Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 26

Tytuł:

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 26

Strona 1 z 3
C 204/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2006

Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (2006/C 204/06) Niniejsza publikacja uprawnia do zgłoszenia sprzeciwu do wniosku zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006. Oświadczenia o sprzeciwie powinny wpłynąć do Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty niniejszej publikacji. STRESZCZENIE ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 Wniosek o rejestrację zgodnie z art. 5 i 17 ust. 2 „POMME DU LIMOUSIN” Nr WE: FR/PDO/005/0442/29.11.2004 CHNP ( X ) CHOG ( ) Niniejsze zestawienie zostało sporządzone wyłącznie do celów informacyjnych. W celu uzyskania dokładnych informacji zainteresowane strony, mogą zapoznać się z pełną wersją opisu produktu udostępnianą przez władze krajowe, o których mowa w pkt 1, lub przez służby Komisji Europejskiej (1). 1. Właściwy organ państwa członkowskiego: Nazwa: Adres: Faks: E-mail: 2. Institut National des Appellations d'Origine 51, rue d'Anjou — F-75008 Paris (33-1) 42 25 57 97 info@inao.gouv.fr


Telefon: (33-1) 53 89 80 00

Grupa składająca wniosek: Nazwa: Adres: Faks: E-mail: Skład: Syndicat de défense de la Pomme du Limousin Le Bois Redon — F-19230 Pompadour (33-5) 55 98 54 42 pommelimousin@wanadoo.fr producenci/przetwórcy ( X ) inny ( )

Telefon: (33-5) 55 73 31 51

3.

Rodzaj produktu: Klasa 1.6 — Świeże owoce

4.

Opis (podsumowanie warunków określonych w art. 4 ust. 2)

4.1 N a z w a : „Pomme du Limousin” 4.2 O p i s : „Pomme du Limousin” jest świeżym jabłkiem o następujących cechach: — kształ lekko podłużny, zagłębienie szypułkowe i kielichowe dobrze widoczne, — wielkość co najmniej 65 mm,

(1) Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament ds. Polityki Jakości Produktów Rolnych, B - 1049 Bruksela.

26.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 204/27

— miąższ biały i jędrny, struktura chrupiąca, soczysta i pozbawiona mącznej konsystencji, — zadawalająca równowaga słodyczy i kwaśności. Jabłka te otrzymuje się z odmiany „Golden delicious”. Wskaźnik refraktometryczny „Pomme du Limousin” równy jest przynajmniej 12,5 % Brixa, jędrność równa jest przynajmniej 5 Kg/cm2, kwasowość na poziomie przynajmniej 3,7 g/l kwasu jabłkowego. Chodzi o jabłko należące do kategorii handlowych Extra i 1, określonych w rozporządzeniu (WE) nr 85/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. lub należące do kategorii handlowej 2, jedynie z powodu stopnia żółknienia. „Pomme du Limousin” ma kolor biało-zielony i może mieć różowawy odcień. Każdy produkt otrzymany z tego jabłka (sok, kompot) może ubiegać się o CHNP „Pomme du Limousin”. 4.3 O b s z a r g e o g r a f i c z n y : Obszar geograficzny, na którym produkuje się, selekcjonuje i przechowuje jabłka składa się ze 100 gmin należących do departamentów Corrèze, Creuse, Dordogne i HauteVienne. Szczegółowy wykaz gmin znajduje się w opisie. 4.4 D o w ó d p o c h o d z e n i a : Każdy podmiot składa w INAO deklarację przydatności. Dokumentacja umożliwia kontrolę produktu od zasadzenia owoców do ich wysyłki. Od momentu zbioru, zebrane jabłka przechowuje się w Unité Homogène de Production (UHP), jednostce określonej w opisie produktu; są one przedmiotem identyfikacji. Pod koniec zbioru, każdy producent wysyła do INAO zestawienie podsumowujące. Podmioty składujące/pakujące jabłka objęte CHNP „Pomme du Limousin” muszą uaktualniać rejestry umożliwiające identyfikację pochodzenia i przeznaczenia jabłek, jak również ilości wykorzystanych i wprowadzonych do obrotu jabłek. Jabłka objęte CHNP „Pomme du Limousin” są przedmiotem identyfikacji podczas pakowania poprzez umieszczenie naklejki indywidualnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C204 - 36 z 200626.8.2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do owsa wywożonego z Finlandii i ze Szwecji w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. C204 - 35 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) (1)

 • Dz. U. C204 - 34 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4182 — Hörmann/MN/ACP JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 33 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4091 — Linde/Spectra) (1)

 • Dz. U. C204 - 30 z 200626.8.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 9 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa nr C 34/2006 (ex N 29/2005) — Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Północnej Nadrenii-Westfalii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 8 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE skierowane do pozostałych państw członkowskich i zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 16/2005 (ex N 232/2004) — Sprzedaż Tote (1)

 • Dz. U. C204 - 5 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Szwecja — Pomoc państwa C 35/2006 (ex NN 37/2006) — Sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 2 z 200626.8.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C204 - 1 z 200626.8.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.