Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 306-E POZ 123

Tytuł:

OKREŚLENIE WYMOGÓW W ZAKRESIE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU ORAZ TLENKÓW AZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM10 i PM2,5), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM NA TERENIE STREFY LUB AGLOMERACJI

Data ogłoszenia:2006-12-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 306-E POZ 123

15.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 306 E/123

Wtorek, 26 września 2006 r.

ZAŁĄCZNIK II OKREŚLENIE WYMOGÓW W ZAKRESIE OCENY STĘŻENIA DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU ORAZ TLENKÓW AZOTU, PYŁU ZAWIESZONEGO (PM10 i PM2,5), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM NA TERENIE STREFY LUB AGLOMERACJI A. GÓRNY I DOLNY PRÓG OSZACOWANIA Zastosowanie mają następujące górne i dolne progi oszacowania: a) Dwutlenek siarki

Ochrona zdrowia Ochrona roślinności


Górny próg oszacowania

60 % 24-godzinnej wartości dopuszczalnej (75 μg/m3, nie może zostać przekroczona więcej niż 3 razy w ciągu roku kalendarzowego) 40 % 24-godzinnej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3, nie może zostać przekroczona więcej niż 3 razy w ciągu roku kalendarzowego)

60 % wartości dopuszczalnej dla okresu zimowego (12 μg/m3)

Dolny próg oszacowania

40 % wartości dopuszczalnej dla okresu zimowego (8 μg/m3)

b)

Dwutlenek azotu i tlenki azotu

Godzinowa wartość dopuszczalna dla ochrony zdrowia ludzi (NO2) Roczna wartość dopuszczalna dla ochrony zdrowia ludzi (NO2) Roczna wartość dopuszczalna dla ochrony roślinności (NOx)

Górny próg oszacowania

70 % wartości dopuszczalnej 140 μg/m3, nie może zostać przekroczone więcej niż 18 razy w roku kalendarzowym 50 % wartości dopuszczalnej (100 μg/m3, nie może zostać przekroczona więcej niż 18 razy w ciągu roku kalendarzowego)

80 % wartości dopuszczalnej (32 μg/m3)

80 % wartości dopuszczalnej (24 μg/m3)

Dolny próg oszacowania

65 % wartości dopuszczalnej (26 μg/m3)

65 % wartości dopuszczalnej (19,5 μg/m3)

c)

Pył zawieszony (PM10/PM2,5)

Średnia 24-godzinna Średnia roczna PM10 Średnia roczna PM2,5

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

30 μg/m3, nie może zostać przekroczone więcej niż 7 razy w roku kalendarzowym 20 μg/m3, nie może zostać przekroczone więcej niż 7 razy w roku kalendarzowym

14 μg/m3 10 μg/m3

10 μg/m3 7 μg/m3

d)

Ołów

Średnia roczna

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

70 % wartości dopuszczalnej (0,35 μg/m3) 50 % wartości dopuszczalnej (0,25 μg/m3)

e)

Benzen

Średnia roczna

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

70 % wartości dopuszczalnej (3,5 μg/m3) 40 % wartości dopuszczalnej (2 μg/m3)

C 306 E/124

Wtorek, 26 września 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

15.12.2006

f)

Tlenek węgla

średnia 8-godzinna

Górny próg oszacowania Dolny próg oszacowania

70 % wartości dopuszczalnej (7 mg/m3) 50 % wartości dopuszczalnej (5 mg/m3)

B.

OKREŚLANIE PRZEKROCZEŃ GÓRNYCH I DOLNYCH PROGÓW OSZACOWANIA

Przekroczenia górnych i dolnych progów oszacowania muszą być określane na podstawie stężeń w ciągu poprzednich pięciu lat, w przypadku gdy dostępne są wystarczające dane. Próg oszacowania będzie uznany za przekroczony, jeżeli został przekroczony przynajmniej w ciągu trzech odrębnych lat w okresie poprzednich pięciu lat. Jeżeli dostępne dane nie obejmują całego okresu pięciu lat, państwa członkowskie mogą łączyć krótkie okresy pomiarów w ciągu roku przeprowadzanych w miejscach, które mogą być typowe dla najwyższego poziomu zanieczyszczenia z wynikami uzyskanymi z inwentaryzacji emisji lub podczas modelowania, w celu stwierdzenia, czy górne i dolne progi oszacowania zostały przekroczone.

ZAŁĄCZNIK III LOKALIZACJA PUNKTÓW POBORU PRÓBEK DO POMIARU DWUTLENKU SIARKI, DWUTLENKU AZOTU I TLENKÓW AZOTU ORAZ PYŁU ZAWIESZONEGO (PM10 i PM2,5), OŁOWIU, TLENKU WĘGLA I BENZENU W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM Do pomiarów stałych stosuje się następujące uwagi: A. ROZMIESZCZENIE W SKALI MAKRO a) Ochrona zdrowia ludzi 1. Punkty poboru próbek, mające na celu ochronę zdrowia ludzi, są rozmieszczone tak, aby zapewnić dane dotyczące: — obszarów w obrębie stref i aglomeracji, w których stwierdzono najwyższe stężenie, na którego bezpośrednie lub pośrednie działanie ludzie mogli być narażeni przez wystarczająco długi okres czasu w stosunku do okresu uśredniania wartości dopuszczalnej(-ych) lub wartości docelowych; — poziomów stężenia na innych obszarach w obrębie stref i aglomeracji, reprezentatywnych dla stopnia narażenia ogółu ludności. Punkty poboru próbek są z zasady zlokalizowane w taki sposób, aby można było uniknąć pomiaru bardzo małych mikrośrodowisk w ich bezpośrednim otoczeniu, co oznacza, że punkt poboru próbek musi być zlokalizowany w taki sposób, aby badane powietrze było reprezentatywne dla jakości powietrza na otaczającym obszarze nie mniejszym niż 200 m2 w miejscach oddziaływania ruchu drogowego i na obszarze o powierzchni co najmniej 250 m x 250 m na terenach przemysłowych, tam gdzie to możliwe. Punkty poboru próbek na obszarach miejskich są tak zlokalizowane, aby na poziom zanieczyszczenia miało wpływ połączenie zanieczyszczeń pochodzących ze wszystkich źródeł znajdujących się pod wiatr w stosunku do stacji pomiarowej. Stopień zanieczyszczenia nie powinien być zdominowany przez jedno źródło, chyba, że sytuacja ta jest typowa dla większego obszaru miejskiego. Powyższe punkty poboru próbek są zazwyczaj reprezentatywne dla kilku kilometrów kwadratowych. W przypadku, gdy chodzi o ocenę poziomów terenowych, na punkt poboru próbek nie mają wpływu aglomeracje lub obiekty przemysłowe znajdujące się w pobliżu, np. obiekty w odległości mniejszej niż kilka kilometrów.

2.

3.

4.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 306-E POZ 123 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.