Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300 POZ 91

Tytuł:

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem (12062/1/2005 — C6-0055/2006–2003/0210 (COD))

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300 POZ 91

9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300 E/91

Wtorek, 13 czerwca 2006 r.

P6_TA(2006)0251

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczące wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem (12062/1/2005 — C6-0055/2006–2003/0210 (COD)) (Procedura współdecyzji: drugie czytanie) Parlament Europejski, — uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12062/1/2005 – C6-0055/2006) (1), — uwzględniając stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu (2) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2003)0550) (3), — uwzględniając zmieniony wniosek Komisji (COM(2005)0282) (3), — uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE, — uwzględniając art. 62 Regulaminu, — uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0146/2006), 1. 2. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach; zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


(1) Dz.U. C 126 E z 30.5.2006 r., str. 1. (2) Dz.U. C 45 E z 23.2.2006 r., str. 74. (3) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2003)0210 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), uwzględniając opinię Komitetu Regionów (2), działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

(1) Dz.U. C 112 z 30.4.2004 r., str. 40. (2) Dz.U. C 109 z 30.4.2004 r., str. 29. (3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz.U. C 45 E z 23.2.2006 r., str. 74), wspólne stanowisko Rady z dnia 23 stycznia 2006 r. (Dz.U. C 126 E z 30.5.2006 r., str. 1) oraz stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2006 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300 POZ 91 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.