Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 21

Tytuł:

Sprawa T-290/06: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 21

Strona 1 z 3
16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 310/21

Zarzuty i główne argumenty Decyzją z dnia 11 sierpnia 2006 r. Komisja, na podstawie art. 93 ust. 1 lit. f) rozporządzenia finansowego (1), stwierdziła, że skarżąca istotnie naruszyła warunki trzech umów wiążących ją z Eurostat w przedmiocie współpracy technicznej w dziedzinie statystyki (program PHARE) poprzez odmowę przekazania do dyspozycji Komisji informacji pozwalających na przeprowadzenie audytu w zakresie realizacji spornych umów. Ponadto zaskarżona decyzja precyzuje, że Komisja zastrzega sobie prawo do realizacji naruszonych postanowień umownych wszelkimi stosowanymi środkami, w tym na drodze sądowej, a w razie potrzeby dochodząc zwrotu kwot, jakie okazałyby się należne. Na poparcie żądania stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji skarżąca powołuje trzy zarzuty. Zarzut pierwszy oparty jest na domniemanym nadużyciu władzy, analizowanym pod kątem obejścia procedury, z tego względu, że zaskarżona decyzji omija szczególne procedury rozstrzygania sporów przewidziane w każdej z umów zawartych przez skarżącą z Komisją na podstawie art. 57 rozporządzenia finansowego nr 1605/2002, zastępując je w sposób jednostronny decyzją opartą na art. 93 ust. 1 lit. f) tego samego rozporządzenia. Skarżąca utrzymuje, że Komisja dopuściła się nadużycia procedury przewidzianej w art. 93 ust. 1 lit. f) w stosunku do jego podstawowego celu, jakim jest w opinii skarżącej wykluczenie oferentów, którzy jak stwierdzono, dopuścili się istotnego naruszenia warunków umowy przy okazji pierwszego przetargu, z uczestnictwa w następnej procedurze przetargowej, w celu wypowiedzenia umów, z których każda przewiduje inny sposób rozstrzygania sporów, określając właściwość sądu i znajdujące zastosowanie prawo. Zarzut drugi powołany przez skarżącą jest oparty na braku uzasadnienia. Skarżąca twierdzi, że sporna decyzja nie została właściwie uzasadniona, ani pod względem prawnym, ponieważ formułuje ona nieodpowiednie uzasadnienie polegające na zastosowaniu w sferze stosunków umownych przepisu dotyczącego właściwego zarządzania wspólnotowymi przetargami publicznymi, ani pod względem faktycznym, ponieważ zarzuty przedstawione przez Komisję w odniesieniu do skarżącej są pozbawione wszelkich podstaw, jako że skarżąca wykazała wolę współpracy ze służbami Komisji do spraw audytu. W zarzucie trzecim skarżąca podnosi, że Komisja dokonała oczywiście błędnej oceny, jako że sporna decyzja dokonuje kwalifikacji zarzucanych skarżącej faktów bez uprzedniego uznania ich za istotne naruszenie warunków umowy, stosując procedury umowne wynikających z art. 57, akapit drugi rozporządzenia nr 1650/2002.


Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Sprawa T-290/06) (2006/C 310/42) Język postępowania: włoski

Strony Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentili, Avvocato dello Stato) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej z dnia 27 lipca 2006 r. nr 06863, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach — dotyczącej wypłaty przez Komisję kwoty innej niż wnioskowana — RPO Puglia (nr CCI 1999 IT 161 PO 009); — stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej z dnia 3 sierpnia 2006 r. nr 07231, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach — dotyczącej wypłaty przez Komisję kwoty innej niż wnioskowana — DOCUP Toscana Cel 2 (nr CCI 2000 IT 162 DO 001); — stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej z dnia 3 sierpnia 2006 r. nr 07248, Dyrekcja Generalna ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C310 - 34 z 200616.12.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-125/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Deffaa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-126/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Mangazzù przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-120/06: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. — Dálnoky przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-122/06: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. — Roodhuijzen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-316/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Pierik-Bomers przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-339/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Achten przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-282/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Tankstations przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Tankstation en Automobielbedrijf Tromp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Nelissen St. Geertruid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-309/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Snijders Olie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-314/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Weghorst-Oliko przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-315/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Geve przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Borne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-275/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service de Bleek przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-276/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Hasselerbaan przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-277/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Weghorst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-278/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Shell Hengelo Zuid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Oliehandel Horst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-300/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (Promat)

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/06: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2006 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E)

 • Dz. U. C310 - 26 z 200616.12.2006

  Sprawa T-298/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 r. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000)

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-296/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Dongguan Nanzha Leco Stationery przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-297/06: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. — Majątek Hutniczy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 24 z 200616.12.2006

  Sprawa T-295/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Base przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-293/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — NBC Fourth Realty przeciwko OHIM — Regalado Pareja i Pedrol (PK MAX)

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-294/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Nordmilch przeciwko OHIM (Vitality)

 • Dz. U. C310 - 22 z 200616.12.2006

  Sprawa T-291/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 — Operator ARP/Komisja

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodega Peñalba López (Torre Albéniz)

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-289/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — CESD-Communautaire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 19 z 200616.12.2006

  Sprawa T-285/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

 • Dz. U. C310 - 19 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-49/06: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2006 r. — González Sánchez przeciwko OHIM — Bankinter (ENCUENTA)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-243/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (PROMAT)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-366/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. — Hensotherm przeciwko OHIM — Hensel (HENSOTHERM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy HENSOTHERM — Słowny krajowy znak towarowy HENSOTHERM — niedopuszczalność skargi na decyzję stwierdzającą nieważność znaku — Terminy — Restitutio in intergum)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-420/05 R II: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2006 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Nowy wniosek — Nowe okoliczności faktyczne — Okoliczności niecierpiące zwłoki — Brak)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-442/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2006 r. — Biofarma przeciwko OHIM — Anca Health Care (CAFON) (Wspólnotowy znak towarowy — Cofnięcie wniosku o rejestrację — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-13/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Castell des Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (ODA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy międzynarodowy słowny znak towarowy RODA i wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe BODEGAS RODA, RODA I i RODA II — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego ODA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-172/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Armacell przeciwko OHIM — nmc (ARMAFOAM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARMAFOAM — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy NOMAFOAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Zakwestionowanie podobieństwa towarów po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-483/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Armour Pharmaceutical przeciwko OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego GALZIN — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy CALSYN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 — Żądania OHIM — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-499/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Hammarplast przeciwko OHIM — Steninge Slott (STENINGE SLOTT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STENINGE SLOTT — Wcześniejszy słowny znak towarowy STENINGE KERAMIK — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-503/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Pessoa e Costa przeciwko Komisji (Wykonanie wyroku Sądu — Międzyinstytucjonalne przeniesienie do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) — Odmowa — Wpływ na przebieg postępowania dyscyplinarnego)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawy połączone od T-350/04 do T-352/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Bitburger Brauerei przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUD — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych znaków towarowych American Bud i Anheuser Busch Bud — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe znaki towarowe zawierające wyraz bit — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawa T-406/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Bonnet przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Urzędnicy — Zatrudnienie — Członkowie personelu tymczasowego — Lektorzy wyroków — Artykuł 2 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników — Akt niekorzystny — Stosunki oparte na zaufaniu)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Staboli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Wykonywanie działalności poza instytucją — Udział w konferencjach w charakterze mówcy — Zezwolenie — Wniosek o przyznanie urlopu specjalnego ze względu na szkolenie — Odmowa)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-311/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansowania za rok 2003 — Przyznanie punktów pierwszeństwa)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-87/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Arranz Benitez przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Rzeczywisty podział kosztów utrzymania dzieci w następstwie rozwodu dwojga urzędników — Uwzględnienie dla celów obliczenia ulgi podatkowej)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-173/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Carius przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-182/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Van der Spree przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Artykuły 26 i 43 regulaminu pracowniczego — Prawo do obrony — Uchylenie )

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 października 2006 r. — Ritek i Prodisc Technology przeciwko Radzie (Dumping — Płyty kompaktowe jednokrotnego zapisu pochodzące z Tajwanu — Określenie marginesu dumpingu — Wybór asymetrycznej metody obliczania — Struktura cen eksportowych różniąca się w zależności od nabywcy, regionu lub okresu — Technika zwana zerowaniem)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — PTV przeciwko OHIM (map&guide) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego map&guide — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-432/03 i T-95/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Dehon przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wakujące stanowisko — Wykonanie wyroku Sądu uchylającego decyzję o powołaniu — Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Organizacja konkursu wewnętrznego)

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-440/06: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-441/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice francuskiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-419/06: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-424/06: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-412/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 10 października 2006 r. — Annelore Hamilton przeciwko Volksbank Filder eG

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-417/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 13 lipca 2006 r. w sprawie T-225/04 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 października 2006 r. przez Republikę Włoską

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-405/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 11 lipca 2006 r. w sprawie T-247/02 Miguel Torres, S.A. przeciwko OHIM i Bodegas Muga, S.A.,wniesione w dniu 2 października 2006 r. przez Miguel Torres, S.A.

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-408/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 5 października 2006 r. — Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht przeciwko Franz Götz

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-402/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 27 września 2006 r. — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-404/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 28 września 2006 r. — Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-393/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) w dniu 22 września 2006 r. — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-400/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez des Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 26 wrzesnia 2006 r. — Codirex Expeditie BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 3 z 200616.12.2006

  Sprawa C-385/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy)w dniu 18 września 2006 r. — Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant przeciwko Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

 • Dz. U. C310 - 2 z 200616.12.2006

  Sprawa C-384/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Gemeente Rotterdam przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-149/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione w dniu 20 marca 2006 r. — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Porto Antico di Genova SpA

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-360/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 września 2006 r. — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH przeciwko Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-383/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.