Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 301 POZ 12

Tytuł:

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

Data ogłoszenia:2006-12-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 301 POZ 12

C 301/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.12.2006

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/C 301/05) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

ESO (1)

Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)


Odniesienie do normy zastąpionej

Data ustania domniemania zgodności normy zastąpionej Przypis 1

CEN

EN ISO 8469:2006 Małe statki — Węże paliwowe nieodporne na ogień (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

31.1.2007

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne: — CEN — Europejski Komitet Normalizacyjny: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be) — CENELEC — Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org) — ETSI — Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http:// www.etsi.org)

Przypis 1 Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania („dw”) określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame. UWAGA: — Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE (1) Parlamentu Europejskiego i Rady, zmienionej dyrektywą 98/48/WE (2). — Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty. — Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy. Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. (2) Dz.U. L 217 z 5.8.1998, str. 18.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 301 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C301E - 103 z 200612.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 31/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013) (1)

 • Dz. U. C301E - 94 z 200612.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 30/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

 • Dz. U. C301E - 85 z 200612.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 29/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (1)

 • Dz. U. C301E - 51 z 200612.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 28/2006 z dnia 23 października 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dz. U. C301 - 17 z 200612.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4425 — Merril Lynch/Irish Life & Permanent) (1)

 • Dz. U. C301 - 16 z 200612.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4454 — TPG/Télédiffusion de France) (1)

 • Dz. U. C301 - 16 z 200612.12.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4422 — Bertelsmann/Vodafone/Moconta) (1)

 • Dz. U. C301 - 15 z 200612.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4463 — An Post/Fortis/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C301 - 14 z 200612.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4470 — Apollo Group/Jacuzzi Brands) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C301 - 13 z 200612.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4395 — Boeing/C-MAP) (1)

 • Dz. U. C301 - 11 z 200612.12.2006

  Opinia Komisji dotycząca systemu obrotu handlowego produktami rolnymi mającego zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dz. U. C301 - 10 z 200612.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C301 - 2 z 200612.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C301 - 1 z 200612.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C301A - 1 z 200612.12.2006

  Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin – Zaproszenie do wyrażania zainteresowania powołaniem na przewodniczącego komisji odwoławczej oraz na jego zastępcę

 • Dz. U. C301E - 1 z 200612.12.2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 27/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.