Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 8

Tytuł:

Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE skierowane do pozostałych państw członkowskich i zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 16/2005 (ex N 232/2004) — Sprzedaż Tote (1)

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 8

C 204/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POMOC PAŃSTWA — ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską)

26.8.2006

Zawiadomienie Komisji na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE skierowane do pozostałych państw członkowskich i zainteresowanych stron Pomoc państwa nr C 16/2005 (ex N 232/2004) — Sprzedaż Tote (2006/C 204/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Niniejszym pismem z dnia 5 lipca 2006 r. Komisja powiadomiła Zjednoczone Królestwo o swojej decyzji w sprawie zamknięcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 traktatu WE. „Decyzją z dnia 1 czerwca 2005 r. Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w art. 88 ust. 2 traktatu WE, w odniesieniu do wyżej wymienionej pomocy. W dniu 1 czerwca 2005 r. poinformowano władze Zjednoczonego Królestwa o decyzji o wszczęciu postępowania, po czym decyzja opublikowana została w Dzienniku Urzędowym w dniu 8 lipca 2005 r. (Dz.U. C 168/41). Zjednoczone Królestwo wycofało swoje zgłoszenie środka pomocy pismem zarejestrowanym w dniu 5 maja 2006 r. Komisja przyjęła do wiadomości oświadczenie rządu Zjednoczonego Królestwa o odstąpieniu od obecnej propozycji sprzedaży. Komisja zauważa, że zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady nr 659/99 (1) zainteresowane państwa członkowskie mogą wycofać zgłoszenie w odpowiednim czasie, zanim Komisja podejmie decyzję w sprawie pomocy. W przypadkach, gdy Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające, Komisja zamyka to postępowanie. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o zamknięciu formalnego postępowania wyjaśniającego na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do stosownej pomocy, ponieważ Zjednoczone Królestwo wycofało swoje zgłoszenie.”


(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 traktatu WE, Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C204 - 36 z 200626.8.2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do owsa wywożonego z Finlandii i ze Szwecji w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. C204 - 35 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) (1)

 • Dz. U. C204 - 34 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4182 — Hörmann/MN/ACP JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 33 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4091 — Linde/Spectra) (1)

 • Dz. U. C204 - 30 z 200626.8.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 26 z 200626.8.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 9 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa nr C 34/2006 (ex N 29/2005) — Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Północnej Nadrenii-Westfalii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 5 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Szwecja — Pomoc państwa C 35/2006 (ex NN 37/2006) — Sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 2 z 200626.8.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C204 - 1 z 200626.8.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.