Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 308-E POZ 102

Tytuł:

NACE Rev. 2

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 308-E POZ 102

Strona 1 z 16
C 308 E/102

Czwartek, 12 października 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

16.12.2006

ZAŁĄCZNIK I NACE Rev. 2

Dział Grupa Klasa ISIC Rev. 4

SEKCJA A − ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO 01 01.1 01.11 01.12 01.13 01.14 01.15 01.16 01.19 01.2 01.21 01.22 01.23 01.24 01.25 01.26 01.27 01.28 01.29 01.3 01.30 01.4 01.41 01.42 01.43 01.44 01.45 01.46 01.47 01.49 01.5 01.50 01.6 01.61 01.62 01.63 01.64 01.7 01.70 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa ryżu Uprawa warzyw, włączając melony, oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa trzciny cukrowej Uprawa tytoniu Uprawa roślin włóknistych Uprawy rolne inne niż wieloletnie, pozostałe Uprawa roślin wieloletnich Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa drzew oleistych Uprawa roślin służących do produkcji napojów Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Rozmnażanie roślin Rozmnażanie roślin Chów i hodowla zwierząt Chów i hodowla bydła mlecznego Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych Chów i hodowla owiec i kóz Chów i hodowla świń Chów i hodowla drobiu Chów i hodowla pozostałych zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt Działalność usługowa następująca po zbiorach Obróbka nasion dla celów rozmnażania Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową 0170 0161 0162 0163 0164 0150 0141 (1) 0141 (1) 0142 0143 0144 0145 0146 0149 0130 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0119


16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 308 E/103

Czwartek, 12 października 2006 r.

Dział

Grupa

Klasa

ISIC Rev. 4

02 02.1 02.10 02.2 02.20 02.3 02.30 02.4 02.40 03 03.1 03.11 03.12 03.2 03.21 03.22

Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Działalność usługowa związana z leśnictwem Działalność usługowa związana z leśnictwem Rybactwo Rybołówstwo Rybołówstwo w wodach morskich Rybołówstwo w wodach śródlądowych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych SEKCJA B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 0321 0322 0311 0312 0240 0230 0220 0210

05 05.1 05.10 05.2 05.20 06 06.1 06.10 06.2 06.20 07 07.1 07.10 07.2 07.21 07.29

Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla kamiennego Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo ropy naftowej Górnictwo ropy naftowej Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo gazu ziemnego Górnictwo rud metali Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud żelaza Górnictwo rud metali nieżelaznych Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 0721 0729 0710 0620 0610 0520 0510

C 308 E/104

Czwartek, 12 października 2006 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 308-E POZ 102 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C308E - 190 z 200616.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w sektorze owoców miękkich, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia

 • Dz. U. C308E - 182 z 200616.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Mercosurem w perspektywie zawarcia układu o stowarzyszeniu (2006/2035(INI))

 • Dz. U. C308E - 178 z 200616.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań następczych w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów (2006/2137(INI))

 • Dz. U. C308E - 170 z 200616.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnotowego planu działań dotyczącego ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010 (2006/2046(INI))

 • Dz. U. C308E - 169 z 200616.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej polityki patentowej w Europie

 • Dz. U. C308E - 168 z 200616.12.2006

  Wniosek dotyczący decyzji Rady uprawniającej Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych do prowadzenia działalności w dziedzinach wymienionych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej (COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS))

 • Dz. U. C308E - 147 z 200616.12.2006

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

 • Dz. U. C308E - 145 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (COM(2006)0162 — C6-0170/2006 — 2006/0057(CNS))

 • Dz. U. C308E - 141 z 200616.12.2006

  ZAŁĄCZNIK V

 • Dz. U. C308E - 141 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty (COM(2006)0207 — C6-0171/2006 — 2006/0068(CNS))

 • Dz. U. C308E - 139 z 200616.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IV

 • Dz. U. C308E - 134 z 200616.12.2006

  ZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C308E - 130 z 200616.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C308E - 93 z 200616.12.2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 października 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych

 • Dz. U. C308E - 92 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 i niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (COM(2006)0039 — C6-0041/2006 — 2006/0011(COD))

 • Dz. U. C308E - 91 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii mającej na celu przyjęcie aktu Rady zmieniającego regulamin pracowniczy Europolu (5428/2006 — C6-0073/2006 — 2006/0804(CNS))

 • Dz. U. C308E - 90 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii dotyczącej przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu (5417/2006 — C6-0072/2006 — 2006/0803(CNS))

 • Dz. U. C308E - 88 z 200616.12.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zmian do art. 3 i 4 Regulaminu (2005/2036(REG))

 • Dz. U. C308E - 87 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie zwalczania tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0123 — C6-0136/2006 — 2006/0040(CNS))

 • Dz. U. C308E - 87 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie glukozy i laktozy (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0116 – C6-0135/2006 – 2006/0038(CNS))

 • Dz. U. C308E - 86 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0219 — C6-0160/2006 — 2006/0071(COD))

 • Dz. U. C308E - 86 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0226 — C6-0162/2006 — 2006/0073(COD))

 • Dz. U. C308E - 85 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej jakości wód, w których żyją skorupiaki (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0205 — C6-0152/2006 — 2006/0067(COD))

 • Dz. U. C308E - 85 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (wersja skodyfikowana) (COM(2006)0222 — C6-0161/2006 — 2006/0070(COD))

 • Dz. U. C308E - 84 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Malediwów dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0095 — C6-0250/2006 — 2006/0027(CNS))

 • Dz. U. C308E - 84 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1321/2004 w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (COM(2006)0261 — C6-0201/2006 — 2006/0090(CNS))

 • Dz. U. C308E - 83 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Nową Zelandią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0267 — C6-0226/2005 — 2005/0113(CNS))

 • Dz. U. C308E - 83 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Wschodnią Republiką Urugwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0064 — C6-0249/2006 — 2006/0016(CNS))

 • Dz. U. C308E - 82 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Singapuru dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0513 — C6-0165/2006 — 2005/0208(CNS))

 • Dz. U. C308E - 82 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Australią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2005)0264 — C6-0224/2005 — 2005/0112 (CNS))

 • Dz. U. C308E - 81 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Turcji w sprawie udziału Republiki Turcji w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (COM(2006)0257 — C6-0320/2006 — 2006/0089(CNS))

 • Dz. U. C308E - 80 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie udziału Republiki Bułgarii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (COM(2006)0255 — C6-0322/2006 — 2006/0095(CNS))

 • Dz. U. C308E - 80 z 200616.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Rumunią w sprawie udziału Rumunii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (COM(2006)0256 — C6-0321/2006 — 2006/0087(CNS))

 • Dz. U. C308E - 78 z 200616.12.2006

  22. Sprawozdanie: Varela Suanzes-Carpegna A6-0302/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 77 z 200616.12.2006

  21. Sprawozdanie: Varela Suanzes-Carpegna A6-0302/2006 — Popr. 5/2

 • Dz. U. C308E - 75 z 200616.12.2006

  20. Sprawozdanie: Varela Suanzes-Carpegna A6-0302/2006 — Popr. 5/1

 • Dz. U. C308E - 73 z 200616.12.2006

  19. Sprawozdanie: Ehler A6-0272/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 72 z 200616.12.2006

  18. Sprawozdanie: Ehler A6-0272/2006 — Popr. 2/2

 • Dz. U. C308E - 70 z 200616.12.2006

  17. Sprawozdanie: Ehler A6-0272/2006 — Popr. 2/1

 • Dz. U. C308E - 68 z 200616.12.2006

  16. Sprawozdanie: Ehler A6-0272/2006 — Popr. 1

 • Dz. U. C308E - 67 z 200616.12.2006

  15. Sprawozdanie: Jeggle A6-0290/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 65 z 200616.12.2006

  14. Sprawozdanie: Jeggle A6-0290/2006 — Popr. 10

 • Dz. U. C308E - 63 z 200616.12.2006

  13. Sprawozdanie: Jeggle A6-0290/2006 — Popr. 9

 • Dz. U. C308E - 62 z 200616.12.2006

  12. RC B6-0522/2006 — Patenty — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 60 z 200616.12.2006

  11. RC B6-0522/2006 — Patenty — Punkt uzasadn. B

 • Dz. U. C308E - 58 z 200616.12.2006

  10. RC B6-0522/2006 — Patenty — Punkt uzasadn. A

 • Dz. U. C308E - 57 z 200616.12.2006

  9. RC B6-0522/2006 — Patenty — Ust. 2

 • Dz. U. C308E - 55 z 200616.12.2006

  8. RC B6-0522/2006 — Patenty — Popr. 10

 • Dz. U. C308E - 53 z 200616.12.2006

  7. RC B6-0522/2006 — Patenty — Popr. 5

 • Dz. U. C308E - 52 z 200616.12.2006

  6. RC B6-0522/2006 — Patenty — Popr. 8

 • Dz. U. C308E - 50 z 200616.12.2006

  5. B6-0521/2006 — Patenty — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 48 z 200616.12.2006

  4. Sprawozdanie: Kósáné Kovács A6-0282/2006 — Popr. 2

 • Dz. U. C308E - 47 z 200616.12.2006

  3. Sprawozdanie: Gál A6-0306/2006 — Popr. 44

 • Dz. U. C308E - 45 z 200616.12.2006

  2. Sprawozdanie: Gargani A6-0320/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 44 z 200616.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C308E - 44 z 200616.12.2006

  1. Sprawozdanie: Chichester A6-0314/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C308E - 43 z 200616.12.2006

  28. Sytuacja w sektorze owoców miękkich, wiśni i czereśni

 • Dz. U. C308E - 40 z 200616.12.2006

  26. Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów

 • Dz. U. C308E - 40 z 200616.12.2006

  27. Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy UE i Mercosur w perspektywie zawarcia międzyregionalnego układu o stowarzyszeniu

 • Dz. U. C308E - 37 z 200616.12.2006

  25. Ochrona i dobrostan zwierząt

 • Dz. U. C308E - 36 z 200616.12.2006

  24. Przyszłe działania w dziedzinie patentów

 • Dz. U. C308E - 35 z 200616.12.2006

  21. Europejska Agencja Odbudowy *

 • Dz. U. C308E - 35 z 200616.12.2006

  22. Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych *

 • Dz. U. C308E - 35 z 200616.12.2006

  23. Agencja ds. Praw Podstawowych (działania odnoszące się do tytułu VI Traktatu UE) *

 • Dz. U. C308E - 34 z 200616.12.2006

  20. Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa *

 • Dz. U. C308E - 33 z 200616.12.2006

  15. Glukoza i laktoza (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 33 z 200616.12.2006

  16. Modyfikacja art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C308E - 33 z 200616.12.2006

  17. Wynagrodzenia podstawowe oraz dodatki pracowników Europolu *

 • Dz. U. C308E - 33 z 200616.12.2006

  18. Regulamin pracowniczy Europolu *

 • Dz. U. C308E - 33 z 200616.12.2006

  19. Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i inne dziedziny statystyczne ***I

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  9. Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi *

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  10. Wymagana jakość wód, w których żyją skorupiaki (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  11. Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  12. Okres ochronny prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  13. Prawo najmu i użyczenia oraz niektóre prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 32 z 200616.12.2006

  14. Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) ***I

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  3. Umowa WE-Turcja: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii *

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  4. Umowa WE-Singapur dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  5. Umowa WE-Australia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  6. Umowa WE-Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  7. Umowa WE-Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C308E - 31 z 200616.12.2006

  8. Umowa WE-Republika Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C308E - 30 z 200616.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C308E - 30 z 200616.12.2006

  1. Umowa WE-Bułgaria: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii *

 • Dz. U. C308E - 30 z 200616.12.2006

  2. Umowa WE-Rumunia: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii *

 • Dz. U. C308E - 28 z 200616.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C308E - 27 z 200616.12.2006

  13. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C308E - 27 z 200616.12.2006

  14. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C308E - 26 z 200616.12.2006

  9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C308E - 26 z 200616.12.2006

  10. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C308E - 26 z 200616.12.2006

  11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C308E - 26 z 200616.12.2006

  12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 25 z 200616.12.2006

  7. 27. Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy UE i Mercosur w perspektywie zawarcia międzyregionalnego układu o stowarzyszeniu (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 25 z 200616.12.2006

  7. 28. Sytuacja w sektorze owoców miękkich, wiśni i czereśni (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 25 z 200616.12.2006

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C308E - 24 z 200616.12.2006

  7. 24. Przyszłe działania w dziedzinie patentów (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 24 z 200616.12.2006

  7. 25. Ochrona i dobrostan zwierząt (2006-2010) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 24 z 200616.12.2006

  7. 26. Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 23 z 200616.12.2006

  7. 22. Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych * (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 23 z 200616.12.2006

  7. 23. Agencja ds. Praw Podstawowych (działania odnoszące się do tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej) * (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 22 z 200616.12.2006

  7. 19. Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i inne dziedziny statystyczne ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 22 z 200616.12.2006

  7. 20. Nadzwyczajna pomoc finansowa Wspólnoty na rzecz Kosowa * (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 22 z 200616.12.2006

  7. 21. Europejska Agencja Odbudowy * (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 21 z 200616.12.2006

  7. 16. Modyfikacja art. 3 i 4 Regulaminu Parlamentu Europejskiego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 21 z 200616.12.2006

  7. 17. Wynagrodzenia podstawowe oraz dodatki pracowników Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 21 z 200616.12.2006

  7. 18. Regulamin pracowniczy Europolu * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 20 z 200616.12.2006

  7. 12. Okres ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 20 z 200616.12.2006

  7. 13. Prawo najmu i użyczenia oraz niektóre prawa pokrewne prawu autorskiemu w zakresie własności intelektualnej (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 20 z 200616.12.2006

  7. 14. Zwalczanie tarcznika niszczyciela (wersja skodyfikowana) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 20 z 200616.12.2006

  7. 15. Glukoza i laktoza (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 19 z 200616.12.2006

  7. 8. Umowa WE-Republika Malediwów dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 19 z 200616.12.2006

  7. 9. Zarządzanie europejskimi programami radionawigacyjnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 19 z 200616.12.2006

  7. 10. Wymagana jakość wód, w których żyją skorupiaki (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 19 z 200616.12.2006

  7. 11. Reklama wprowadzająca w błąd i reklama porównawcza (wersja skodyfikowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 18 z 200616.12.2006

  7. 4. Umowa WE-Singapur dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 18 z 200616.12.2006

  7. 5. Umowa WE-Australia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 18 z 200616.12.2006

  7. 6. Umowa WE-Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 18 z 200616.12.2006

  7. 7. Umowa WE-Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 17 z 200616.12.2006

  7. Głosowanie

 • Dz. U. C308E - 17 z 200616.12.2006

  7. 1. Umowa WE-Bułgaria: uczestnictwo Bułgarii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 17 z 200616.12.2006

  7. 2. Umowa WE-Rumunia: uczestnictwo Rumunii w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 17 z 200616.12.2006

  7. 3. Umowa WE-Turcja: uczestnictwo Turcji w działaniach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C308E - 16 z 200616.12.2006

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 16 z 200616.12.2006

  5. Komunikaty Przewodniczącego

 • Dz. U. C308E - 16 z 200616.12.2006

  6. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C308E - 15 z 200616.12.2006

  3. Utworzenie Agencji Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych * — Agencja ds. Praw Podstawowych (działalność związana z tytułem VI Traktatu UE) * (debata)

 • Dz. U. C308E - 14 z 200616.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C308E - 14 z 200616.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 14 z 200616.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C308E - 12 z 200616.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C308E - 11 z 200616.12.2006

  23. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 11 z 200616.12.2006

  24. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 10 z 200616.12.2006

  20. Działania następcze w związku ze sprawozdaniem w sprawie konkurencji w sektorze wolnych zawodów (debata)

 • Dz. U. C308E - 10 z 200616.12.2006

  21. Stosunki gospodarcze i handlowe pomiędzy UE i Mercosur w perspektywie zawarcia międzyregionalnego układu o stowarzyszeniu (debata)

 • Dz. U. C308E - 10 z 200616.12.2006

  22. Sektor owoców jagodowych, wiśni i czereśni przeznaczonych do przetworzenia (debata)

 • Dz. U. C308E - 9 z 200616.12.2006

  18. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C308E - 9 z 200616.12.2006

  19. Ochrona i dobrostan zwierząt (2006-2010) (debata)

 • Dz. U. C308E - 8 z 200616.12.2006

  15. Wykorzystywanie danych dotyczących pasażerów (debata)

 • Dz. U. C308E - 8 z 200616.12.2006

  16. Obuwie pochodzące z Chin i Wietnamu (debata)

 • Dz. U. C308E - 8 z 200616.12.2006

  17. Europejska Agencja Odbudowy * (debata)

 • Dz. U. C308E - 7 z 200616.12.2006

  13. Próby jądrowe w Korei Północnej (debata)

 • Dz. U. C308E - 7 z 200616.12.2006

  14. Nieformalny szczyt w Lahti i stosunki UE-Rosja po zabójstwie dziennikarki Anny Politkowskiej (debata)

 • Dz. U. C308E - 6 z 200616.12.2006

  11. Porządek dzienny

 • Dz. U. C308E - 6 z 200616.12.2006

  12. Przyszłe działania w dziedzinie patentów (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C308E - 5 z 200616.12.2006

  7. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C308E - 5 z 200616.12.2006

  8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C308E - 5 z 200616.12.2006

  9. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C308E - 5 z 200616.12.2006

  10. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C308E - 2 z 200616.12.2006

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C308E - 2 z 200616.12.2006

  5. Działania podjęte w wyniku rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C308E - 2 z 200616.12.2006

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C308E - 1 z 200616.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C308E - 1 z 200616.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C308E - 1 z 200616.12.2006

  2. In memoriam

 • Dz. U. C308E - 1 z 200616.12.2006

  3. Oświadczenie Przewodniczącego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.