Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 742

Tytuł:

ZAŁĄCZNIK VMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA ZESPOŁEM POJAZDÓW ZDEFINIOWANYM W ART. 4 UST. 4 LIT. B) AKAPIT DRUGI

Data ogłoszenia:2006-12-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 742

C 317E/742

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2006

Czwartek, 14 grudnia 2006 r.

4.2.4. Państwa członkowskie mogą wprowadzić zasadę, że jeśli egzaminator uprawniony do przeprowadzania egzaminów praktycznych na więcej niż jedną kategorię przejdzie szkolenia okresowe w zakresie egzaminów na jedną kategorię, nie musi być poddawany szkoleniom okresowym w innych kategoriach, o ile spełniony jest wymóg określony w pkt 4.2.5. 4.2.5. Egzaminator, który nie przeprowadzał egzaminów na daną kategorię przez ostatnie 24 miesiące, może uzyskać pozwolenie na przeprowadzanie egzaminów praktycznych na tę kategorię, pod warunkiem że przejdzie odpowiednią weryfikację kwalifikacji. Weryfikacja taka może się odbyć w ramach szkoleń określonych w pkt 4.2.1. 5. 5.1. Uzyskane prawa W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia do przeprowadzania egzaminów praktycznych bezpośrednio przed wejściem w życie niniejszych przepisów, państwa członkowskie mogą zezwolić im na dalsze przeprowadzanie egzaminów praktycznych, mimo że nie uzyskały one swoich uprawnień zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w pkt 2 lub procedurą nabywania kwalifikacji podstawowych określoną w pkt 3. Tacy egzaminatorzy podlegają jednak zwykłym procedurom nadzoru oraz kontroli nad zapewnieniem jakości określonym w pkt 4.


5.2.

ZAŁĄCZNIK V MINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA ZESPOŁEM POJAZDÓW ZDEFINIOWANYM W ART. 4 UST. 4 LIT. B) AKAPIT DRUGI 1. Państwa członkowskie stosują konieczne środki w celu: — zatwierdzenia i nadzorowania szkoleń przewidzianych w art. 7 ust. 1 lit. d), lub — zorganizowania egzaminu umiejętności i zachowania na drodze przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. d). 2. Czas trwania szkolenia dla kierowców — co najmniej 7 godzin. 3. Tematyka szkolenia dla kierowców Szkolenie obejmuje swoim zakresem wiedzę, umiejętności oraz zachowania opisane w załączniku II pkt 2 i 7. Szczególną uwagę zwraca się na: — mechanikę ruchu pojazdów, kryteria bezpieczeństwa, pojazd ciągnący i przyczepę (mechanizm sprzęgający), bezpieczeństwo ładunku oraz urządzenia zabezpieczające; Praktyczna część szkolenia obejmuje swoim zakresem następujące manewry: przyspieszanie, zwalnianie, cofanie, hamowanie, długość drogi hamowania, zmiana pasa ruchu, hamowanie awaryjne i manewr uniku, stabilizacja toru jazdy przyczepy, rozprzęganie przyczepy i jej ponowne sprzęganie z pojazdem silnikowym, parkowanie; — Każdy uczestnik szkolenia musi wykonać część praktyczną oraz zaprezentować na drogach publicznych swoje umiejętności i zachowania. — Zespoły pojazdów użyte do szkolenia należą do tej samej kategorii co uprawnienia, o jakie ubiegają się kandydaci. 4. Czas trwania i tematyka egzaminu umiejętności i zachowania na drodze Czas trwania egzaminu oraz długość przejechanej drogi muszą pozwalać na ocenę umiejętności i zachowań określonych w pkt 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 317 POZ 742 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C317E - 908 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie REACH i Siódmego programu ramowego na rzecz badań

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  6. Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 14 i 15 grudnia 2006 — Semestr działań prezydencji fińskiej (debata)

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  7. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C317E - 907 z 200623.12.2006

  8. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 906 z 200623.12.2006

  4. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 904 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0608Konsekwencje podpisania konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konsekwencji podpisania konwencji haskiej w sprawie papierów wartościowych

 • Dz. U. C317E - 902 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0607Sytuacja w BirmieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Birmie

 • Dz. U. C317E - 899 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0606Udział sił ONZ w aktach wykorzystywania seksualnego w Liberii i na HaitiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie udziału sił ONZ w aktach wykorzystywania seksualnego w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 898 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0605Sytuacja na FidżiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Fidżi

 • Dz. U. C317E - 890 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0604Biomasa i biopaliwaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii na rzecz biomasy i biopaliw (2006/2082(INI))

 • Dz. U. C317E - 876 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0603Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energiiRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej strategii na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — Zielona księga (2006/2113 (INI))

 • Dz. U. C317E - 872 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0602Ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnychZalecenie Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie oceny negocjacji dotyczących decyzji ramowej w sprawie ochrony danych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (2006/2286(INI))

 • Dz. U. C317E - 871 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0601Monitorowanie nagrody im. SacharowaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie monitorowania nagrody im. Sacharowa

 • Dz. U. C317E - 869 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0600Wizy na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2006)0084 — C6-0256/2006 — 2006/0022(CNS))

 • Dz. U. C317E - 863 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0598Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2001/886/WSiSW w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0297/2006 — 2006/0126(CNS))

 • Dz. U. C317E - 863 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0599Wspieranie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument na rzecz wspierania ochrony i bezpieczeństwa jądrowego (9037/2006 — C6-0153/2006 — 2006/0802(CNS))

 • Dz. U. C317E - 862 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0597Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2424/2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (COM(2006)0383 — C6-0296/2006 — 2006/0125(CNS))

 • Dz. U. C317E - 856 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0596Program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” na lata 2007-2013 — Program ogólny „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (COM(2005)0124 — C6-0242/2005 — 2005/0035(CNS))

 • Dz. U. C317E - 847 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0595Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0237/2005 — 2005/0039(CNS))

 • Dz. U. C317E - 847 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 839 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 838 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0594Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007-20013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0236/2005 — 2005/0038(CNS))

 • Dz. U. C317E - 837 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IV

 • Dz. U. C317E - 835 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C317E - 833 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C317E - 826 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C317E - 814 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0593Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (COM(2005)0087 — C6-0082/2005 — 2005/0020(COD))

 • Dz. U. C317E - 814 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0020Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

 • Dz. U. C317E - 812 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0592Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie …/2006 dotyczące produktów leczniczych stosowanych w pediatrii, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (COM(2006)0640 — C6-0356/2006 — 2006/0207(COD))

 • Dz. U. C317E - 812 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0207Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr …/2006 w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii

 • Dz. U. C317E - 783 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0049Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

 • Dz. U. C317E - 782 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0591Fundusz Powrotu Imigrantów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Powrotu Imigrantów na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

 • Dz. U. C317E - 750 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0047Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

 • Dz. U. C317E - 749 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0589Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (kwestorzy, prezydia komisji)Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zmian do art. 15 oraz 182 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego-wybory kwestorów i prezydiów komisji (2006/2287(REG))

 • Dz. U. C317E - 749 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0590Fundusz Granic Zewnętrznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

 • Dz. U. C317E - 747 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0588Zmiana w art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawczeDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia zmian w art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, Postanowienia wykonawcze (2006/2211(REG))

 • Dz. U. C317E - 744 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIITABELA KORELACJI

 • Dz. U. C317E - 743 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW W ZAKRESIE KIEROWANIA MOTOCYKLAMI KATEGORII A (STOPNIOWY DOSTĘP)

 • Dz. U. C317E - 743 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VII

 • Dz. U. C317E - 739 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IVMINIMALNE STANDARDY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE PRAKTYCZNE EGZAMINY Z KIEROWANIA POJAZDEM

 • Dz. U. C317E - 734 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIMINIMALNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ ZDOLNOŚCI DO KIEROWANIA POJAZDAMI O NAPĘDZIE SILNIKOWYM

 • Dz. U. C317E - 724 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C317E - 714 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IPRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓLNOTOWEGO WZORU PRAWA JAZDY

 • Dz. U. C317E - 702 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0252Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie)

 • Dz. U. C317E - 701 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0587Prawa jazdy ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (9010/1/2006 — C6-0312/2006 — 2003/0252(COD))

 • Dz. U. C317E - 690 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2005)0017Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 14. grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 • Dz. U. C317E - 689 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0586Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (10351/1/2006 — C6-0314/2006 — 2005/0017 (COD))

 • Dz. U. C317E - 688 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0585Skład ilościowy komisjiDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie składu ilościowego komisji

 • Dz. U. C317E - 678 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0584Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” na okres 2007-2013 — Program ogólny „Bezpieczeństwo i ochrona wolności” (COM(2005)0124 — C6-0241/2005 — 2005/0034(CNS))

 • Dz. U. C317E - 652 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0583Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0238/2005 — 2005/0048(CNS))

 • Dz. U. C317E - 652 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 650 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0582Konstrukcja podwójnokadłubowa lub równoważne rozwiązanie w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2978/94 (COM(2006)0111 — C6-0104/2006 — 2006/0046(COD))

 • Dz. U. C317E - 650 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0046Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 417/2002 w sprawie przyspieszonego wprowadzania konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych

 • Dz. U. C317E - 621 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0581Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (COM(2005)0123 — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

 • Dz. U. C317E - 621 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0046Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008-2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” oraz uchylającej decyzję Rady 2004/904/WE

 • Dz. U. C317E - 613 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0040Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C317E - 612 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0580Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2005)0122 — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

 • Dz. U. C317E - 604 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0579Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość” (COM(2006)0230 — C6-0095/2005 — 2005/0037B(COD))

 • Dz. U. C317E - 604 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0037BStanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej na lata 2007-2013 program szczegółowy „Profilaktyka narkotykowa i informacje o narkotykach” jako część programu ogólnego „Prawa podstawowe i sprawiedliwość”

 • Dz. U. C317E - 603 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0578Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie dostosowującego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, rozporządzenie Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru i rozporządzenie (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (COM(2006)0677 — C6-0424/2006 — 2006/0226(CNS))

 • Dz. U. C317E - 602 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0576Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Paragwaju dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych (COM(2006)0266 — C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

 • Dz. U. C317E - 602 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0577Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie WE/Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie upoważniającej do zawarcia porozumienia odnawiającego i zmieniającego porozumienie w sprawie działalności w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji między Wspólnotą Europejską a Australią, Kanadą, państwami EFTA — Norwegią i Szwajcarią, Koreą, Japonią i Stanami Zjednoczonymi (COM(2006)0343 — C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

 • Dz. U. C317E - 601 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0575Wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) (COM(2006)0315 — C6-0236/2006 — 2006/0104(CNS))

 • Dz. U. C317E - 600 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0573Przekazywania danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja skodyfikowana) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności (wersja ujednolicona) (COM(2006)0477 — C6-0290/2006 — 2006/0159(COD))

 • Dz. U. C317E - 600 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0574Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (tekst ujednolicony) (COM(2006)0497 — C6-0301/2006 — 2006/0164(COD))

 • Dz. U. C317E - 599 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0572Zniesienie kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (tekst ujednolicony) (COM(2006)0432 — C6-0261/2006 — 2006/0146(COD))

 • Dz. U. C317E - 598 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0571Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów w dziedzinie transportu proponowanych przez Państwa Członkowskie (tekst ujednolicony) ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) (COM(2006)0284 — C6-0185/2006 — 2006/0099(COD))

 • Dz. U. C317E - 595 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 588 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 588 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0570Projekt budżetu ogólnego na rok 2007 (wszystkie sekcje)Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) (15637/2006 — C6-0442/2006 — 2006/2018(BUD) — 2006/2018B(BUD)) oraz pism w sprawie poprawek nr 1/2007 (SEC(2006)0762), 2/2007 (13886/2006 — C6-0341/2006) i 3/2007 (15636/2006 — C6-0443/2006) do projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. C317E - 587 z 200623.12.2006

  28. RC — B6-0647/2006 — Birma — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 586 z 200623.12.2006

  27. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Ustęp 37/2

 • Dz. U. C317E - 584 z 200623.12.2006

  26. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Ustęp 37/1

 • Dz. U. C317E - 582 z 200623.12.2006

  25. Sprawozdanie Morgan A6-0426/2006 — Poprawka 9

 • Dz. U. C317E - 581 z 200623.12.2006

  24. Sprawozdanie Seppänena A6-0397/2006 — Poprawka 27

 • Dz. U. C317E - 579 z 200623.12.2006

  23. Sprawozdanie Segelström A6-0453/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 578 z 200623.12.2006

  22. Sprawozdanie Segelström A6-0465/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 576 z 200623.12.2006

  21. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0425/2006 — Poprawka 2

 • Dz. U. C317E - 575 z 200623.12.2006

  20. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0427/2006 — Poprawka 3

 • Dz. U. C317E - 573 z 200623.12.2006

  19. Sprawozdanie Kudryckiej A6-0427/2006 — Poprawka 2

 • Dz. U. C317E - 571 z 200623.12.2006

  18. Sprawozdanie Leinena A6-0464/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 570 z 200623.12.2006

  17. Zalecenie Groscha A6-0414/2006 — Poprawka 6

 • Dz. U. C317E - 568 z 200623.12.2006

  16. Sprawozdanie Segelström A6-0452/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 567 z 200623.12.2006

  15. Sprawozdanie Segelström A6-0454/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 565 z 200623.12.2006

  14. Sprawozdanie Daula A6-0412/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 564 z 200623.12.2006

  13. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Punkt preambuły F/2

 • Dz. U. C317E - 562 z 200623.12.2006

  12. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Poprawka 2/1

 • Dz. U. C317E - 561 z 200623.12.2006

  11. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 42

 • Dz. U. C317E - 559 z 200623.12.2006

  10. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 41

 • Dz. U. C317E - 558 z 200623.12.2006

  9. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 38

 • Dz. U. C317E - 556 z 200623.12.2006

  8. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 27

 • Dz. U. C317E - 555 z 200623.12.2006

  7. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Poprawka 1

 • Dz. U. C317E - 553 z 200623.12.2006

  6. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 16/2

 • Dz. U. C317E - 552 z 200623.12.2006

  5. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 16/1

 • Dz. U. C317E - 550 z 200623.12.2006

  4. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 13/2

 • Dz. U. C317E - 549 z 200623.12.2006

  3. Sprawozdanie Ellesa i Grecha A6-0451/2006 — Ustęp 4

 • Dz. U. C317E - 547 z 200623.12.2006

  2. Zmieniony projekt budżetu ogólnego na rok 2007 — Poprawka 322/2

 • Dz. U. C317E - 546 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 546 z 200623.12.2006

  1. Zmieniony projekt budżetu ogólnego na rok 2007 — Poprawka 306/2

 • Dz. U. C317E - 545 z 200623.12.2006

  39. Birma

 • Dz. U. C317E - 545 z 200623.12.2006

  40. Konsekwencje podpisania konwekcji haskiej w sprawie papierów wartościowych

 • Dz. U. C317E - 544 z 200623.12.2006

  37. Sytuacja na wyspach Fidżi

 • Dz. U. C317E - 544 z 200623.12.2006

  38. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 541 z 200623.12.2006

  36. Biomasa i biopaliwa

 • Dz. U. C317E - 539 z 200623.12.2006

  35. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — zielona księga

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  32. Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich *

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  33. Nagroda im. Sacharowa

 • Dz. U. C317E - 538 z 200623.12.2006

  34. Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  28. Zapobieganie i zwalczanie przestępczości (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  29. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  30. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) *

 • Dz. U. C317E - 536 z 200623.12.2006

  31. Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego *

 • Dz. U. C317E - 535 z 200623.12.2006

  26. Prawa podstawowe i obywatelstwo (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 535 z 200623.12.2006

  27. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 534 z 200623.12.2006

  24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I

 • Dz. U. C317E - 534 z 200623.12.2006

  25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  21. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy)

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  22. Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 533 z 200623.12.2006

  23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  17. Skład liczebny komisji

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  18. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  19. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II

 • Dz. U. C317E - 532 z 200623.12.2006

  20. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu Europejskiego

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  12. Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  13. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  14. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  15. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 531 z 200623.12.2006

  16. Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  7. Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (tekst ujednolicony) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  8. Umowa WE — Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  9. Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie WE — Australia, Kanada, Norwegia, Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  10. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) *

 • Dz. U. C317E - 530 z 200623.12.2006

  11. Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej (2007-2013) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  3. Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  4. Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  5. Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 529 z 200623.12.2006

  6. Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I

 • Dz. U. C317E - 526 z 200623.12.2006

  2. Projekt budżetu ogólnego — rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje)

 • Dz. U. C317E - 516 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 516 z 200623.12.2006

  1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę

 • Dz. U. C317E - 514 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  17. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  18. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C317E - 513 z 200623.12.2006

  19. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C317E - 512 z 200623.12.2006

  16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  12.4. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  13. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  14. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C317E - 511 z 200623.12.2006

  15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.1. Sytuacja na wyspach Fidżi (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 510 z 200623.12.2006

  12.3. Birma (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.1. Sytuacja na wyspach Fidżi

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.2. Udział sił ONZ w nadużyciach seksualnych w Liberii i na Haiti

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  11.3. Birma

 • Dz. U. C317E - 509 z 200623.12.2006

  12. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 508 z 200623.12.2006

  10. Konwencja haska w sprawie papierów wartościowych (debata)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  6.35. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  6.36. Biomasa i biopaliwa (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 507 z 200623.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.32. Wiza na przekraczanie granic zewnętrznych państw członkowskich * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.33. Nagroda im. Sacharowa (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 506 z 200623.12.2006

  6.34. Ochrona danych w zakresie współpracy policyjnej w sprawach karnych (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.29. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporzdzenie) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.30. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 505 z 200623.12.2006

  6.31. Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.26. Program szczegółowy „Prawa podstawowe i obywatelstwo” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.27. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 504 z 200623.12.2006

  6.28. Program szczegółowy „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości” (2007-2013) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 503 z 200623.12.2006

  6.23. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Powrotów (2008-2013) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 503 z 200623.12.2006

  6.24. Produkty lecznicze stosowane w pediatrii ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 503 z 200623.12.2006

  6.25. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.19. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.20. Zmiana art. 81 Regulaminu Parlamentu, Postanowienia wykonawcze (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.21. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 502 z 200623.12.2006

  6.22. Utworzenie Funduszu na rzecz Granic Zewnętrznych (2007-2013) ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.15. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Krajów Trzecich (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.16. Program szczegółowy „Zapobieganie aktom terrorystycznym, gotowość i zarządzanie skutkami” (2007-2013) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.17. Skład liczbowy komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 501 z 200623.12.2006

  6.18. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.12. Program szczegółowy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych” (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.13. Utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców (2008-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 500 z 200623.12.2006

  6.14. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.8. Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.9. Działalność w zakresie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie inteligentnych systemów produkcji (porozumienie-WE — Australia, Kanada, Norwegia i Szwajcaria, Korea, Japonia i Stany Zjednoczone Ameryki) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.10. Wspólna organizacja rynków w sektorze cukru (tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego w związku z rozszerzeniem) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 499 z 200623.12.2006

  6.11. Zapobieganie narkomanii i informowanie opinii publicznej (2007-2013) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.4. Zniesienie kontroli na granicach (transport drogowy i żegluga śródlądowa) (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.5. Przekazywanie danych statystycznych objętych zasadą poufności (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.6. Przekazywanie danych statystycznych dotyczących połowów na Północno-Wschodnim Atlantyku (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 498 z 200623.12.2006

  6.7. Wspólnotowe kryteria obowiązujące w odniesieniu do działań w zakresie zwalczania i monitorowania niektórych chorób zwierząt (wersja ujednolicona) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 497 z 200623.12.2006

  6.2. Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 497 z 200623.12.2006

  6.3. Procedura uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez Państwa Członkowskie w dziedzinie transportu (tekst ujednolicony) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 495 z 200623.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 495 z 200623.12.2006

  6.1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2007, zmieniony przez Radę (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 493 z 200623.12.2006

  4. In memoriam

 • Dz. U. C317E - 493 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C317E - 492 z 200623.12.2006

  3. Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii — Biomasa i biopaliwa — Wsparcie w zakresie ochrony i bezpieczeństwa jądrowego * (debata)

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 491 z 200623.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 485 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0569Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskichRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (2006/2226(INI))

 • Dz. U. C317E - 480 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0568Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania w okresie 2006-2007Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego strategii rozszerzenia i najważniejszych wyzwań w okresie 2006-2007 (2006/2252 (INI))

 • Dz. U. C317E - 478 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0567Wykonanie UCITS IIIRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Komisji w sprawie wykonania dyrektywy Rady 85/611/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w celu wyjaśnienia pewnych definicji

 • Dz. U. C317E - 474 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0566Spotkanie na szczycie Unia Europejska/RosjaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie helsińskiego szczytu UE-Rosja w dniu 24 listopada 2006 r.

 • Dz. U. C317E - 467 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0564System podatku VAT na usługi radiowe i telewizyjne i inne usługi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającego dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (COM(2006)0739 — C6-0437/2006 — 2006/0245(CNS))

 • Dz. U. C317E - 467 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0565Program legislacyjny i program prac Komisji na 2007 r.Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Programu legislacyjnego i programu prac Komisji na 2007 r.

 • Dz. U. C317E - 459 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0563Sektor bananów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie rozporządzeń (EWG) nr 404/93, (WE) nr 1782/2003 oraz (WE) nr 247/2006 dotyczących sektora bananów (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

 • Dz. U. C317E - 458 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0562Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) (COM(2006)0564 — C6-0423/2006 — 2006/0194(CNS))

 • Dz. U. C317E - 456 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIZMIANY W DYREKTYWIE 70/156/EWG

 • Dz. U. C317E - 455 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK INORMY EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

 • Dz. U. C317E - 441 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0282Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów

 • Dz. U. C317E - 440 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0561Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy pojazdów ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy pojazdów, zmieniającego dyrektywę 72/306/EWG i dyrektywę …/…/WE (COM(2005)0683 — C6-0007/2006 — 2005/0282(COD))

 • Dz. U. C317E - 432 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0560Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji (COM(2006)0091 — C6-0082/2006 — 2006/0033(COD))

 • Dz. U. C317E - 432 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0033Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski fundusz dostosowania do globalizacji

 • Dz. U. C317E - 408 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0260Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej

 • Dz. U. C317E - 407 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0559Koordynacja niektórych przepisów Państw Członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (COM(2005)0646 — C6-0443/2005 — 2005/0260(COD))

 • Dz. U. C317E - 406 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0558Projekt budżetu korygującego nr 6/2006Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja 3 — Komisja (15635/2006 — C6-0441/2006 — 2006/2265(BUD))

 • Dz. U. C317E - 371 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 370 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0557Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnych wytycznych przyjętych przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (14259/2006 — C6-0431/2006 — 2005/0090(CNS))

 • Dz. U. C317E - 369 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0555Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania przed Sądem Pierwszej Instancji *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15715/2006 — C6-0435/2006 — 2006/0814(CNS))

 • Dz. U. C317E - 369 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0556Europejski Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008) (14153/2/2006 — C6-0422/2006 — 2005/0203(COD))

 • Dz. U. C317E - 368 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0553Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych w celu dostosowania jej do rozporządzenia (WE) nr …/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (7525/3/2006 — C6-0268/2006 — 2003/0257(COD))

 • Dz. U. C317E - 368 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0554Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego w celu uwzględnienia języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania wymienionych w regulaminie (15712/2006 — C6-0434/2006 — 2006/0813(CNS))

 • Dz. U. C317E - 366 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0552Europejska Agencja Chemikaliów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (7524/8/2006 — C6-0267/2006 — 2003/0256(COD))

 • Dz. U. C317E - 365 z 200623.12.2006

  P6_TC2-COD(2003)0256Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 13 grudnia 2006 w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

 • Dz. U. C317E - 362 z 200623.12.2006

  66. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 360 z 200623.12.2006

  65. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 18

 • Dz. U. C317E - 358 z 200623.12.2006

  64. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 4

 • Dz. U. C317E - 357 z 200623.12.2006

  63. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-H

 • Dz. U. C317E - 355 z 200623.12.2006

  62. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-G

 • Dz. U. C317E - 354 z 200623.12.2006

  61. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-F

 • Dz. U. C317E - 352 z 200623.12.2006

  60. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-E

 • Dz. U. C317E - 350 z 200623.12.2006

  59. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-C

 • Dz. U. C317E - 349 z 200623.12.2006

  58. Sprawozdanie Stubba A6-0393/2006 — Ustęp 9-B

 • Dz. U. C317E - 347 z 200623.12.2006

  57. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 345 z 200623.12.2006

  56. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Ustęp 29

 • Dz. U. C317E - 343 z 200623.12.2006

  55. Sprawozdanie Broka A6-0436/2006 — Ustęp 14

 • Dz. U. C317E - 342 z 200623.12.2006

  54. Sprawozdanie Fruteau A6-0422/2006 — Poprawka 10

 • Dz. U. C317E - 340 z 200623.12.2006

  53. Sprawozdanie Higginsa A6-0432/2006 — Poprawka 1

 • Dz. U. C317E - 338 z 200623.12.2006

  52. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 337 z 200623.12.2006

  51. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Wniosek Komisji

 • Dz. U. C317E - 335 z 200623.12.2006

  50. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 130

 • Dz. U. C317E - 334 z 200623.12.2006

  49. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 59

 • Dz. U. C317E - 332 z 200623.12.2006

  48. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 116

 • Dz. U. C317E - 331 z 200623.12.2006

  47. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 91

 • Dz. U. C317E - 329 z 200623.12.2006

  46. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 60

 • Dz. U. C317E - 327 z 200623.12.2006

  45. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 118/2

 • Dz. U. C317E - 326 z 200623.12.2006

  44. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 118/1

 • Dz. U. C317E - 324 z 200623.12.2006

  43. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Poprawka 73

 • Dz. U. C317E - 322 z 200623.12.2006

  42. Sprawozdanie Grootego A6-0301/2006 — Głosowanie łączne 1

 • Dz. U. C317E - 321 z 200623.12.2006

  41. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 171

 • Dz. U. C317E - 319 z 200623.12.2006

  40. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 173

 • Dz. U. C317E - 317 z 200623.12.2006

  39. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 170

 • Dz. U. C317E - 315 z 200623.12.2006

  38. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 182 + 197/2

 • Dz. U. C317E - 314 z 200623.12.2006

  37. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 182 + 197/1

 • Dz. U. C317E - 312 z 200623.12.2006

  36. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 178

 • Dz. U. C317E - 310 z 200623.12.2006

  35. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 166 + 179

 • Dz. U. C317E - 308 z 200623.12.2006

  34. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 169

 • Dz. U. C317E - 306 z 200623.12.2006

  33. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 158 + 180

 • Dz. U. C317E - 304 z 200623.12.2006

  32. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 208/2

 • Dz. U. C317E - 303 z 200623.12.2006

  31. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 208

 • Dz. U. C317E - 301 z 200623.12.2006

  30. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 162

 • Dz. U. C317E - 299 z 200623.12.2006

  29. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 193 + 236/2

 • Dz. U. C317E - 298 z 200623.12.2006

  28. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 193 + 236/1

 • Dz. U. C317E - 296 z 200623.12.2006

  27. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 176

 • Dz. U. C317E - 294 z 200623.12.2006

  26. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 175

 • Dz. U. C317E - 292 z 200623.12.2006

  25. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/3

 • Dz. U. C317E - 291 z 200623.12.2006

  24. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/2

 • Dz. U. C317E - 289 z 200623.12.2006

  23. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 227/1

 • Dz. U. C317E - 287 z 200623.12.2006

  22. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 174

 • Dz. U. C317E - 286 z 200623.12.2006

  21. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 226

 • Dz. U. C317E - 284 z 200623.12.2006

  20. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 183

 • Dz. U. C317E - 282 z 200623.12.2006

  19. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 220

 • Dz. U. C317E - 280 z 200623.12.2006

  18. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 199/1

 • Dz. U. C317E - 278 z 200623.12.2006

  17. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawki 198 + 240

 • Dz. U. C317E - 277 z 200623.12.2006

  16. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 172

 • Dz. U. C317E - 275 z 200623.12.2006

  15. Sprawozdanie Hieronymi A6-0399/2006 — Poprawka 167

 • Dz. U. C317E - 273 z 200623.12.2006

  14. Sprawozdanie Grässle A6-0447/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 272 z 200623.12.2006

  13. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 190

 • Dz. U. C317E - 270 z 200623.12.2006

  12. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 189

 • Dz. U. C317E - 269 z 200623.12.2006

  11. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 187

 • Dz. U. C317E - 267 z 200623.12.2006

  10. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 186

 • Dz. U. C317E - 265 z 200623.12.2006

  9. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 185

 • Dz. U. C317E - 264 z 200623.12.2006

  8. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 184

 • Dz. U. C317E - 262 z 200623.12.2006

  7. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 183

 • Dz. U. C317E - 260 z 200623.12.2006

  6. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 180

 • Dz. U. C317E - 258 z 200623.12.2006

  5. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 179

 • Dz. U. C317E - 257 z 200623.12.2006

  4. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawka 173

 • Dz. U. C317E - 255 z 200623.12.2006

  3. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawki 176 + 178

 • Dz. U. C317E - 253 z 200623.12.2006

  2. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Poprawki 175 + 177 + 188

 • Dz. U. C317E - 252 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 252 z 200623.12.2006

  1. Zalecenie do drugiego czytania Sacconi A6-0352/2006 — Opcja 1

 • Dz. U. C317E - 250 z 200623.12.2006

  18. Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich

 • Dz. U. C317E - 247 z 200623.12.2006

  16. Wdrożenie dyrektywy 85/611/EWG (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe)

 • Dz. U. C317E - 247 z 200623.12.2006

  17. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007

 • Dz. U. C317E - 246 z 200623.12.2006

  15. Spotkanie na szczycie Rosja – Unia Europejska

 • Dz. U. C317E - 245 z 200623.12.2006

  13. Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną *

 • Dz. U. C317E - 245 z 200623.12.2006

  14. Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007

 • Dz. U. C317E - 244 z 200623.12.2006

  11. Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2013) *

 • Dz. U. C317E - 244 z 200623.12.2006

  12. Sektor bananów *

 • Dz. U. C317E - 243 z 200623.12.2006

  10. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I

 • Dz. U. C317E - 242 z 200623.12.2006

  9. Utworzenie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ***I

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  3. Uwzględnienie języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  4. Uwzględnienie języka bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  5. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***II

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  6. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  7. Projekt budżetu korygującego nr 6/2006

 • Dz. U. C317E - 233 z 200623.12.2006

  8. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I

 • Dz. U. C317E - 232 z 200623.12.2006

  2. Zmiana do dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II

 • Dz. U. C317E - 231 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 231 z 200623.12.2006

  1. Europejska Agencja Chemikaliów (REACH) ***II

 • Dz. U. C317E - 229 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 228 z 200623.12.2006

  26. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 228 z 200623.12.2006

  27. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  23. Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (rozporządzenie) * — Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (decyzja) * (debata)

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  24. Brutalne gry komputerowe (debata)

 • Dz. U. C317E - 227 z 200623.12.2006

  25. Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego (komisje, kwestorzy) (debata)

 • Dz. U. C317E - 226 z 200623.12.2006

  21. Prawa jazdy (przekształcenie) ***II (debata)

 • Dz. U. C317E - 226 z 200623.12.2006

  22. Wprowadzanie konstrukcji podwójnokadłubowej lub równoważnego rozwiązania w odniesieniu do tankowców pojedynczokadłubowych ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 225 z 200623.12.2006

  19. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 225 z 200623.12.2006

  20. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  13. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (debata)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  14. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  15. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  16. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  17. Przygotowania do Rady Europejskiej (14 i 15 grudnia 2006 r.) (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C317E - 224 z 200623.12.2006

  18. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  10. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 223 z 200623.12.2006

  12. Ochrona danych (debata)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  8.17. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  8.18. Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 222 z 200623.12.2006

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 221 z 200623.12.2006

  8.15. Spotkanie na szczycie Rosja/Unia Europejska (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 221 z 200623.12.2006

  8.16. Wdrożenie dyrektywy 85/611/EWG (przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.11. Wkłady finansowe do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.12. Sektor bananów * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.13. Okres stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 220 z 200623.12.2006

  8.14. Program legislacyjny i program pracy Komisji na rok 2007 (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.8. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.9. Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 219 z 200623.12.2006

  8.10. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.4. Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.5. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008) ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.6. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 218 z 200623.12.2006

  8.7. Projekt budżetu korygującego nr 6/2006 (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.1. Europejska Agencja Chemikaliów ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.2. Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 217 z 200623.12.2006

  8.3. Uwzględnienie języków bułgarskiego i rumuńskiego wśród języków postępowania Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  5. Skład grup politycznych

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  6. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  7. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C317E - 216 z 200623.12.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  3. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C317E - 215 z 200623.12.2006

  4. Strategia rozszerzenia i główne wyzwania 2006-2007 — Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych państw członkowskich (debata)

 • Dz. U. C317E - 213 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0551Czynne substancje farmaceutyczneOświadczenie pisemne w sprawie czynnych substancji farmaceutycznych

 • Dz. U. C317E - 205 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0550Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (11877/2006 — C6-0265/2006 — 2006/0807(CNS))

 • Dz. U. C317E - 199 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0549Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zapobiegania urazom i propagowania bezpieczeństwa (COM(2006)0329 — C6-0238/2006 — 2006/0106(CNS))

 • Dz. U. C317E - 185 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0548Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka) (COM(2006)0354 — C6-0206/2006 — 2006/0116(COD))

 • Dz. U. C317E - 185 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0116Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (Europejski instrument na rzecz demokracji i praw człowieka)

 • Dz. U. C317E - 177 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIPOZIOMY SZCZEGÓŁOWOŚCI INFORMACJI W PODZIALE GEOGRAFICZNYM I W PODZIALE NA DZIAŁALNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 176 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWSPÓLNY MODUŁ DLA ZEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH

 • Dz. U. C317E - 174 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWSPÓLNY MODUŁ DLA WEWNĘTRZNYCH STATYSTYK DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁÓW ZAGRANICZNYCH

 • Dz. U. C317E - 169 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0016Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych

 • Dz. U. C317E - 168 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0547Statystyka dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności oddziałów zagranicznych (COM(2005)0088 — C6-0084/2005 — 2005/0016(COD))

 • Dz. U. C317E - 166 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0546Obrót mieszankami paszowymi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zawierającej sprostowanie dyrektywy 2002/2/WE zmieniającej dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (COM(2006)0340 — C6-0209/2006 — 2006/0117(COD))

 • Dz. U. C317E - 166 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0117Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2002/2/WE zmieniającą dyrektywę Rady 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi

 • Dz. U. C317E - 159 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C317E - 83 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0246Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny)

 • Dz. U. C317E - 82 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0544Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (11944/2/2006 — C6-0357/2006 — 2004/0220(COD))

 • Dz. U. C317E - 82 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0545Wspólnotowy Kodeks Celny ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Zmodernizowany Kodeks Celny) (COM(2005)0608 — C6-0419/2005 — 2005/0246(COD))

 • Dz. U. C317E - 81 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0543Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniemn ich stanu ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (PE-CONS 3658/2006 — C6-0382/2006 — 2003/0210(COD))

 • Dz. U. C317E - 78 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0542Wydatki w dziedzinie weterynarii *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2006)0273 — C6-0199/2006 — 2006/0098(CNS))

 • Dz. U. C317E - 76 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0541Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Republikę Austrii, Królestwo Belgii i Republikę Finlandii w sprawie przyjęcia decyzji Rady dotyczącej współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwami (7259/2006 — C6-0122/2006 — 2006/0805 (CNS))

 • Dz. U. C317E - 75 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0112Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. C317E - 74 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0539Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznego środowiska dla urzędów celnych i handlu (COM(2005)0609 — C6-0420/2005 — 2005/0247(COD))

 • Dz. U. C317E - 74 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0540Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych, w odniesieniu do ram finansowych na lata 2007-2009 i maksymalnego wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz Bułgarii i Rumunii (COM(2006)0344 — C6-0217/2006 — 2006/0112(COD))

 • Dz. U. C317E - 64 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0538Program Cła 2013 ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD))

 • Dz. U. C317E - 64 z 200623.12.2006

  P6_TC1-COD(2006)0075Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013)

 • Dz. U. C317E - 63 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0537Ochrona nieletnich i godności ludzkiej w odniesieniu do konkurencyjności usług audiowizualnych i informacyjnych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego ochrony nieletnich i godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizualnych i informacyjnych (9577/1/2006 — C6-0313/2006 — 2004/0117(COD))

 • Dz. U. C317E - 62 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0535Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (14224/4/2006 — C6-0432/2006 — 2004/0270B(COD))

 • Dz. U. C317E - 62 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0536Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (14283/1/2006 — C6-0421/2006 — 2005/0223(COD))

 • Dz. U. C317E - 61 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0534Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie zdrowia i polityki ochrony konsumentów (2007-2013) (13241/1/2006 — C6-0420/2006 — 2005/0042B(COD))

 • Dz. U. C317E - 60 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0532Mianowanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Ovidiu Ispira na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0410/2006 — 2006/0812(CNS))

 • Dz. U. C317E - 60 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0533Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii w sprawie warunków uczestnictwa tych państw w Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (COM(2006)0178 — C6-0358/2006 — 2006/0063(CNS))

 • Dz. U. C317E - 59 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0530Nominacja rumuńskiego komisarzaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia nominacji desygnowanego przez Rumunię Leonarda Orbana na nowego członka Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C317E - 59 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0531Mianowanie bułgarskiego członka Europejskiego Trybunału ObrachunkowegoDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nominacji Nadieżdy Sandolowej na członka Trybunału Obrachunkowego (C6-0411/2006 — 2006/0811(CNS))

 • Dz. U. C317E - 58 z 200623.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C317E - 58 z 200623.12.2006

  P6_TA(2006)0529Nominacja bułgarskiego komisarzaDecyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzenia nominacji desygnowanej przez Republikę Bułgarii Megleny Kunevy na nowego członka Komisji Europejskiej

 • Dz. U. C317E - 56 z 200623.12.2006

  5. Sprawozdanie Klinza A6-0332/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C317E - 54 z 200623.12.2006

  4. Sprawozdanie Fazakasa A6-0443/2006 — głosowanie tajne — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 53 z 200623.12.2006

  3. Sprawozdanie Pomésa Ruiza A6-0442/2006 — głosowanie tajne — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 51 z 200623.12.2006

  2. B6-0645/2006 — Nominacja rumuńskiego członka Komisji — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 50 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIWYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C317E - 50 z 200623.12.2006

  1. B6-0644/2006 — Nominacja bułgarskiego członka Komisji — Decyzja

 • Dz. U. C317E - 49 z 200623.12.2006

  22. Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach *

 • Dz. U. C317E - 48 z 200623.12.2006

  20. Europejski instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I

 • Dz. U. C317E - 48 z 200623.12.2006

  21. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa *

 • Dz. U. C317E - 47 z 200623.12.2006

  18. Obrót mieszankami paszowymi ***I

 • Dz. U. C317E - 47 z 200623.12.2006

  19. Statystyka wspólnotowa dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***I

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  14. Wydatki w dziedzinie weterynarii *

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  15. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  16. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II

 • Dz. U. C317E - 46 z 200623.12.2006

  17. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  8. Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***II

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  9. Konkurencyjność branży usług audiowizualnych i informacyjnych: ochrona nieletnich i godności ludzkiej ***II

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  10. Program Cła 2013 ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  11. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  12. Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***I

 • Dz. U. C317E - 45 z 200623.12.2006

  13. Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia *

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  3. Nominacja bułgarskiego członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  4. Nominacja rumuńskiego członka Trybunału Obrachunkowego

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  5. Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej *

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  6. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) ***II

 • Dz. U. C317E - 44 z 200623.12.2006

  7. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***II

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  1. Nominacja bułgarskiego członka Komisji

 • Dz. U. C317E - 43 z 200623.12.2006

  2. Nominacja rumuńskiego członka Komisji

 • Dz. U. C317E - 41 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  26. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  27. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 40 z 200623.12.2006

  28. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 39 z 200623.12.2006

  24. Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet ***II (debata)

 • Dz. U. C317E - 39 z 200623.12.2006

  25. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń oraz naprawy pojazdów ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 38 z 200623.12.2006

  23. Utworzenie Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 37 z 200623.12.2006

  21. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 37 z 200623.12.2006

  22. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C317E - 36 z 200623.12.2006

  19. Coroczne sprawozdanie Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka (debata)

 • Dz. U. C317E - 36 z 200623.12.2006

  20. Projekt budżetu ogólnego 2007 zmieniony przez Radę (wszystkie sekcje) — Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * — Projekt budżetu korygującego nr 6/2006 (debata)

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 35 z 200623.12.2006

  18. Koordynacja niektórych przepisów państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  14.19. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  14.20. Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach * (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 34 z 200623.12.2006

  15. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C317E - 33 z 200623.12.2006

  14.17. Statystyka wspólnotowa dotycząca struktury i działalności oddziałów zagranicznych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 33 z 200623.12.2006

  14.18. Europejski instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.13. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.14. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.15. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 32 z 200623.12.2006

  14.16. Obrót mieszankami paszowymi ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.10. Badania statystyczne dotyczące struktury gospodarstw rolnych ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.11. Współpraca pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 31 z 200623.12.2006

  14.12. Wydatki w dziedzinie weterynarii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.6. Przekazywanie danych na temat wyładunków przetworów rybołówstwa w państwach członkowskich ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.7. Konkurencyjność branży usług audiowizualnych i informacyjnych: ochrona nieletnich i godności ludzkiej ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.8. Program Cła 2013 ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 30 z 200623.12.2006

  14.9. Elektroniczne środowisko dla urzędów celnych i handlu ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.3. Warunki uczestnictwa Islandii i Norwegii w pracach Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.4. Wspólnotowy program działań w dziedzinie ochrony konsumentów (2007-2013) ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 29 z 200623.12.2006

  14.5. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych ***II (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  13. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14. Głosowanie (ciąg dalszy)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14.1. Powołanie bułgarskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 28 z 200623.12.2006

  14.2. Powołanie rumuńskiego członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  10. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11. Głosowanie

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11.1. Nominacja bułgarskiego członka Komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  11.2. Nominacja rumuńskiego członka Komisji (głosowanie)

 • Dz. U. C317E - 27 z 200623.12.2006

  12. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

 • Dz. U. C317E - 26 z 200623.12.2006

  8. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***II — Instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokich dochodach * (debata)

 • Dz. U. C317E - 26 z 200623.12.2006

  9. Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu ***III (debata)

 • Dz. U. C317E - 25 z 200623.12.2006

  7. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C317E - 24 z 200623.12.2006

  5. Program legislacyjny i program prac Komisji na rok 2007 (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C317E - 24 z 200623.12.2006

  6. Spotkanie na szczycie Rosja/Unia Europejska (złożone projekty rezolucji)

 • Dz. U. C317 - 23 z 200623.12.2006

  Sprostowanie do pomocy państwa N 622/05 — Słowacja (  Dz.U. C 306 z 15.12.2006)

 • Dz. U. C317E - 22 z 200623.12.2006

  4. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C317 - 21 z 200623.12.2006

  D-Schwerin: Obsługa regularnego połączenia lotniczego — Zaproszenie do składania ofert na obsługę regularnego połączenia lotniczego na trasie Rostock-Laage — Monachium i z powrotem, ogłoszone przez Republikę Federalną Niemiec na podstawie art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady nr 2408/92/EWG (1)

 • Dz. U. C317 - 20 z 200623.12.2006

  Media 2007— Dystrybucja, promocja, rozwój i ksztalcenie — Zaproszenie do składania wniosków — EACEA 13/06 — Inicjatywa audiowizualna i2i

 • Dz. U. C317E - 20 z 200623.12.2006

  3. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317 - 19 z 200623.12.2006

  Ostatnia publikacja dokumentów COM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 303 z 13.12.2006

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 19 z 200623.12.2006

  2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C317E - 17 z 200623.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C317E - 16 z 200623.12.2006

  20. Porządek obrad następnego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 16 z 200623.12.2006

  21. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  17. Wydatki w dziedzinie weterynarii * (debata)

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  18. Sektor bananów * (debata)

 • Dz. U. C317E - 15 z 200623.12.2006

  19. Obrót mieszankami paszowymi ***I (debata)

 • Dz. U. C317 - 14 z 200623.12.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C317E - 14 z 200623.12.2006

  15. Wspólnotowy Kodeks Celny ***I — Program Cła 2013 ***I (debata)

 • Dz. U. C317E - 14 z 200623.12.2006

  16. Zapobieganie urazom i propagowanie bezpieczeństwa * (debata)

 • Dz. U. C317E - 13 z 200623.12.2006

  13. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C317E - 13 z 200623.12.2006

  14. Europejska Agencja Chemikaliów ***II — Zmiana dyrektywy 67/548/EWG w sprawie substancji niebezpiecznych (REACH) ***II (debata)

 • Dz. U. C317 - 12 z 200623.12.2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C317E - 12 z 200623.12.2006

  11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C317E - 12 z 200623.12.2006

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C317E - 11 z 200623.12.2006

  10. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  7. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  8. Oświadczenia pisemne i pytania ustne (składanie dokumentów)

 • Dz. U. C317E - 8 z 200623.12.2006

  9. Petycje

 • Dz. U. C317 - 6 z 200623.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C317 - 5 z 200623.12.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4475 — Schneider Electric/APC) (1)

 • Dz. U. C317 - 3 z 200623.12.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C317E - 3 z 200623.12.2006

  6. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C317 - 2 z 200623.12.2006

  Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 Państw Członkowskich obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.— Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 roku (  Dz.U. L 140 z dnia 30 kwietnia 2004, str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (  Dz.U. C 273 z dnia 9 września 1997 roku, str. 3)

 • Dz. U. C317E - 2 z 200623.12.2006

  5. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C317 - 1 z 200623.12.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  3. Skład Parlamentu (obserwatorzy)

 • Dz. U. C317E - 1 z 200623.12.2006

  4. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C317 - 0 z 200623.12.2006

  Informacja dla czytelników

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.