di Bolzano, SEAB SpA

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-285/04: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie Ignazio Medda przeciwko Banco di Napoli SpA, Regione autonoma della Sardegna (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale civile di Oristano — Włochy)

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-99/05: Postanowienie prezesa czwartej izby Trybunału z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-271/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato -Włochy) — Francesco Rauty przeciwko Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Soprintendenza B.A.A. di Firenze, Prato e Pistoia, w obecności: Consiglio Nazionale degli Ingegneri i Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia przeciwko Francesco Rauty, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, w obecności: Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-352/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 5 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C178 - 29 z 200629.7.2006

  Sprawa C-410/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-258/06: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-259/06: Skarga wniesiona w dniu 14 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C178 - 28 z 200629.7.2006

  Sprawa C-174/03: Postanowienie prezesa drugiej izby Trybunału z dnia 23 marca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna-Włochy)) — Impresa Portuale di Cagliari Srl przeciwko Tirrenia di Navigazione SpA

 • Dz. U. C178 - 27 z 200629.7.2006

  Sprawa C-249/06: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji

 • Dz. U. C178 - 27 z 200629.7.2006

  Sprawa C-252/06: Skarga wniesiona dnia 6 czerwca 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec

 • Dz. U. C178 - 26 z 200629.7.2006

  Sprawa C-245/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 1 czerwca 2006 r. przez Saiwa SpA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie T-344/03, Saiwa SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) i spółce Barilla Alimentare SpA

 • Dz. U. C178 - 26 z 200629.7.2006

  Sprawa C-248/06: Skarga wniesiona w dniu 2 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C178 - 25 z 200629.7.2006

  Sprawa C-240/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 29 maja 2006 r. — Fortum Project Finance SA

 • Dz. U. C178 - 25 z 200629.7.2006

  Sprawa C-244/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Koblenz (Niemcy) w dniu 31 maja 2006 r. — Dynamic Medien Vertriebs GmbH przeciwko Avides Media AG

 • Dz. U. C178 - 24 z 200629.7.2006

  Sprawa C-239/06: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C178 - 23 z 200629.7.2006

  Sprawa C-234/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 maja 2006 r. przez Il Ponte Finanziaria SpA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-194/03 Il Ponte Financiaria SpA przeciwko OHIM i Marine Enterprise Project Societá Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl

 • Dz. U. C178 - 22 z 200629.7.2006

  Sprawa C-221/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 15 maja 2006 r. — Stadtgemeinde Frohnleiten i Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH przeciwko Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

 • Dz. U. C178 - 22 z 200629.7.2006

  Sprawa C-225/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 16 maja 2006 r. przez Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie T-35/04, Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) i Ferrero OHG mbh

 • Dz. U. C178 - 21 z 200629.7.2006

  Sprawa C-217/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C178 - 21 z 200629.7.2006

  Sprawa C-220/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo (Hiszpania) w dniu 15 maja 2006 r. — Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia przeciwko administracji państwowej (Ministerio de Educación y Ciencia)

 • Dz. U. C178 - 20 z 200629.7.2006

  Sprawa C-215/06: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C178 - 19 z 200629.7.2006

  Sprawa C-213/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 maja 2006 r. przez Europejską Agencję Odbudowy (EAR) od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-471/04: Georgios Karatzoglou przeciwko Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR)

 • Dz. U. C178 - 19 z 200629.7.2006

  Sprawa C-214/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 11 maja 2006 r. — Colasfalti srl przeciwko Provincia di Milano, ATI Legrenzi Srl i Impresa Costruzioni Edili e Stradali dei F. lli Paccani Snc

 • Dz. U. C178 - 18 z 200629.7.2006

  Sprawa C-212/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalny złożony przez Cour d'arbitrage w dniu 10 maja 2006 r. — Gouvernement de la Communauté française, Gouvernement wallon przeciwko Gouvernement flamand

 • Dz. U. C178 - 17 z 200629.7.2006

  Sprawa C-202/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 4 maja 2006 r. przez Cementbouw Handel & Industrie BV od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie B.V. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C178 - 17 z 200629.7.2006

  Sprawa C-206/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Groningen w dniu 2 maja 2006 r. — Essent Netwerk Noord i in. przeciwko Aluminium Delfzijl BV

 • Dz. U. C178 - 16 z 200629.7.2006

  Sprawa C-195/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundeskommunikationssenat (Austria) w dniu 27 kwietnia 2006 r. — Österreichischer Rundfunk (ORF)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200629.7.2006

  Sprawa C-407/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie van België — Belgia) — Reyniers & Sogama BVBA przeciwko Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Belgische Staat (Odesłanie prejudycjalne — Art. 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Pokrycie przywozowych należności celnych — Dowód na prawidłową realizację procedury lub miejsce, w którym naruszenie lub nieprawidłowość nastąpiły — Skutki nie wskazania głównemu zobowiązanemu terminu, w jakim ma on dostarczyć rzeczony dowód)

 • Dz. U. C178 - 15 z 200629.7.2006

  Sprawa C-194/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 26 kwietnia 2006 r. — Staatssecretaris van Financiën przeciwko Orange European Smallcap Fund N.V.

 • Dz. U. C178 - 14 z 200629.7.2006

  Sprawa C-230/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. — L przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Urzędnicy — Molestowanie — Obowiązek wsparcia po stronie Komisji — Odpowiedzialność — Odmowa przesłuchania świadków przez Sąd — Propozycja dodatkowych dowodów, które nie istniały na zakończenie procedury pisemnej — Odmowa usunięcia z akt sprawy rzekomo oszczerczego dokumentu — Obowiązek uzasadnienia — Zasada dobrej administracji — Odwołanie w części oczywiście bezzasadne, a w części oczywiście niedopuszczalne)

 • Dz. U. C178 - 13 z 200629.7.2006

  Sprawa C-113/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. — European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej (Odwołanie — Dyrektywa 2003/15/WE — Skarga o stwierdzenie nieważności — Produkty kosmetyczne — Ochrona zdrowia publicznego — Doświadczenia na zwierzętach — Zakaz stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych i toksycznych reprodukcyjnie — Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezzasadne)

 • Dz. U. C178 - 13 z 200629.7.2006

  Sprawa C-227/05: Postanowienie Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 kwietnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerisches Verwaltungsgericht München — Niemcy) — Daniel Halbritter przeciwko Freistaat Bayern, reprezentowanemu przez Landesanwaltschaft Bayern (Artykuł 104 § 3 zdanie pierwsze regulaminu — Dyrektywa 91/439/EWG — Wzajemne uznawanie praw jazdy — Cofnięcie prawa jazdy w pierwszym państwie członkowskim zarządzone razem z tymczasowym zakazem wydania nowego prawa jazdy — Prawo jazdy wydane w drugim państwie członkowskim po upływie okresu tymczasowego zakazu — Uznanie i przepisanie tego prawa jazdy w pierwszym państwie członkowskim — Przedstawienie sprawozdania na temat zdolności do prowadzenia pojazdów wymaganego na podstawie przepisów krajowych)

 • Dz. U. C178 - 12 z 200629.7.2006

  Sprawa C-291/04: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 maja 2006 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de police de Neufchâteau, Belgia) — postępowanie karne przeciwko Henriemu Léonowi Schmitz (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swobodny przepływ osób i usług — Pracownicy — Pojazd mechaniczny — Oddanie do użytkowania pracownikowi przez pracodawcę — Pojazd zarejestrowany za granicą — Pracodawca z siedzibą w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C178 - 12 z 200629.7.2006

  Sprawa C-435/04: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 30 maja 2006 r. [wniosek Cour de cassation (Belgia) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym] — postępowanie karne przeciwko Sébastienowi Victorowi Leroy (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Leasing pojazdów samochodowych — Zakaz używania w jednym państwie członkowskim pojazdu należącego do spółki leasingowej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim i w nim zarejestrowanego — Stałe używanie na terytorium pierwszego państwa członkowskiego)

 • Dz. U. C178 - 11 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone C-23/03, C-52/03, C-133/03, C-337/03 i C-473/03: Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Tribunale di Milano, Tribunale ordinario di Torino — Włochy) — postępowania karne przeciwko Michelowi Mulliezowi i in. oraz Giuseppe Momblanowi (sprawy połączone C-23/03 i C-52/03), Alessandrowi Nizzie i Giacomowi Pizziemu (C-133/03), Fabriziowi Barrze (C-337/03), Adeliowi Aggiowi i in. (C-473/03) (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Prawo spółek — Pierwsza dyrektywa 68/151/EWG, czwarta dyrektywa 78/660/EWG i siódma dyrektywa 83/349/EWG — Roczne sprawozdania finansowe — Zasada rzetelnego i prawdziwego obrazu spółki — Kary przewidziane w przypadku nieprawdziwych informacji o spółkach (nieprawdziwe zapisy rachunkowe) — Artykuł 6 pierwszej dyrektywy 68/151/EWG — Wymóg odpowiednich kar za naruszenie prawa wspólnotowego)

 • Dz. U. C178 - 11 z 200629.7.2006

  Sprawa C-110/04 P: Postanowienie Trybunału z dnia 30 marca 2006 r. — Strintzis Lines Shipping SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Artykuł 85 ust. 1 traktatu WE (obecnie art. 81 ust. 1 WE) — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Porozumienie między przedsiębiorstwami — Uprawnienia kontrolne Komisji)

 • Dz. U. C178 - 10 z 200629.7.2006

  Sprawa C-207/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Pomoc państwa — Artykuł 88 ust. 2 akapit drugi WE — Pomoc niezgodna ze wspólnym rynkiem — Obowiązek odzyskania pomocy — Niewykonanie)

 • Dz. U. C178 - 10 z 200629.7.2006

  Sprawa C-343/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/37/WE — Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych — Zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych do spożycia doustnego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 9 z 200629.7.2006

  Sprawa C-196/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Sachsenmilch AG przeciwko Oberfinanzdirektion Nürnberg (Wspólna taryfa celna — Klasyfikacja taryfowa — Nomenklatura Scalona — Podpozycja 0406 10 (ser świeży) — Załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 1832/2002 — Klasyfikacja taryfowa mozzarelli w blokach do pizzy, przechowywanej po wyprodukowaniu przez okres jednego do dwóch tygodni w stanie schłodzonym)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200629.7.2006

  Sprawa C-164/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/19/WE — Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych — Wzajemne uznawanie dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji — Pielęgniarka ogólna, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, położna, architekt, farmaceuta i lekarz — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 8 z 200629.7.2006

  Sprawa C-169/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Uradex SCRL przeciwko Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele) (Prawo autorskie i prawa pokrewne — Dyrektywa 93/83/EWG — Artykuł 9 ust. 2 — Zakres uprawnień organizacji zbiorowego zarządzania uważanej za zarządcę praw podmiotu prawa autorskiego, który nie powierzył jej zarządzania swymi prawami — Wykonanie prawa polegającego na udzielaniu lub odmowie udzielenia operatorom kablowym zezwolenia na retransmisję audycji drogą kablową)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200629.7.2006

  Sprawa C-98/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — De Danske Bilimportører przeciwko Skatteministeriet (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 2 lit. a) i art. 11 część A ust. 3 lit. c) — Podstawa opodatkowania — Opłata za rejestrację nowych pojazdów samochodowych)

 • Dz. U. C178 - 7 z 200629.7.2006

  Sprawa C-106/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — L.u.P. GmbH przeciwko Finanzamt Bochum — Mitte (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia z opodatkowania — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. b) i c) oraz ust. 2 lit. a) — Świadczenie opieki medycznej przez podmioty inne niż podmioty prawa publicznego — Świadczenie opieki medycznej przy wykonywaniu zawodu medycznego — Wykonywanie analiz laboratoryjnych przez laboratorium będące podmiotem prawa prywatnego, poza placówką medyczną, zgodnie z zaleceniem lekarza ogólnego — Warunki zwolnienia z opodatkowania — Swoboda uznania państw członkowskich — Granice)

 • Dz. U. C178 - 6 z 200629.7.2006

  Sprawa C-71/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/30/WE — Transport lotniczy — Ograniczenia odnoszące się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty — Brak transpozycji dyrektywy w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 5 z 200629.7.2006

  Sprawa C-60/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — WWF Italia, Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL), Lega abolizione della caccia (LAC), Lega antivivisezionista (LAV) przeciwko Regione Lombardia (Ochrona dzikiego ptactwa — Dyrektywa 79/409/CEE — Odstępstwa od systemu ochrony)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200629.7.2006

  Sprawa C-517/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek College van Beroep voor het bedrijfsleven o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Niderlandy) — Visserijbedrijf D.J. Koornstra & Zn. VOF przeciwko Productschap Vis (Opłata od przewozu krewetek łodzią rybacką zarejestrowaną w państwie członkowskim, przeznaczona na finansowanie urządzeń do sortowania i obierania krewetek w tym państwie członkowskim — Artykuł 25 WE — Opłata o skutku równoważnym do cła — Artykuł 90 WE — Podatki wewnętrzne)

 • Dz. U. C178 - 4 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone od C-7/05 do C-9/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH przeciwko Ulrichowi Deppemu, Hanne-Rose Deppe, Thomasowi Deppemu, Matthiasowi Deppemu, Christine Urban (z domu Deppe) (C-7/05), Siegfriedowi Henningsowi (C-8/05) i Hartmutowi Lübbemu (C-9/05) (Odmiany roślin — Poziom godziwego wynagrodzenia należnego posiadaczowi wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin — Artykuł 5 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1768/95 w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (WE) nr 2605/98 — Pojęcie „poziomu wynagrodzenia znacząco niższego od kwoty pobieranej za licencjonowaną produkcję materiału rozmnożeniowego”)

 • Dz. U. C178 - 3 z 200629.7.2006

  Sprawa C-453/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 1 lipca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Berlin — Niemcy) — innoventif Ltd (Swoboda przedsiębiorczości — Artykuły 43 i 48 WE — Oddział spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w innym państwie członkowskim — Wpis przedmiotu działalności spółki do krajowego rejestru handlowego — Wymóg zaliczki na pokrycie kosztów ogłoszenia przedmiotu działalności — Zgodność)

 • Dz. U. C178 - 3 z 200629.7.2006

  Sprawa C-475/04: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/58/WE — Łączność elektroniczna — Przetwarzanie danych osobowych — Ochrona prywatności — Ochrona osób fizycznych — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C178 - 2 z 200629.7.2006

  Sprawa C-430/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 8 czerwca 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Finanzamt Eisleben przeciwko Feuerbestattungsverein Halle eV (Szósta dyrektywa VAT — Możliwość powołania się na art. 4 ust. 5 akapit drugi — Działalność wykonywana przez prywatnego podatnika w konkurencji z organem władzy publicznej — Podmiot prawa publicznego — Brak opodatkowania działalności wykonywanej w charakterze władzy publicznej)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone C-442/03 P i C-471/03 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 1 czerwca 2006 r. — P & O European Ferries (Vizcaya) SA/Diputación Foral de Vizcaya, Komisja Wspólnot Europejskich (Pomoc przyznana przez państwa — Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzja kończąca postępowanie w sprawie badania pomocy na podstawie art. 88 ust. 2 WE — Pojęcie pomocy państwa — Powaga rzeczy osądzonej w szerszym rozumieniu — Pomoc, która może być uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem — Pomoc o charakterze socjalnym — Przesłanki)

 • Dz. U. C178 - 1 z 200629.7.2006

  Sprawy połączone C-317/04 i C-318/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 maja 2006 r. — Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych — Transport lotniczy — Decyzja 2004/496/WE — Porozumienie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki — Passenger Name Records (PNR) pasażerów lotniczych przekazywane do biura ceł i ochrony granic Stanów Zjednoczonych Ameryki — Dyrektywa 95/46/WE — Artykuł 25 — Państwa trzecie — Decyzja 2004/535/WE — Odpowiednia ochrona)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.