Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 312 POZ 42

Tytuł:

Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

Data ogłoszenia:2006-12-19


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 312 POZ 42

Strona 1 z 4
C 312/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SPRAWOZDANIE dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu (2006/C 312/08)

SPIS TREŚCI

Punkty Strona

19.12.2006

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UWAGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


1–2 3–6 7–13

43 43 43 45 47

Tabele 1–4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odpowiedzi Urzędu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.12.2006

WSTĘP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 312/43

Wiarygodność rozliczeń Sprawozdanie finansowe Urzędu za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2005 r. jest wiarygodne we wszystkich istotnych aspektach.

1. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej „Urzędem”, został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. (1). Do głównych zadań Urzędu należy dostarczanie informacji naukowych będących podstawą do przygotowywania prawodawstwa wspólnotowego oraz gromadzenie i analiza danych pozwalających na charakterystykę i kontrolę ryzyka, a także informowanie o nim w sposób niezależny.

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 12, transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Urzędu są, jako całość, legalne i prawidłowe.

2. Tabela 1 przedstawia w sposób skrótowy kompetencje i działania Urzędu. Najważniejsze informacje pochodzące ze sprawozdania finansowego sporządzonego przez Urząd za rok budżetowy 2005 zostały przedstawione w tabelach 2, 3 i 4.

UWAGI

POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI

7. W roku budżetowym 2005 poziom wykorzystania środków budżetowych był niski — środki na zobowiązania i środki na płatności zostały wykorzystane jedynie w 80 %. Dane te pokazują, że Urząd powinien dołożyć starań, aby lepiej wykorzystywać środki, które otrzymał na realizację postawionych przed nim celów.

3. Niniejszą opinię skierowaną do Parlamentu Europejskiego i Rady na mocy art. 185 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2) sporządzono w wyniku zbadania sprawozdania finansowego Urzędu, zgodnie z postanowieniami art. 248 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

4. Sprawozdanie finansowe Urzędu za rok budżetowy zakończony dnia 31 grudnia 2005 r (3). zostało sporządzone przez jego dyrektora zarządzającego, zgodnie z art. 44 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, i przekazane Trybunałowi, który jest zobowiązany do wydania opinii na temat wiarygodności tego sprawozdania oraz legalności i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw.

8. Władza budżetowa zmieniła plan zatrudnienia dołączony do projektu budżetu Urzędu na 2005 r., przyjętego przez zarząd Urzędu, poprzez wprowadzenie istotnych zmian do przydziału stanowisk dostępnych dla każdej grupy zaszeregowania. Zmiany te miały doprowadzić do redukcji środków przeznaczanych na wynagrodzenia, a nawet wydatków operacyjnych. Redukcja ta nie została przeprowadzona. W związku z tym Urząd mógł, bez powiadomienia o tym władzy budżetowej poprzez złożenie wniosku o przyjęcie budżetu korygującego i uzupełniającego, przywrócić grupy zaszeregowania przewidziane początkowo w projekcie budżetu w odniesieniu do 19 stanowisk.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 312 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C312 - 112 z 200619.12.2006

  Sprostowanie do: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. C 266 z 31.10.2006)

 • Dz. U. C312 - 106 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dz. U. C312 - 99 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dz. U. C312 - 93 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dz. U. C312 - 86 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dz. U. C312 - 80 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dz. U. C312 - 73 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dz. U. C312 - 67 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Eurojustu

 • Dz. U. C312 - 60 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dz. U. C312 - 54 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds Zapobiegania: Kontroli i Chorób za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dz. U. C312 - 48 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dz. U. C312 - 36 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 30 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 24 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 18 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 12 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 6 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dz. U. C312 - 1 z 200619.12.2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.