Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 298 POZ 28

Tytuł:

3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się

Data ogłoszenia:2006-12-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 298 POZ 28

C 298 E/28

Czwartek, 1 czerwca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

8.12.2006

3.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się

Spraw.: Jürgen SCHRÖDER (A6-0151/2006)

Temat gi, itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Jedno głosowanie

gi

+

574, 20, 9

Wnioski o głosowanie imienne PPE-DE: głosowanie końcowe

4.

Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***II

Zalecenie do drugiego czytania: (wymagana większość kwalifikowana): Franćoise GROSSETśTE (A6-0171/2006)


Temat Popr. nr Autor gi, itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Głosowanie łączne nr 1 (kompromis) – głosowanie łączne

1-4 8 10-12 14 17 21-24 18

komisja PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, UEN

+

Głosowanie łączne nr 1 (kompromis) – głosowanie odrębne Głosowanie łączne nr 2 – poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne Głosowanie łączne nr 3 – inne poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie łączne Głosowanie łączne nr 3 – inne poprawki komisji przedmiotowo właściwej – głosowanie odrębne

komisja komisja

go

+

5 9 13 16 6-7 19-20

komisja

-

15

komisja

go

-

Wnioski o głosowanie odrębne Verts/ALE popr. 15 i 18

5.

Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy ***II

Zalecenie do drugiego czytania: (wymagana większość kwalifikowana) Angelika NIEBLER (A6-0165/2006)

Temat Popr. nr Autor gi, itd. Głosowanie gi/ge – uwagi

Przyjęcie bez głosowania

+

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 298 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C298E - 287 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet w konfliktach zbrojnych i ich roli w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu (2005/2215(INI))

 • Dz. U. C298E - 283 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji kobiet romskich w Unii Europejskiej (2005/2164(INI))

 • Dz. U. C298E - 273 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego dotycząca Zielonej Księgi w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków (2005/2210 (INI))

 • Dz. U. C298E - 261 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu i ubóstwa: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczynianiu się handlu do walki z ubóstwem (2006/2031(INI))

 • Dz. U. C298E - 253 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie preliminarza budżetowego dochodów i wydatków Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2007 (2006/2022(BUD))

 • Dz. U. C298E - 249 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozszerzenia strefy euro (2006/2103 (INI))

 • Dz. U. C298E - 235 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymih (2005/2082(INI))

 • Dz. U. C298E - 226 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie poprawy stosunków EU–USA w ramach porozumienia o partnerstwie transatlantyckim (2005/2056(INI))

 • Dz. U. C298E - 223 z 20068.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu humanitarnego na terytorium palestyńskim i roli UE

 • Dz. U. C298E - 220 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Królestwa Belgii mającej na celu przyjęcie przez Radę decyzji ramowej w sprawie uznawania i realizacji w Unii Europejskiej zakazów wynikających z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach (14207/2004 – C6-0244/2004 – 2004/0818(CNS))

 • Dz. U. C298E - 213 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (SEC(2005)1240 – C6-0355/2005 – 2005/0904(CNS))

 • Dz. U. C298E - 211 z 20068.12.2006

  ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4

 • Dz. U. C298E - 204 z 20068.12.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

 • Dz. U. C298E - 203 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (15623/7/2005 – C6-0089/2006 – 2004/0084(COD))

 • Dz. U. C298E - 203 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (COM(2005)0467 – C6-0311/2005 – 2005/0203(COD))

 • Dz. U. C298E - 202 z 20068.12.2006

  DEKLARACJA KOMISJI

 • Dz. U. C298E - 177 z 20068.12.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 1 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004

 • Dz. U. C298E - 176 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (15763/3/2005 – C6-0087/2006 – 2004/0217(COD))

 • Dz. U. C298E - 171 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw w krajach rozwijających się (2005/2207(INI))

 • Dz. U. C298E - 170 z 20068.12.2006

  SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE USŁUG W ZAKRESIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ INNOWACJI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21

 • Dz. U. C298E - 166 z 20068.12.2006

  UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WDROŻENIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WSPÓLNOTY NA RZECZ MŚP, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17

 • Dz. U. C298E - 165 z 20068.12.2006

  ORIENTACYJNY PODZIAŁ BUDŻETU

 • Dz. U. C298E - 139 z 20068.12.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013)

 • Dz. U. C298E - 138 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) (COM(2005)0121 – C6-0098/2005 – 2005/0050(COD))

 • Dz. U. C298E - 134 z 20068.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C298E - 127 z 20068.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (COM(2005)0112 – C6-0089/2005 – 2005/0032(COD))

 • Dz. U. C298E - 127 z 20068.12.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 1 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93

 • Dz. U. C298E - 125 z 20068.12.2006

  51. Sprawozdanie: De Keyser A6-0159/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 123 z 20068.12.2006

  50. Sprawozdanie: De Keyser A6-0159/2006 — Ust. 18

 • Dz. U. C298E - 122 z 20068.12.2006

  49. Sprawozdanie: De Keyser A6-0159/2006 — Ust. 17

 • Dz. U. C298E - 121 z 20068.12.2006

  48. Sprawozdanie: De Keyser A6-0159/2006 — Ust. 14

 • Dz. U. C298E - 119 z 20068.12.2006

  47. Sprawozdanie: Járóka A6-0148/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 118 z 20068.12.2006

  46. Sprawozdanie: Markov A6-0179/2006 — Popr. 8

 • Dz. U. C298E - 116 z 20068.12.2006

  45. Sprawozdanie: Markov A6-0179/2006 — Punkt uzasadn. Z

 • Dz. U. C298E - 115 z 20068.12.2006

  44. Sprawozdanie: Markov A6-0179/2006 — Punkt uzasadn. Q

 • Dz. U. C298E - 113 z 20068.12.2006

  43. Sprawozdanie: Markov A6-0179/2006 — Popr. 6

 • Dz. U. C298E - 112 z 20068.12.2006

  42. Sprawozdanie: Markov A6-0179/2006 — Ust. 44

 • Dz. U. C298E - 110 z 20068.12.2006

  41. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 109 z 20068.12.2006

  40. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Popr. 5

 • Dz. U. C298E - 107 z 20068.12.2006

  39. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Popr. 2/rév.

 • Dz. U. C298E - 106 z 20068.12.2006

  38. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Ust. 4/3

 • Dz. U. C298E - 104 z 20068.12.2006

  37. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Ust. 4/2

 • Dz. U. C298E - 102 z 20068.12.2006

  36. Sprawozdanie: Grech A6-0188/2006 — Ust. 4/1

 • Dz. U. C298E - 101 z 20068.12.2006

  35. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 99 z 20068.12.2006

  34. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 12

 • Dz. U. C298E - 98 z 20068.12.2006

  33. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 9

 • Dz. U. C298E - 96 z 20068.12.2006

  32. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 16

 • Dz. U. C298E - 94 z 20068.12.2006

  31. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 2

 • Dz. U. C298E - 93 z 20068.12.2006

  30. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 8/2

 • Dz. U. C298E - 91 z 20068.12.2006

  29. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 8/1

 • Dz. U. C298E - 90 z 20068.12.2006

  28. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Ust. 12

 • Dz. U. C298E - 88 z 20068.12.2006

  27. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Ust. 9

 • Dz. U. C298E - 87 z 20068.12.2006

  26. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 7

 • Dz. U. C298E - 85 z 20068.12.2006

  25. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. ustna

 • Dz. U. C298E - 83 z 20068.12.2006

  24. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Popr. 6

 • Dz. U. C298E - 82 z 20068.12.2006

  23. Sprawozdanie: Langen A6-0191/2006 — Ust. 1

 • Dz. U. C298E - 80 z 20068.12.2006

  22. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 79 z 20068.12.2006

  21. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 26

 • Dz. U. C298E - 77 z 20068.12.2006

  20. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 33

 • Dz. U. C298E - 75 z 20068.12.2006

  19. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 32

 • Dz. U. C298E - 74 z 20068.12.2006

  18. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Ust. 7/4

 • Dz. U. C298E - 72 z 20068.12.2006

  17. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Ust. 7/3

 • Dz. U. C298E - 71 z 20068.12.2006

  16. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Ust. 7/2

 • Dz. U. C298E - 69 z 20068.12.2006

  15. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Ust. 7/1

 • Dz. U. C298E - 67 z 20068.12.2006

  14. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 30

 • Dz. U. C298E - 66 z 20068.12.2006

  13. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 29

 • Dz. U. C298E - 64 z 20068.12.2006

  12. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 28

 • Dz. U. C298E - 63 z 20068.12.2006

  11. Sprawozdanie: Mann A6-0131/2006 — Popr. 27

 • Dz. U. C298E - 61 z 20068.12.2006

  10. Sprawozdanie: Brok A6-0173/2006 — Popr. 9

 • Dz. U. C298E - 59 z 20068.12.2006

  9. Sprawozdanie: Brok A6-0173/2006 — Popr. 6

 • Dz. U. C298E - 58 z 20068.12.2006

  8. Sprawozdanie: Brok A6-0173/2006 — Popr. 2/1

 • Dz. U. C298E - 56 z 20068.12.2006

  7. RC B6-0301/2006 – Palestyna — Ust. 9

 • Dz. U. C298E - 55 z 20068.12.2006

  6. Sprawozdanie: Hennicot-Schoepges A6-0168/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 53 z 20068.12.2006

  5. Sprawozdanie: Hennicot-Schoepges A6-0168/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C298E - 51 z 20068.12.2006

  4. Sprawozdanie: Hennicot-Schoepges A6-0168/2006 — Popr. 33

 • Dz. U. C298E - 50 z 20068.12.2006

  3. Sprawozdanie: Hennicot-Schoepges A6-0168/2006 — Popr. 15/2

 • Dz. U. C298E - 48 z 20068.12.2006

  2. Sprawozdanie: Hennicot-Schoepges A6-0168/2006 — Popr. 15/1

 • Dz. U. C298E - 47 z 20068.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C298E - 47 z 20068.12.2006

  1. Sprawozdanie: Schröder A6-0151/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C298E - 46 z 20068.12.2006

  18. Zakażenia krwiopochodne w wyniku ukłucia igłą strzykawki

 • Dz. U. C298E - 44 z 20068.12.2006

  17. Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu *

 • Dz. U. C298E - 42 z 20068.12.2006

  15. Racjonalizacja zużycia energii (Zielona Księga)

 • Dz. U. C298E - 42 z 20068.12.2006

  16. Sytuacja kobiet romskich w Unii Europejskiej

 • Dz. U. C298E - 39 z 20068.12.2006

  14. Handel i ubóstwo: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem

 • Dz. U. C298E - 38 z 20068.12.2006

  13. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. C298E - 36 z 20068.12.2006

  12. Rozszerzenie strefy euro

 • Dz. U. C298E - 34 z 20068.12.2006

  11. Transatlantyckie stosunki gospodarcze UE–Stany Zjednoczone

 • Dz. U. C298E - 32 z 20068.12.2006

  10. Porozumienie o partnerstwie transatlantyckim UE–Stany Zjednoczone

 • Dz. U. C298E - 31 z 20068.12.2006

  9. Kryzys humanitarny na terytoriach palestyńskich oraz rola Unii Europejskiej

 • Dz. U. C298E - 30 z 20068.12.2006

  7. Zasady wykonania rozporządzenia finansowego mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C298E - 30 z 20068.12.2006

  8. Zakazy wynikające z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach *

 • Dz. U. C298E - 29 z 20068.12.2006

  6. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***I

 • Dz. U. C298E - 28 z 20068.12.2006

  4. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***II

 • Dz. U. C298E - 28 z 20068.12.2006

  5. Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy ***II

 • Dz. U. C298E - 27 z 20068.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C298E - 27 z 20068.12.2006

  1. Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***I

 • Dz. U. C298E - 27 z 20068.12.2006

  2. Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C298E - 25 z 20068.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C298E - 24 z 20068.12.2006

  14. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C298E - 24 z 20068.12.2006

  15. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C298 - 23 z 20068.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4390 — PHL/IBFF) (1)

 • Dz. U. C298E - 23 z 20068.12.2006

  10. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C298E - 23 z 20068.12.2006

  11. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C298E - 23 z 20068.12.2006

  12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C298E - 23 z 20068.12.2006

  13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 22 z 20068.12.2006

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C298E - 22 z 20068.12.2006

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C298E - 21 z 20068.12.2006

  7. 17. Sytuacja kobiet romskich w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 21 z 20068.12.2006

  7. 18. Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 21 z 20068.12.2006

  7. 19. Choroby przenoszone przez krew w następstwie zranień strzykawką (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 20 z 20068.12.2006

  7. 13. Rozszerzenie strefy euro (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 20 z 20068.12.2006

  7. 14. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 20 z 20068.12.2006

  7. 15. Handel i ubóstwo: projektowanie polityki handlowej z myślą o maksymalizacji przyczyniania się handlu do walki z ubóstwem (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 20 z 20068.12.2006

  7. 16. Racjonalizacja zużycia energii (Zielona Księga) (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 19 z 20068.12.2006

  7. 10. Sytuacja więźniów w Guantanamo (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 19 z 20068.12.2006

  7. 11. Porozumienie o partnerstwie transatlantyckim UE–Stany Zjednoczone (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 19 z 20068.12.2006

  7. 12. Transatlantyckie stosunki gospodarcze: UE–Stany Zjednoczone (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 18 z 20068.12.2006

  7. 7. Zasady wykonania rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 18 z 20068.12.2006

  7. 8. Zakazy wynikające z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach * (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 18 z 20068.12.2006

  7. 9. Kryzys humanitarny na terytoriach palestyńskich oraz rola Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C298 - 17 z 20068.12.2006

  Obwieszczenie Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (1)

 • Dz. U. C298E - 17 z 20068.12.2006

  7. 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa w krajach rozwijających się (art. 131 regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 17 z 20068.12.2006

  7. 4. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 17 z 20068.12.2006

  7. 5. Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 17 z 20068.12.2006

  7. 6. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C298 - 16 z 20068.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4461 — Accor Services France/Groupe Caisse d'Épargne/Accor Emploi Services Universel JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C298E - 16 z 20068.12.2006

  6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 16 z 20068.12.2006

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C298E - 16 z 20068.12.2006

  7. 1. Rejestry przedsiębiorstw do celów statystycznych ***I (art. 131 regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C298E - 16 z 20068.12.2006

  7. 2. Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007-2013) ***I (art. 131 regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C298 - 15 z 20068.12.2006

  Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 września 2006 r.— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku (  Dz.U. L 140 z dnia 30 kwietnia 2004 r., str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (  Dz.U. C 273 z dnia 9 września 1997 r., str. 3)

 • Dz. U. C298E - 15 z 20068.12.2006

  4. Sytuacja kobiet romskich w Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C298E - 15 z 20068.12.2006

  5. Sytuacja kobiet w konfliktach zbrojnych oraz ich rola w odbudowie i procesie demokratycznym w krajach po zakończeniu konfliktu (debata)

 • Dz. U. C298 - 14 z 20068.12.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C298E - 14 z 20068.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C298E - 14 z 20068.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 14 z 20068.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C298E - 14 z 20068.12.2006

  3. Równość szans i równe traktowanie kobiet i mężczyzn w sprawach zatrudnienia i pracy ***II (debata)

 • Dz. U. C298 - 13 z 20068.12.2006

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

 • Dz. U. C298 - 12 z 20068.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C298E - 12 z 20068.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C298E - 11 z 20068.12.2006

  23. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 11 z 20068.12.2006

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 10 z 20068.12.2006

  21. Racjonalizacja zużycia energii (Zielona Księga) (debata)

 • Dz. U. C298E - 10 z 20068.12.2006

  22. Zakazy wynikające z wyroków za przestępstwa na tle seksualnym popełnione na dzieciach (debata)

 • Dz. U. C298E - 9 z 20068.12.2006

  18. Rozszerzenie strefy euro (debata)

 • Dz. U. C298E - 9 z 20068.12.2006

  19. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok budżetowy 2007 (debata)

 • Dz. U. C298E - 9 z 20068.12.2006

  20. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***I (debata)

 • Dz. U. C298 - 8 z 20068.12.2006

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie przyszłych priorytetów ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) (Przegląd konkluzji Rady z 15 listopada 2004 r.)

 • Dz. U. C298E - 8 z 20068.12.2006

  15. Polityka handlowa mająca na celu maksymalizację udziału handlu w walce z ubóstwem (debata)

 • Dz. U. C298E - 8 z 20068.12.2006

  16. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***II (debata)

 • Dz. U. C298E - 8 z 20068.12.2006

  17. Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności (2007-2013) ***I (debata)

 • Dz. U. C298 - 7 z 20068.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zastąpienia członka oraz zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dz. U. C298E - 7 z 20068.12.2006

  13. Porozumienie o partnerstwie transatlantyckim UE-Stany Zjednoczone – Transatlantyckie stosunki gospodarcze UE–Stany Zjednoczone (debata)

 • Dz. U. C298E - 7 z 20068.12.2006

  14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C298E - 6 z 20068.12.2006

  11. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C298E - 6 z 20068.12.2006

  12. Sytuacja więźniów w Guantanamo (debata)

 • Dz. U. C298E - 5 z 20068.12.2006

  7. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C298E - 5 z 20068.12.2006

  8. Oświadczenia pisemne (art. 116 regulaminu)

 • Dz. U. C298E - 5 z 20068.12.2006

  9. Debata w sprawie przyszłości Europy, z udziałem premiera Belgii, członka Rady Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C298E - 5 z 20068.12.2006

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C298E - 4 z 20068.12.2006

  6. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C298 - 3 z 20068.12.2006

  Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zgromadzonych w Radzie w sprawie skuteczności edukacji i szkoleń i równego dostępu do nich

 • Dz. U. C298 - 2 z 20068.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zastąpienia zastępcy członka Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 • Dz. U. C298E - 2 z 20068.12.2006

  4. Kryzys humanitarny na terytoriach palestyńskich oraz rola Unii Europejskiej (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C298E - 2 z 20068.12.2006

  5. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C298 - 1 z 20068.12.2006

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie stanowiska, jakie zajmie Wspólnota w ramach Międzynarodowej Rady ds. Drewna Tropikalnego odnośnie do przedłużenia obowiązywania Międzynarodowej umowy dotyczącej drewna tropikalnego z 1994 r.

 • Dz. U. C298E - 1 z 20068.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C298E - 1 z 20068.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C298E - 1 z 20068.12.2006

  2. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C298E - 1 z 20068.12.2006

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.