Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 281 POZ 32

Tytuł:

Sprawa T-190/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. — Freixenet przeciwko OHIM (Kształt białej matowej wygładzanej butelki) (Wspólnotowy znak towarowy — Kształt białej matowej wygładzanej butelki — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa do obrony — Artykuł 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

Data ogłoszenia:2006-11-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 281 POZ 32

C 281/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2006

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. — Freixenet przeciwko OHIM (Kształt białej matowej wygładzanej butelki) (Sprawa T-190/04) ( )

1

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2006 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Tesco Stores (METRO) (Sprawa T-191/04) (1) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny METRO — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy METRO — Wygaśnięcie ochrony wcześniejszego krajowego znaku towarowego) (2006/C 281/55) Język postępowania: angielski


(Wspólnotowy znak towarowy — Kształt białej matowej wygładzanej butelki — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa do obrony — Artykuł 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94) (2006/C 281/54) Język postępowania: francuski

Strony Strony Strona skarżąca: Freixenet, SA (Sant Sadurní d'Anoia, Hiszpania) (przedstawiciele: F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse i D. Moreau, avocats) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: I. de Medrano Caballero, urzędnik) Strona skarżąca: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Niemcy) (przedstawiciel: R. Kaase, Rechtsanwalt) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, urzędnik) Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również, interwenient przed Sądem: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: S. Malynicz, barrister)

Przedmiot sprawy Przedmiot sprawy Skarga na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 11 lutego 2004 r. (sprawa R 97/2001-4), dotyczącą rejestracji jako wspólnotowego znaku towarowego znaku w kształcie białej matowej wygładzanej butelki. Skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG i Tesco Stores Ltd

Sentencja wyroku 1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 11 lutego 2004 r. (sprawa R 97/20014). 2) W pozostałym zakresie skarga została oddalona. 3) OHIM ponosi swoje własne koszty postępowania, a także koszty poniesione przez skarżącą.

Sentencja wyroku 1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 23 marca 2004 r. (sprawa R 486/2003-1). 2) OHIM ponosi swoje własne koszty postępowania, a także koszty poniesione przez skarżącą. 3) Interwenient ponosi swoje własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 201 z dn. 7.8.2004

(1) Dz.U. C 201 z dn. 7.8.2004 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 281 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C281 - 51 z 200618.11.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 261 z 28.10.2006.

 • Dz. U. C281 - 50 z 200618.11.2006

  Sprawa F-114/06: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2006 r. — Liotti przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 50 z 200618.11.2006

  Sprawa F-35/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 października 2006 r. — Grunheid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 49 z 200618.11.2006

  Sprawa F-112/06: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2006 r. — Krčová przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

 • Dz. U. C281 - 49 z 200618.11.2006

  Sprawa F-113/06: Skarga wniesiona w dniu 29 września 2006 r. — Bouis i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 48 z 200618.11.2006

  Sprawa F-110/06: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2006 r. — Carpi Badía przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 48 z 200618.11.2006

  Sprawa F-111/06: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2006 r. — Giannopoulos przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C281 - 47 z 200618.11.2006

  Sprawa F-109/06: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2006 r. — Dittert przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 46 z 200618.11.2006

  Sprawa F-106/06: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2006 r. — Erbežnik przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

 • Dz. U. C281 - 45 z 200618.11.2006

  Sprawa F-98/06: Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2006 r. — Lohiniva przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 45 z 200618.11.2006

  Sprawa F-105/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Lübking i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 44 z 200618.11.2006

  Sprawa F-82/06: Skarga wniesiona w dniu 21 lipca 2006 r. — Duyster przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 44 z 200618.11.2006

  Sprawa F-88/06: Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2006 r. — Pantalis przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 43 z 200618.11.2006

  Sprawa T-381/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r. — Izar Construcciones Navales przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 43 z 200618.11.2006

  Sprawa T-382/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r. — Izar Construcciones Navales przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 43 z 200618.11.2006

  Sprawa T-383/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 września 2006 r. — Drazdansky przeciwko OHIM — Bad Heilbrunner Naturheilmittel (VITACAN)

 • Dz. U. C281 - 42 z 200618.11.2006

  Sprawa T-269/06: Skarga wniesiona w dniu 21 września 2006 r. — Rautaruukki przeciwko OHIM (RAUTARUUKKI)

 • Dz. U. C281 - 42 z 200618.11.2006

  Sprawa T-282/06: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. — Sun Chemical Group BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C281 - 41 z 200618.11.2006

  Sprawa T-263/06: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2006 r. — Grecja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 41 z 200618.11.2006

  Sprawa T-267/06: Skarga wniesiona w dniu 25 września 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 40 z 200618.11.2006

  Sprawa T-260/06: Skarga wniesiona w dniu 15 października 2005 r. — Arktouros przeciwko Komisji

 • Dz. U. C281 - 39 z 200618.11.2006

  Sprawa T-255/06: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2006 r. Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD)

 • Dz. U. C281 - 39 z 200618.11.2006

  Sprawa T-257/06: Skarga wniesiona w dniu 15 września 2006 r. Budějovický Budvar przeciwko OHIM Anheuser-Busch (słowny znak towarowy BUD)

 • Dz. U. C281 - 38 z 200618.11.2006

  Sprawa T-250/06 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 30 czerwca 2006 r. w sprawie F-87/05 Ott i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 11 września 2006 r. przez Ott i in.

 • Dz. U. C281 - 38 z 200618.11.2006

  Sprawa T-252/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 28 czerwca 2006 r. w sprawie F-39/05 Beau przeciwko Komisji, wniesione w dniu 7 września 2006 r. przez Marie-Yolande Beau

 • Dz. U. C281 - 38 z 200618.11.2006

  Sprawa T-253/06 P: Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 29 czerwca 2006 r. w sprawie F-11/05 Chassagne przeciwko Komisji, wniesione w dniu 8 września 2006 r. przez Oliviera Chassagnego

 • Dz. U. C281 - 37 z 200618.11.2006

  Sprawa T-350/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2006 r. — Finlandia przeciwko Komisji (Kwestie incydentalne — Zarzut niedopuszczalności — Działanie niewywołujące skutków prawnych — Środki własne Wspólnot Europejskich — Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Odsetki za zwłokę przewidziane w art. 11 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 — Negocjacje dotyczące porozumienia w sprawie warunkowej płatności)

 • Dz. U. C281 - 37 z 200618.11.2006

  Sprawa T-224/06: Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2006 r. — Otto przeciwko OHIM — L'Altra Moda (l'Altra Moda)

 • Dz. U. C281 - 36 z 200618.11.2006

  Sprawa T-148/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2006 r. — Comunidad autónoma de Madrid i Mintra przeciwko Komisji (Dostarczanie danych dotyczących procedury nadmiernego deficytu publicznego — Rozporządzenie (WE) nr 3605/93 — Europejski System Rachunków 1995 (ESA 95) — Rozporządzenie (WE) nr 2223/96 — Pismo Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich (Eurostat) — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C281 - 36 z 200618.11.2006

  Sprawa T-242/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 września 2006 r. — AEPI przeciwko Komisji (Prawo autorskie i prawa pokrewne — Postępowanie w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego — Umorzenie postępowania dotyczącego skargi wniesionej przez jednostkę — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C281 - 35 z 200618.11.2006

  Sprawa T-133/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2006 r. — Meric przeciwko OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejsze krajowe graficzne i słowne znaki towarowe PAM-PAM — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego PAM-PIM'S BABY-PROP — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C281 - 35 z 200618.11.2006

  Sprawa T-34/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. — Bayer CropScience i in. przeciwko Komisji (Środki ochrony roślin — Substancja aktywna endosulfan — Przegląd zezwolenia na dopuszczenie do obrotu — Skarga na bezczynność — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C281 - 34 z 200618.11.2006

  Sprawa T-6/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. DEF-TEC Defense Technology przeciwko OHIM — Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Istnienie zgody właściciela znaku towarowego)

 • Dz. U. C281 - 34 z 200618.11.2006

  Sprawa T-96/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. — Monte di Maksima przeciwko OHIM — Höfferle Internationale (Valle della Luna) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego VALLE DE LA LUNA — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C281 - 33 z 200618.11.2006

  Sprawa T-193/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. — Tillack przeciwko Komisji (Dochodzenie Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w sprawie ujawnienia informacji poufnych — Podejrzenie korupcji i naruszenia tajemnicy służbowej — Przekazanie krajowym organom wymiaru sprawiedliwości informacji o faktach mogących być przedmiotem postępowania karnego — Przeszukanie w miejscu zamieszkania i pracy dziennikarza — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Skarga o odszkodowanie — Związek przyczynowy — Postępowanie wyczerpujące znamiona naruszenia prawa)

 • Dz. U. C281 - 33 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone T-304/04 i T-316/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. — Włochy oraz Wam przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pożyczki o obniżonym oprocentowaniu mające na celu umożliwienie utworzenie stałych placówek w krajach trzecich — Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi i zakłócenie konkurencji — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C281 - 32 z 200618.11.2006

  Sprawa T-191/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2006 r. — MIP Metro przeciwko OHIM — Tesco Stores (METRO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego element słowny METRO — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy METRO — Wygaśnięcie ochrony wcześniejszego krajowego znaku towarowego)

 • Dz. U. C281 - 31 z 200618.11.2006

  Sprawa T-168/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2006 r. L & D przeciwko OHIM — Sämann (Aire Limpio) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejsze graficzne znaki towarowe przedstawiające jodłę, zawierającą w przypadku niektórych z nich elementy słowne — Zgłoszenie graficznego znaku towarowego zawierającego słowny element Aire Limpio — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C281 - 31 z 200618.11.2006

  Sprawa T-188/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. Freixenet przeciwko OHIM (Kształt czarnej matowej wygładzanej butelki) (Wspólnotowy znak towarowy — Kształt czarnej matowej wygładzanej butelki — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Brak charakteru odróżniającego — Naruszenie prawa do obrony — Artykuł 73 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C281 - 30 z 200618.11.2006

  Sprawa T-300/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 października 2006 r. — Moser Baer India przeciwko Radzie (Dochodzenia antysubsydyjne — Zapisywalne dyski kompaktowe pochodzące z Indii — Obliczenie kwoty subsydium — Ustalenie szkody — Związek przyczynowy — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C281 - 30 z 200618.11.2006

  Sprawa T-115/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 września 2006 r. — Laroche przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Decyzja zatwierdzająca — Termin na wniesienie zażalenia — Obliczenie terminu)

 • Dz. U. C281 - 30 z 200618.11.2006

  Sprawa T-119/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 września 2006 r. — Rossi Ferreras przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Żądanie uchylenia- Ocena za lata 2001/2002 — Opinia poprzedniego przełożonego — Brak uwzględnienia przez przeprowadzającego ocenę — Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C281 - 29 z 200618.11.2006

  Sprawa T-226/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2006 r. — CAS Succhi di Frutta SpA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odpowiedzialność pozaumowna — Procedura przetargowa — Wynagrodzenie w naturze — Szkoda poniesiona na rynku, na którym dokonano wypłaty wynagrodzenia w naturze — Związek przyczynowy)

 • Dz. U. C281 - 29 z 200618.11.2006

  Sprawa T-210/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2006 r. — British Aggregates przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Opłata środowiskowa od wydobycia kruszywa w Zjednoczonym Królestwie — Decyzja Komisji o niewnoszeniu zastrzeżeń — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Osoba, której decyzja dotyczy indywidualnie — Selektywny charakter — Obowiązek uzasadnienia — Sumienne i bezstronne badanie)

 • Dz. U. C281 - 28 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone T-217/99, T321/00 i T-222/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 września 2006 r. — Sinaga przeciwko Komisji ([Cukier — Program POSÉIMA — Rozporządzenie (EWG) nr 1600/92 — Bilans tymczasowego zaopatrzenia w cukier na Azorach — Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — Pojęcie tradycyjnych dostaw do reszty Wspólnoty — Uzasadnienie — Zachowanie istotnych wymogów proceduralnych])

 • Dz. U. C281 - 28 z 200618.11.2006

  Sprawa T-166/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2006 r. — Lucchini przeciwko Komisji (EWWiS — Pomoc państwa — Pomoc na rzecz środowiska naturalnego — Pomoc Włoch na rzecz przedsiębiorstwa sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini — Odmowa udzielenia zezwolenia na zamierzoną pomoc — Mające zastosowanie ramy prawne — Kwalifikacja zgłoszonych inwestycji do objęcia pomocą na rzecz ochrony środowiska naturalnego — Przesłanki zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem — Uzasadnienie)

 • Dz. U. C281 - 27 z 200618.11.2006

  Sprawa C-407/06: Skarga wniesiona w dniu 3 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C281 - 27 z 200618.11.2006

  Sprawa C-416/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 lipca 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C281 - 26 z 200618.11.2006

  Sprawa C-379/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) wydanego w dniu 13 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych T-218/03 do T-240/03 Cathan Boyle i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 14 września 2006 r. przez Larry'ego Murphy'ego

 • Dz. U. C281 - 26 z 200618.11.2006

  Sprawa C-397/06: Skarga wniesiona w dniu 22 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Estońskiej

 • Dz. U. C281 - 25 z 200618.11.2006

  Sprawa C-368/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal administratif de Lyon w dniu 8 września 2006 r. — CEDILAC SA przeciwko Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

 • Dz. U. C281 - 25 z 200618.11.2006

  Sprawa C-373/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (izba pierwsza) wydanego w dniu 13 czerwca 2006 r. w sprawach połączonych T-218/03 do T-240/03 Cathal Boyle i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich,wniesione w dniu 13 września 2006 r. przez Thomasa Faherty

 • Dz. U. C281 - 24 z 200618.11.2006

  Sprawa C-366/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) w dniu 8 września 2006 r. — DNA Verkot Oy

 • Dz. U. C281 - 23 z 200618.11.2006

  Sprawa C-365/06: Skarga wniesiona w dniu 7 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C281 - 22 z 200618.11.2006

  Sprawa C-353/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Amtsgericht Flensburg (Niemcy) w dniu 28 sierpnia 2006 r. — postępowanie dotyczące akt stanu cywilnego Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul, pozostali uczestnicy postępowania Leonhard Matthias Grunkin-Paul, Standesamt Niebüll

 • Dz. U. C281 - 22 z 200618.11.2006

  Sprawa C-357/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 30 sierpnia 2006 r. — Frigerio Luigi & C. Snc przeciwko Comune di Triuggio

 • Dz. U. C281 - 21 z 200618.11.2006

  Sprawa C-350/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 21 sierpnia 2006 r. — Gerhard Schultz-Hoff przeciwko Deutsche Rentenversicherung Bund

 • Dz. U. C281 - 21 z 200618.11.2006

  Sprawa C-352/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln (Niemcy) w dniu 25 sierpnia 2006 r. — Brigitte Bosmann przeciwko Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Aachen

 • Dz. U. C281 - 20 z 200618.11.2006

  Sprawa C-349/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt (Niemcy) w dniu 21 sierpnia 2006 r. — Murat Polat przeciwko Stadt Rüsselsheim

 • Dz. U. C281 - 19 z 200618.11.2006

  Sprawa C-345/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat im Land Niederösterreich w dniu 10 sierpnia 2006 r. — w sprawie Gottffrieda Heinricha

 • Dz. U. C281 - 19 z 200618.11.2006

  Sprawa C-347/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia (Włochy) w dniu 17 sierpnia 2006 r. — ASM Brescia SpA przeciwko Comune di Rodengo Saiano

 • Dz. U. C281 - 18 z 200618.11.2006

  Sprawa C-337/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) w dniu 7 sierpnia 2006 r. — Bayerischer Rundfunk, Deutschlandradio, Hessischer Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Radio Bremen, Rundfunk Berlin-Brandenburg, Saarländischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Westdeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches Fernsehen przeciwko GEWA — Gesellschaft für Gebäudereinigung und Wartung mbH

 • Dz. U. C281 - 18 z 200618.11.2006

  Sprawa C-343/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Chemnitz (Niemcy) w dniu 8 sierpnia 2006 r. — Peter Funk przeciwko Stadt Chemnitz

 • Dz. U. C281 - 17 z 200618.11.2006

  Sprawa C-100/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 21 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/66/WE — Etykiety efektywności energetycznej chłodziarek, chłodziarko-zamrażarek i zamrażarek typu domowego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C281 - 17 z 200618.11.2006

  Sprawa C-331/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) w dniu 31 lipca 2006 r. — K. D. Chuck przeciwko Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

 • Dz. U. C281 - 16 z 200618.11.2006

  Sprawa C-244/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Niemcy) — Bund Naturschutz in Bayern e.V., Johann Märkl, Ludwig Neumair, Matthias Maier, Josef Hörmann, Christine Hörmann, Albert Hörmann, Johann Hörmann, Maria Rimpfl, Georg Rimpfl, Eva Rimpfl, Karl Kressierer, Magdalena Kressierer, Anton Wastl, Amalie Wastl, Richard Westenthanner, Barbara Westenthanner, Angelika Graubner-Riedelsheimer, Michael Graubner, Wolfram Graubner, Sylvia Stracke, Eva Maria Thiel, Friederike Nischwitz, Georg Daller przeciwko Freistaat Bayern (Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Dyrektywa 92/43/EWG — System ochrony przed umieszczeniem siedliska w wykazie terenów mających znaczenie dla Wspólnoty)

 • Dz. U. C281 - 16 z 200618.11.2006

  Sprawa C-417/05 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Marii Dolores Fernández Gómez (Odwołanie — Członek personelu tymczasowego — Artykuł 2 lit. a) WZIPW — Okres zatrudnienia w Komisji w charakterze oddelegowanego eksperta narodowego — Wniosek o uchylenie — Dopuszczalność — Wniosek w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Pojęcie — Akt niekorzystny)

 • Dz. U. C281 - 15 z 200618.11.2006

  Sprawa C-228/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria di primo grado di Rento — Włochy) — Stradasfalti Srl przeciwko Agenzia delle Entrate Ufficio di Trento (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 17 ust. 7 oraz art. 29 — Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT)

 • Dz. U. C281 - 14 z 200618.11.2006

  Sprawa C-193/05: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 98/5/WE — Stałe wykonywanie zawodu adwokata w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym uzyskano uprawnienia — Uprzednia kontrola znajomości języków używanych w przyjmującym państwie członkowskim — Zakaz prowadzenia działalności w zakresie udostępniania adresu siedziby spółki — Obowiązek corocznego przedstawiania zaświadczenia o rejestracji we właściwych organach państwa członkowskiego pochodzenia)

 • Dz. U. C281 - 13 z 200618.11.2006

  Sprawa C-82/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swobodny przepływ towarów — Artykuł 28 WE — Ograniczenia ilościowe — Środki o skutku równoważnym — Wprowadzanie do obrotu mrożonych produktów piekarskich)

 • Dz. U. C281 - 13 z 200618.11.2006

  Sprawa C-138/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven -Niderlandy) — Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Zezwolenie na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin i produktów biobójczych — Dyrektywa 91/414/EWG — Artykuł 8 — Dyrektywa 98/8/WE — Artykuł 16 — Uprawnienia państw członkowskich w okresie przejściowym)

 • Dz. U. C281 - 12 z 200618.11.2006

  Sprawa C-526/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Francja) — Laboratoires Boiron SA przeciwko Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon (Urssaf), która wstąpiła w prawa i obowiązki Agence Central des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) (Pomoc państwa — Artykuły 87 i 88 ust. 3 WE — Podatek od sprzedaży bezpośredniej produktów leczniczych — Opodatkowanie laboratoriów farmaceutycznych, a nie hurtowników — Zakaz wprowadzenia w życie niezgłoszonego środka pomocowego — Możliwość powołania się na niezgodność z prawem środka pomocowego w celu uzyskania zwrotu podatku — Rekompensata stanowiąca świadczenie wzajemne za obowiązki publicznoprawne nałożone na hurtowników — Ciężar dowodu nadmiernej rekompensaty — Szczegółowe zasady przewidziane w prawie krajowym — Zakaz uczynienia zwrotu podatku praktycznie niemożliwym lub nadmiernie utrudnionym)

 • Dz. U. C281 - 12 z 200618.11.2006

  Sprawa C-72/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht München — Niemcy) — Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny przeciwko Finanzamt Landshut (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 11 część A ust. 1 lit. c) — Wykorzystywanie nieruchomości stanowiącej część aktywów przedsiębiorstwa na prywatne potrzeby podatnika — Uznanie takiego wykorzystania za odpłatne świadczenie usług — Określenie podstawy opodatkowania — Pojęcie sumy wydatków poniesionych przez podatnika na wykonanie usług)

 • Dz. U. C281 - 11 z 200618.11.2006

  Sprawa C-506/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2006 r. (wniosek Cour administrative — Luksemburg o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) — Graham J. Wilson przeciwko Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (Swoboda przedsiębiorczości — Dyrektywa 98/5/WE — Stałe wykonywanie zawodu adwokata w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym uzyskano uprawnienia — Warunki rejestracji we właściwych organach przyjmującego państwa członkowskiego — Uprzednia kontrola znajomości języków używanych w przyjmującym państwie członkowskim — Droga sądowa na podstawie prawa krajowego)

 • Dz. U. C281 - 10 z 200618.11.2006

  Sprawa C-479/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Østre Landsret — Dania) — Laserdisken ApS przeciwko Kulturministeriet (Dyrektywa 2001/29/WE — Harmonizacja niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym — Artykuł 4 — Prawo do rozpowszechniania — Uregulowanie instytucji wyczerpania prawa — Podstawa prawna — Umowy międzynarodowe — Polityka konkurencji — Zasada proporcjonalności — Swoboda wyrażania opinii — Zasada równego traktowania — Artykuły 151 i 153 WE)

 • Dz. U. C281 - 10 z 200618.11.2006

  Sprawa C-496/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — J. Slob przeciwko Productschap Zuivel (Mleko i przetwory mleczne — Sprzedaż bezpośrednia — Ilość referencyjna — Przekroczenie — Opłata dodatkowa na mleko — Obowiązek prowadzenia przez producenta ewidencji towarowej — Artykuł 7 ust. 1 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 536/93 — Dodatkowe środki krajowe — Uprawnienia państw członkowskich)

 • Dz. U. C281 - 9 z 200618.11.2006

  Sprawa C-386/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Centro di Musicologia Walter Stauffer przeciwko Finanzamt München für Körperschaften (Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Zwolnienie z podatku dochodów pochodzących z najmu — Przesłanka miejsca zamieszkania — Fundacja prawa prywatnego uznana za fundację użyteczności publicznej)

 • Dz. U. C281 - 9 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone C-392/04 i C-422/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2006 r. (wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożone przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — i-21 Germany GmbH (C-392/04), Arcor AG & Co. KG (C-422/04) przeciwko Bundesrepublik Deutschland (Usługi telekomunikacyjne — Dyrektywa 97/13/WE — Artykuł 11 ust. 1 — Opłaty nakładane w przypadku indywidualnych zezwoleń — Artykuł 10 WE — Pierwszeństwo prawa wspólnotowego — Pewność prawa — Ostateczna decyzja administracyjna)

 • Dz. U. C281 - 7 z 200618.11.2006

  Sprawa C-353/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — Nowaco Germany GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rozporządzenia (EWG) nr 1538/91 i nr 3665/87 — Wspólnotowy kodeks celny — Refundacje wywozowe — Przesłanki przyznania — Dobra, zgodna z prawem, dobrymi zwyczajami i praktyką kupiecką jakość — Procedura celna — Zgłoszenie wywozowe — Fizyczna kontrola — Próbka — Dopuszczalna liczba jednostek wadliwych — Jednolita jakość — Prawa i obowiązki eksportera i organów celnych — Mięso drobiowe)

 • Dz. U. C281 - 7 z 200618.11.2006

  Sprawa C-356/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 19 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Brussel — Belgia) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG przeciwko Etablissementen Franz Colruyt NV (Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE — Reklama wprowadzająca w błąd — Reklama porównawcza — Przesłanki dopuszczalności — Porównanie ogólnego poziomu cen stosowanych przez sieci supermarketów — Porównanie cen asortymentu towarów)

 • Dz. U. C281 - 6 z 200618.11.2006

  Sprawa C-310/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września 2006 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Rolnictwo — Rozdział 10a w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wprowadzony na mocy art. 1 pkt 20 rozporządzenia (WE) nr 864/2004 — Zmiany systemu wsparcia z tytułu produkcji bawełny — Warunek utrzymania powierzchni upraw co najmniej do momentu otwarcia torebki nasiennej — Zgodność z załączonym do Aktu przystąpienia Republiki Greckiej do Wspólnot Europejskich protokołem nr 4, dotyczącym bawełny — Pojęcie pomocy dla produkcji — Obowiązek uzasadniania aktu — Nadużycie władzy — Podstawowe zasady proporcjonalności i ochrony uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C281 - 5 z 200618.11.2006

  Sprawa C-196/04: Wyrok Trybunału (Wielka Izba) z dnia 12 września 2006 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Special Commissioners, London (Zjednoczone Królestwo)] — Cadbury Schweppes plc, Cadbury Schweppes Overseas Ltd przeciwko Commissioners of Inland Revenue (Swoboda przedsiębiorczości — Przepisy dotyczące kontrolowanych spółek zagranicznych — Uwzględnienie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych w podstawie opodatkowania spółki dominującej)

 • Dz. U. C281 - 5 z 200618.11.2006

  Sprawa C-300/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2006 r. (wniosek Nederlandse o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State — Niderlandy) — M.G. Eman, O.B. Sevinger przeciwko College van burgemeester en wethouders van Den Haag (Parlament Europejski — Wybory — Prawo głosowania — Skierowany do obywateli niderlandzkich z Aruby wymóg posiadania miejsca zamieszkania w Niderlandach — Obywatelstwo Unii)

 • Dz. U. C281 - 4 z 200618.11.2006

  Sprawa C-168/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 21 września 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuł 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników będących obywatelami państw trzecich — Przedsiębiorstwo świadczące usługi w innym państwie członkowskim — Potwierdzenie oddelegowania na terytorium Wspólnoty)

 • Dz. U. C281 - 4 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone od C-181/04 do C-183/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) — Elmeka NE przeciwko Ypourgos Oikonomikon (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 15 pkt 4 lit. a), pkt 5 oraz pkt 8 — Zwolnienie dotyczące wynajmu statków morskich — Zakres)

 • Dz. U. C281 - 3 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone C-158/04 i C-159/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Dioikitiko Protodikeio Ioanninon -Grecja) — Alfa Vita Vassilopoulos AE, uprzednio Trofo Super-Markets AE przeciwko Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon (C-158/04) oraz Carrefour Marinopoulos AE przeciwko Elliniko Dimosio, Nomarchiaki Aftodioikisi Ioanninon (C-159/04) (Swobodny przepływ towarów — Artykuł 28 WE — Ograniczenia ilościowe — Środki o skutku równoważnym — Wprowadzanie do obrotu mrożonych produktów piekarskich)

 • Dz. U. C281 - 3 z 200618.11.2006

  Sprawa C-167/04 P: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 21 września 2006 r. — JCB Service przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Artykuł 81 WE — Porozumienia w sprawie dystrybucji — Praktyki uzgodnione — Zgłoszenie — Formularz A/B — Wniosek o zwolnienie — Oddalenie — Czas trwania analizy w postępowaniu w sprawie zgłoszenia — Prawo do obrony — Domniemanie niewinności — Skarga do Komisji — Naruszenie — Generalny zakaz sprzedaży biernej — Ograniczenie źródeł dostaw — Nowe zarzuty i argumenty — Grzywny — Wytyczne — Waga naruszenia — Czas trwania — Okoliczności łagodzące — Odwołanie wzajemne — Okoliczności obciążające)

 • Dz. U. C281 - 2 z 200618.11.2006

  Sprawa C-145/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2006 r. — Królestwo Hiszpanii przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Parlament Europejski — Wybory — Prawo głosowania — Obywatele Wspólnoty Narodów mający miejsce zamieszkania w Gibraltarze i nieposiadający obywatelstwa Unii)

 • Dz. U. C281 - 1 z 200618.11.2006

  Sprawa C-53/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 7 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Genova –Włochy) — Cristiano Marrosu, Gianluca Sardino przeciwko Azienda Ospedaliera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate (Dyrektywa 1999/70/WE — Klauzule 1 lit. b) i 5 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony — Powstanie stosunku pracy na czas nieokreślony w przypadku naruszenia przepisów dotyczących kolejnych umów na czas określony — Możliwość odstępstwa w przypadku umów o pracę w sektorze administracji publicznej)

 • Dz. U. C281 - 1 z 200618.11.2006

  Sprawy połączone C-123/04 i C-124/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Oldenburg — Niemcy) — Industrias Nucleares do Brasil SA, Siemens AG przeciwko UBS AG (C-123/04), Texas Utilities Electric Corporation (C-124/04) (Traktat EWEA — Zaopatrzenie — Reżim prawny własności — Wzbogacanie uranu na terytorium Wspólnoty przez podmiot pochodzący z państwa trzeciego)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.