Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 2

Tytuł:

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2006-09-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 2

C 223/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.9.2006

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/ WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (2006/C 223/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1


ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)

Odniesienie do normy zastąpionej

CEN

EN ISO 8665:2006 Małe statki — Morskie silniki i zespoły napędowe — Pomiary i deklaracje mocy (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

31.12.2006

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: — CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) — CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) — ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Przypis 1 Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame. UWAGA: — Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2). — Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty. Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. (2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 223 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C223 - 14 z 200616.9.2006

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Koncentracji wydana na 135. posiedzeniu Komitetu w dniu 6 grudnia 2005 r. dotycząca projektu decyzji odnoszącej się do sprawy COMP/M.3696 — E.ON/MOL (1)

 • Dz. U. C223 - 12 z 200616.9.2006

  Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkania wyjaśniające w sprawie COMP/M.3696 — E.ON/MOL (zgodnie z art. 15 i 16 decyzji Komisji (2001/462/WE, EWWiS) z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21) (1)

 • Dz. U. C223 - 11 z 200616.9.2006

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 22/2005 (ex PL 49/2004) — pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych — Zawiadomienie skierowane przez Komisję na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE do państw członkowskich i innych zainteresowanych stron (1)

 • Dz. U. C223 - 7 z 200616.9.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych kieszonkowych jednorazowych zapalniczek gazowych działających na krzemień pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu oraz przywozu niektórych kieszonkowych gazowych zapalniczek działających na krzemień do wielokrotnego napełniania pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i wysyłanych lub pochodzących z Tajwanu

 • Dz. U. C223 - 4 z 200616.9.2006

  Pomoc państwa — Portugalia — Pomoc państwa C 26/2006 (ex N 110/2006) — Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C223 - 3 z 200616.9.2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C223 - 1 z 200616.9.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.