Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 245 POZ 9

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

Data ogłoszenia:2006-10-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 245 POZ 9

Strona 1 z 4
12.10.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 245/9

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (2006/C 245/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Nr środka pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi


XT 2/06 Hiszpania Obszar całego kraju Pomoc państwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw sektora hodowli koni, przyznawana w celu wspierania rozwoju tego sektora: kursy szkoleniowe dla przedstawicieli tego sektora Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy Gwarantowane pożyczki Pomoc indywidualna Całkowita kwota pomocy Gwarantowane pożyczki 0,25 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia

Tak

Od momentu opublikowania w Boletín Oficial del Estado i wejścia w życie Do 30.6.2007 r. Szkolenia ogólne Szkolenia specjalistyczne Nie Tak Tak Tak

Sektory gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Ganadería C/ Alfonso XII, 62 E-28014 Madrid

Duża indywidualna pomoc formie dotacji

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

Tak

Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną

XT 6/06 Włochy Molise. Zróżnicowana intensywność pomocy w zależności od obszaru, którego środek pomocy będzie dotyczył Wieloletni program pomocy na rzecz odnowy gospodarczej regionu Molise po okresie klęsk żywiołowych: zaproszenie do składania wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla firm rzemieślniczych

C 245/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, e successive, che ha nominato il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato per gli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e per quelli meteorologici del gennaio 2003 ed ha previsto, all'art. 15, la predisposizione di un Programma pluriennale d'interventi diretti a favorire la ripresa produttiva nel territorio della Regione Molise. Tale Programma è stato approvato dalla Giunta regionale del Molise con Deliberazione n. 841 del 9 giugno 2004 e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con Deliberazione n. 32 del 29 settembre 2004 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 289 del 10 dicembre 2004). Podstawa prawna jest dostępna na oficjalnej stronie regionu Molise, pod adresem www.regione.molise.it, w specjalnej sekcji poświęconej wieloletniemu programowi pomocy na rzecz odnowy gospodarczej na terytorium regionu Molise

12.10.2006

Podstawa prawna

Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi

Program pomocy

Całkowita kwota roczna pomocy Średnia wartość w okresie trzech lat

0,17 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy Data realizacji Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy

Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia 6.12.2005 r. Do 30.6.2008 r.

Tak

Szkolenia ogólne Szkolenia specjalistyczne

Tak Tak Tak Tak Tak

Sektor(-y) gospodarki

Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów Inne sektory związane z produkcją Inne usługi

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Commissario Delegato per l'Attuazione Operativa del Programma ex art. 15 via XXIV Maggio, 130 I-86100 Campobasso

Duża indywidualna formie dotacji

pomoc

w

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 245 POZ 9 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.