Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 24

Tytuł:

Sprawa T-295/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Base przeciwko Komisji

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 24

Strona 1 z 2
C 310/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

16.12.2006

Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie R 746/2004-4 w części dotyczącej oddalenia odwołania skarżącej, — obciążenie OHIM własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą. Zarzuty i główne argumenty Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy „Vitality” dla towarów i usług z klas 29, 30, 32, 33 i 43 (zgłoszenie nr 2 835 684) Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: Względna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1) nie stoi na przeszkodzie rejestracji, ponieważ zgłoszony znak towarowy w łatwy sposób umożliwi właściwemu kręgowi odbiorców rozpoznać poprzez ten znak towarowy pochodzenie oznaczonych towarów i odróżnić je od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw.


— stwierdzenie, że Komisja popełniła kilka oczywistych błędów w ocenie przy analizowaniu projektu środków zgłoszonych przez IBTP niesłusznie uznając, że BASE posiadała znaczną pozycją rynkową (ZNR) na rynku zakończeń połączeń głosowych w jej własnej indywidualnej sieci telefonii ruchomej w Belgii, — stwierdzenie, że Komisja naruszyła ogólne zasady i podstawowe cele wymienione w Nowych Ramach Prawnych niesłusznie zatwierdzając rozwiązania zaproponowane przez IBTP, podczas gdy narzucenie każdego z tych rozwiązań było oczywiście nieproporcjonalne i nadmierne. W szczególności Komisja naruszyła ogólne zasady i podstawowe cele wymienione w Nowych Ramach Prawnych formułując postulat stosowania opłat za zakończenia symetryczne w krótkiej perspektywie czasu, bez ocenienia konkretnych konsekwencji tej symetrii dla BASE jako trzeciego podmiotu wchodzącego na rynek, — stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w całości ze wszystkich powyżej wymienionych powodów, — obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty Zakwestionowaną decyzją z dnia 4 sierpnia 2006 r. (sprawa BE/2006/0433) Komisja po zakończeniu pierwszej fazy postępowania przewidzianego w art. 7 ust. 3 dyrektywy 2002/21/WE zatwierdziła projekt decyzji, którą krajowy organ regulacyjny w Belgii — IBTP — zgłosił jej w dniu 7 lipca 2006 r. w odniesieniu do hurtowego rynku zakończeń połączeń w indywidualnych sieciach telefonii ruchomej i na mocy której IBTP tymczasowo postanowił uznać każdego z trzech operatorów sieci telefonii ruchomej w Belgii, w tym skarżącą, za mającego znaczną siłę rynkową na hurtowym rynku zakończeń połączeń głosowych w indywidualnych sieciach telefonii ruchomej i nałożyć na nich z tego tytułu pewne obowiązki. Projekt decyzji zgłoszony przez IBTP zawierał także decyzję ustanowienia mechanizmu „glide path” mającego na celu aż do 2008 r. stopniowe obniżenie wysokości opłat za zakończenia połączeń belgijskich operatorów telefonii ruchomej. Na poparcie swojej skargi o stwierdzenie nieważności skarżąca przytacza trzy zarzuty. W pierwszym zarzucie skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła przepisy procedury konsultacji ustanowione przez art. 7 dyrektywy 2002/21/WE niesłusznie nie wszczynając bardziej dogłębnego postępowania dotyczącego badania na mocy art. 7 ust. 4 tej samej dyrektywy, podczas gdy zdaniem skarżącej poprzez odesłanie do dowodów i rozumowania zawartego w dokumentach zgłoszenia projekt środków zgłoszony przez IBTP nie mógł uzasadniać uznania skarżącej za operatora posiadającego znaczną pozycję na rynku hurtowym zakończeń połączeń telefonii ruchomej w Belgii. W drugim zarzucie skarżąca podnosi kilka oczywistych błędów w ocenie, które popełniła Komisja w ramach oceny znacznej pozycji skarżącej na rynku zakończeń połączeń głosowych w Belgii, tak jak opisał ją belgijski krajowy organ regulacyjny.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C310 - 34 z 200616.12.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-125/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Deffaa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-126/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Mangazzù przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-120/06: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. — Dálnoky przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-122/06: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. — Roodhuijzen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-316/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Pierik-Bomers przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-339/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Achten przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-282/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Tankstations przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Tankstation en Automobielbedrijf Tromp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Nelissen St. Geertruid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-309/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Snijders Olie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-314/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Weghorst-Oliko przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-315/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Geve przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Borne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-275/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service de Bleek przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-276/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Hasselerbaan przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-277/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Weghorst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-278/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Shell Hengelo Zuid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Oliehandel Horst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-300/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (Promat)

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/06: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2006 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E)

 • Dz. U. C310 - 26 z 200616.12.2006

  Sprawa T-298/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 r. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000)

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-296/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Dongguan Nanzha Leco Stationery przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-297/06: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. — Majątek Hutniczy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-293/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — NBC Fourth Realty przeciwko OHIM — Regalado Pareja i Pedrol (PK MAX)

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-294/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Nordmilch przeciwko OHIM (Vitality)

 • Dz. U. C310 - 22 z 200616.12.2006

  Sprawa T-291/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 — Operator ARP/Komisja

 • Dz. U. C310 - 21 z 200616.12.2006

  Sprawa T-290/06: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodega Peñalba López (Torre Albéniz)

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-289/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — CESD-Communautaire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 19 z 200616.12.2006

  Sprawa T-285/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

 • Dz. U. C310 - 19 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-49/06: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2006 r. — González Sánchez przeciwko OHIM — Bankinter (ENCUENTA)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-243/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (PROMAT)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-366/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. — Hensotherm przeciwko OHIM — Hensel (HENSOTHERM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy HENSOTHERM — Słowny krajowy znak towarowy HENSOTHERM — niedopuszczalność skargi na decyzję stwierdzającą nieważność znaku — Terminy — Restitutio in intergum)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-420/05 R II: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2006 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Nowy wniosek — Nowe okoliczności faktyczne — Okoliczności niecierpiące zwłoki — Brak)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-442/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2006 r. — Biofarma przeciwko OHIM — Anca Health Care (CAFON) (Wspólnotowy znak towarowy — Cofnięcie wniosku o rejestrację — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-13/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Castell des Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (ODA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy międzynarodowy słowny znak towarowy RODA i wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe BODEGAS RODA, RODA I i RODA II — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego ODA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-172/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Armacell przeciwko OHIM — nmc (ARMAFOAM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARMAFOAM — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy NOMAFOAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Zakwestionowanie podobieństwa towarów po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-483/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Armour Pharmaceutical przeciwko OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego GALZIN — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy CALSYN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 — Żądania OHIM — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-499/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Hammarplast przeciwko OHIM — Steninge Slott (STENINGE SLOTT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STENINGE SLOTT — Wcześniejszy słowny znak towarowy STENINGE KERAMIK — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-503/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Pessoa e Costa przeciwko Komisji (Wykonanie wyroku Sądu — Międzyinstytucjonalne przeniesienie do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) — Odmowa — Wpływ na przebieg postępowania dyscyplinarnego)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawy połączone od T-350/04 do T-352/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Bitburger Brauerei przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUD — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych znaków towarowych American Bud i Anheuser Busch Bud — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe znaki towarowe zawierające wyraz bit — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawa T-406/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Bonnet przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Urzędnicy — Zatrudnienie — Członkowie personelu tymczasowego — Lektorzy wyroków — Artykuł 2 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników — Akt niekorzystny — Stosunki oparte na zaufaniu)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Staboli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Wykonywanie działalności poza instytucją — Udział w konferencjach w charakterze mówcy — Zezwolenie — Wniosek o przyznanie urlopu specjalnego ze względu na szkolenie — Odmowa)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-311/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansowania za rok 2003 — Przyznanie punktów pierwszeństwa)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-87/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Arranz Benitez przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Rzeczywisty podział kosztów utrzymania dzieci w następstwie rozwodu dwojga urzędników — Uwzględnienie dla celów obliczenia ulgi podatkowej)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-173/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Carius przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-182/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Van der Spree przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Artykuły 26 i 43 regulaminu pracowniczego — Prawo do obrony — Uchylenie )

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 października 2006 r. — Ritek i Prodisc Technology przeciwko Radzie (Dumping — Płyty kompaktowe jednokrotnego zapisu pochodzące z Tajwanu — Określenie marginesu dumpingu — Wybór asymetrycznej metody obliczania — Struktura cen eksportowych różniąca się w zależności od nabywcy, regionu lub okresu — Technika zwana zerowaniem)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — PTV przeciwko OHIM (map&guide) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego map&guide — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-432/03 i T-95/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Dehon przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wakujące stanowisko — Wykonanie wyroku Sądu uchylającego decyzję o powołaniu — Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Organizacja konkursu wewnętrznego)

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-440/06: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-441/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice francuskiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-419/06: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-424/06: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-412/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 10 października 2006 r. — Annelore Hamilton przeciwko Volksbank Filder eG

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-417/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 13 lipca 2006 r. w sprawie T-225/04 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 października 2006 r. przez Republikę Włoską

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-405/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 11 lipca 2006 r. w sprawie T-247/02 Miguel Torres, S.A. przeciwko OHIM i Bodegas Muga, S.A.,wniesione w dniu 2 października 2006 r. przez Miguel Torres, S.A.

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-408/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 5 października 2006 r. — Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht przeciwko Franz Götz

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-402/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 27 września 2006 r. — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-404/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 28 września 2006 r. — Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-393/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) w dniu 22 września 2006 r. — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-400/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez des Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 26 wrzesnia 2006 r. — Codirex Expeditie BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 3 z 200616.12.2006

  Sprawa C-385/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy)w dniu 18 września 2006 r. — Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant przeciwko Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

 • Dz. U. C310 - 2 z 200616.12.2006

  Sprawa C-384/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Gemeente Rotterdam przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-149/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione w dniu 20 marca 2006 r. — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Porto Antico di Genova SpA

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-360/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 września 2006 r. — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH przeciwko Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-383/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.