Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 242 POZ 9

Tytuł:

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) (1)

Data ogłoszenia:2006-10-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 242 POZ 9

7.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) (2006/C 242/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 242/9

1. W dniu 29 września 2006 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, dokonane na podstawie art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Thales S.A. („Thales”, Francja) nabywa kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Alcatel aktywnego w dziedzinie transportu i systemów komunikacji („Alcatel Transport i Systemy”, Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji i aktywów. 2. Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące: — Thales: zintegrowane systemy komunikacji dla wojska, lotnictwa, transportu oraz administracji publicznej, — Alcatel: produkcja sygnalizacji i innego sprzętu bezpieczeństwa dla przemysłu kolejowego, zintegrowane systemy komunikacji dla kolei, lotnisk oraz przemysłu energetycznego. 3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ostatecznej decyzji w tej kwestii, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres zastosowania rozporządzenia (WE) nr 139/2004. 4. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji. Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes, na adres: European Commission Directorate-General for Competition, Merger Registry J-70 B-1049 Bruxelles/Brussel


(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 242 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C242 - 20 z 20067.10.2006

  Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (COM(2005) 649 wersja ostateczna)

 • Dz. U. C242 - 18 z 20067.10.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C242 - 17 z 20067.10.2006

  Decyzja Komisji uznająca, że środki zgłoszone przez: Republikę Czeską w ramach procedury przejściowej ustanowionej w załączniku IV.3 do Aktu Przystąpienia, nie mają zastosowania po przystąpieniu — Pomoc państwa (1)

 • Dz. U. C242 - 14 z 20067.10.2006

  Procedura krajowa Francji dotycząca rozdziału ograniczonych lotniczych praw przewozowych

 • Dz. U. C242 - 13 z 20067.10.2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C242 - 12 z 20067.10.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4177 — BASF/Degussa) (1)

 • Dz. U. C242 - 11 z 20067.10.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4238 — E.ON/Prazská Plynárenská) (1)

 • Dz. U. C242 - 11 z 20067.10.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4326 — BC Partners/Brenntag) (1)

 • Dz. U. C242 - 10 z 20067.10.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

 • Dz. U. C242 - 8 z 20067.10.2006

  Jednolite zastosowanie nomenklatury scalonej (CN) (Klasyfikacja towarów)

 • Dz. U. C242 - 7 z 20067.10.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C242 - 6 z 20067.10.2006

  Wspólne oświadczenie w sprawie dialogu politycznego między Unią Europejską a Czarnogórą

 • Dz. U. C242 - 1 z 20067.10.2006

  Decyzja Rady z dnia 15 września 2006 r. dotycząca mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.