Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 331 POZ 34

Tytuł:

Sprawa T-155/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Pojęcie przedsiębiorstwa — Skarga do Komisji — Oddalenie)

Data ogłoszenia:2006-12-30


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 331 POZ 34

C 331/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2006

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — SELEX Sistemi Integrati przeciwko Komisji (Sprawa T-155/04) ( ) (Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Pojęcie przedsiębiorstwa — Skarga do Komisji — Oddalenie) (2006/C 331/74) Język postępowania: włoski

1

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Branco przeciwko Komisji (Sprawa T-162/04) (1) (Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Zmniejszenie finansowania — Podwykonawstwo — Rozsądny termin) (2006/C 331/75) Język postępowania: portugalski


Strony Strona skarżąca: Eugénio Branco, Lda (Lizbona, Portugalia) (przedstawiciel: adwokat B. Belchior)

Strony Strona skarżąca: SELEX Sistemi Integrati SpA, poprzednio Alenia Marconi Systems SpA (Rzym, Włochy) (Przedstawiciel: adwokat F. Sciaudone) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: początkowo P. Oliver i L. Visaggio, następnie A. Bouquet, L. Visaggio i F. Amato, pełnomocnicy) Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol) (Przedstawiciele: adwokaci F. Montag i T. Wessely)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: P. Guerra e Andrade i A. Weimar, pełnomocnicy) Przedmiot sprawy Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 8 sierpnia 2003 r. zmniejszającej finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i tym samym oddalającej wniosek o wypłatę pozostałych środków z EFS, początkowo zatwierdzony w ramach programu operacyjnego 87 03 01 P1. Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona. 2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

Przedmiot sprawy Skarga o stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji Komisji z dnia 12 lutego 2004 r. oddalającej skargę złożoną do Komisji przez skarżącą w sprawie domniemanego naruszenia przez Eurocontrol postanowień traktatu WE z zakresu konkurencji.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji Sentencja wyroku 1) Skarga zostaje oddalona. 2) SELEX Sistemi Integrati SpA pokrywa własne koszty oraz koszty Komisji. 3) Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej pokrywa własne koszty. Strony

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004.

(Sprawa T-282/04) (1) (EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Korekta finansowa — Rozwój rolnictwa — Pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących) (2006/C 331/76) Język postępowania: włoski

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: G. De Bellis, avvocato dello Stato) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: C. Cattabriga i L. Visaggio, pełnomocnicy)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 331 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C331 - 51 z 200630.12.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

 • Dz. U. C331 - 50 z 200630.12.2006

  Sprawa F-120/06: Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 grudnia 2006 r. — Dálnoky przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Postępowanie o zastosowanie środków zabezpieczających — Ogłoszenie o konkursie — Dopuszczalność głównej skargi — Pilność — Brak)

 • Dz. U. C331 - 50 z 200630.12.2006

  Sprawa F-88/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2006 r. — Pantalis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C331 - 49 z 200630.12.2006

  Sprawa F-47/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 13 grudnia 2006 r. — Aimi i in. przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Przebieg kariery zawodowej — Regulamin pracowniczy w brzmieniu obowiązującym przed 1 maja 2004 r. — Przejście do nowej struktury kariery zawodowej — Akt o zasięgu ogólnym — Równość traktowania — Interes prawny)

 • Dz. U. C331 - 49 z 200630.12.2006

  Sprawa F-78/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 grudnia 2006 r. — Suhadolnik przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Urzędnicy — Zatrudnienie — Powołanie — Okres próbny — Urzędnik w okresie próbnym — Powołanie na czas nieokreślony — Zaszeregowanie do grupy i stopnia — Przepisy przejściowe załącznika XIII do regulaminu pracowniczego — Dopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C331 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa F-10/06: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — André przeciwko Komisji (Urzędnicy — Członek personelu pomocniczego — Tłumacz konferencyjny — Warunki wypłaty ryczałtu z tytułu poniesionych kosztów podróży)

 • Dz. U. C331 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa F-118/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Klopfer przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do egzaminów konkursowych — Wymagane doświadczenie zawodowe — Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy)

 • Dz. U. C331 - 48 z 200630.12.2006

  Sprawa F-37/06: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2006 r. — Strack przeciwko Komisji (Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie zdrowotne — Choroba zawodowa — Akt niekorzystny — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 47 z 200630.12.2006

  Sprawa F-88/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Kubanski przeciwko Komisji (Członek personelu tymczasowego — Artykuł 5 ust. 3 lit. a) regulaminu pracowniczego — Artykuł 82 ust. 2 warunków zatrudnienia innych pracowników — Uchylenie decyzji o zatrudnieniu skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego zaszeregowanego w grupie B*4 — Poziom kwalifikacji wymagany dla zatrudnienia w grupie B*4 — Nowa umowa w charakterze pracownika kontraktowego)

 • Dz. U. C331 - 47 z 200630.12.2006

  Sprawa F-122/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Economidis przeciwko Komisji (Urzędnicy — Powołanie — Stanowisko kierownika wydziału — Odrzucenie kandydatury skarżącego — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C331 - 46 z 200630.12.2006

  Sprawa F-74/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Caldarone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za 2003 r. — Obowiązek uzasadnienia sprawozdania — Uchylenie sprawozdania — Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia)

 • Dz. U. C331 - 46 z 200630.12.2006

  Sprawa F-77/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 listopada 2006 r. — Balabanis i Le Dour przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Zmiana regulaminu pracowniczego — Stosowanie w czasie — Postępowania w sprawie awansowania za rok 2004 — Niewpisanie na listę urzędników uprawnionych do awansu — Uwzględnienie okresu próbnego w celu obliczenia stażu pracy wynoszącego minimalnie dwa lata)

 • Dz. U. C331 - 45 z 200630.12.2006

  Sprawa F-17/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2006 r. — de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji (Urzędnicy — Nieobecność w pracy wskutek choroby — Przymusowe urlopowanie z powodu niezdolności do pracy)

 • Dz. U. C331 - 45 z 200630.12.2006

  Sprawa F-22/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2006 r. — Neophytou przeciwko Komisji (Urzędnicy — Konkurs otwarty — Komisja konkursowa — Równe traktowanie — Warunki dopuszczenia)

 • Dz. U. C331 - 44 z 200630.12.2006

  Sprawa T-288/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2006 r. — Huta Częstochowa przeciwko Komisji (Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczasowych — Wniosek o zawieszenie wykonania — Pomoc państwa — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 44 z 200630.12.2006

  Sprawa T-409/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 20 listopada 2006 r. — Latino przeciwko Komisji

 • Dz. U. C331 - 44 z 200630.12.2006

  Sprawa T-283/06 R: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 listopada 2006 r. — Dairo Air Services przeciwko Komisji

 • Dz. U. C331 - 43 z 200630.12.2006

  Sprawa T-392/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2006 r. MMT przeciwko Komisji (Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin na wniesienie skargi — Zarzut niedopuszczalności)

 • Dz. U. C331 - 43 z 200630.12.2006

  Sprawa T-14/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — K-Swiss przeciwko OHIM (równoległe paski na obuwiu) (Wspólnotowy znak towarowy — Kwestie proceduralne — Zarzut niedopuszczalności — Powiadomienie o decyzji Izby Odwoławczej — Termin na wniesienie skargi)

 • Dz. U. C331 - 42 z 200630.12.2006

  Sprawa T-115/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2006 r. — Jiménez Martínez przeciwko Komisji (Urzędnicy — Niezdolność do pracy — Komitet ds. inwalidztwa — Czynność przygotowawcza — Interes prawny — Nieprawidłowości w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 42 z 200630.12.2006

  Sprawa T-290/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 grudnia 2006 r. — Weber przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów instytucji wspólnotowych — Odmowa — Skarga wszczynająca postępowanie — Oczywista niedopuszczalność — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C331 - 42 z 200630.12.2006

  Sprawa T-366/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 listopada 2006 r. — Anheuser-Busch przeciwko OHIM — Budějovický Budvar (BUDWEISER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUDWEISER — Wcześniejsze słowne międzynarodowe i graficzne znaki towarowe BUDWEISER i BUDWEISER BUDVAR — Odmowa rejestracji — Ograniczenie wykazu towarów objętych zgłoszeniem — Skarga oczywiście pozbawiona podstaw prawnych)

 • Dz. U. C331 - 41 z 200630.12.2006

  Sprawa T-434/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2006 r. — Milbert i in. przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu — Skarga o uchylenie — Interes prawny — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 41 z 200630.12.2006

  Sprawa T-436/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2006 r. — Sanchez Ferriz przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu — Skarga o uchylenie — Interes prawny — Oczywista niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 40 z 200630.12.2006

  Sprawa T-135/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 listopada 2006 r. — Campoli przeciwko Komisji (Urzędnicy — Emerytury — Współczynnik korygujący obliczany w zależności do średnich kosztów utrzymania w kraju miejsca zamieszkania — System przejściowy ustanowiony w nowym regulaminie pracowniczym od dnia 1 maja 2004 r. — Akt niekorzystny — Zarzut niegodności z prawem — Uzasadnione oczekiwania — Pewność prawna — Równość traktowania)

 • Dz. U. C331 - 40 z 200630.12.2006

  Sprawa T-173/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2006 r. — Heus przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Dopuszczenie do udziału w konkursie wewnętrznym — Ogłoszenie o konkursie — Warunek dotyczący starszeństwa w służbie — Skarga o uchylenie — Zasada niedyskryminacji)

 • Dz. U. C331 - 40 z 200630.12.2006

  Sprawa T-225/02: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2006 r. — Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Społeczny — Rozporządzenie (EWG) nr 4253/88 — Cofnięcie pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Bezpośrednie oddziaływanie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 39 z 200630.12.2006

  Sprawa T-43/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2006 r. — Camper przeciwko OHIM — JC (BROTHERS by CAMPER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego BROTHERS by CAMPER — Wcześniejsze graficzne krajowe znaki towarowe BROTHERS — Niedopuszczalność — Względna podstawa odmowy rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C331 - 38 z 200630.12.2006

  Sprawa T-424/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2006 r. — Angelidis przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Skarga o uchylenie — Brak konsultacji z bezpośrednim przełożonym — Uzasadnienie — Skarga o odszkodowanie — Sporządzenie z przekroczeniem terminu — Krzywda — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 38 z 200630.12.2006

  Sprawa T-7/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — Komisja przeciwko Parthenonowi (Klauzula arbitrażowa — Czwarty program ramowy badań, rozwoju technologicznego i prezentacji — Zwrot zaliczek)

 • Dz. U. C331 - 38 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 i T-139/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 29 listopada 2006 r. — Agne-Dapper i in. przeciwko Komisji i in. (Urzędnicy — Emerytury — Zastosowanie współczynnika korygującego obliczonego w zależności do średnich kosztów utrzymania w kraju miejsca zamieszkania — System przejściowy ustanowiony w rozporządzeniu zmieniającym regulamin pracowniczy od dnia 1 maja 2004 r. — Akt niekorzystny — Zarzut niegodności z prawem)

 • Dz. U. C331 - 37 z 200630.12.2006

  Sprawa T-392/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Gagliardi przeciwko OHIM — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego MANŪ MANU MANU — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy MANOU — Odmowa rejestracji — Zakres i zmiana decyzji izby odwoławczej — Ograniczenie wniosku o rejestrację — Częściowe wycofanie sprzeciwu — Interes prawny we wniesieniu sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Zakres dowodu używania — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C331 - 37 z 200630.12.2006

  Sprawa T-422/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 listopada 2006 r. — Lavagnoli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za rok 2003 — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu)

 • Dz. U. C331 - 36 z 200630.12.2006

  Sprawa T-379/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2006 r. — J przeciwko Komisji (Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny i dodatek na zagospodarowanie — Warunki przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. a) i w art. 5 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Pojęcie „wykonywanie obowiązków w służbie państwowej” — Zwrot świadczeń nienależnie pobranych)

 • Dz. U. C331 - 36 z 200630.12.2006

  Sprawa T-382/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 listopada 2006 r. — Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods przeciwko Komisji (Unia celna — Papier ryżowy pochodzący z Wietnamu — Umorzenie należności celnych przywozowych — Względy słuszności — Artykuł 239 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — Błąd organów celnych — Pojęcie ewidentnego niedbalstwa — Zasada równości traktowania — Zasada dobrej administracji — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C331 - 35 z 200630.12.2006

  Sprawa T-310/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 grudnia 2006 r. — Ferrero Deutschland przeciwko OHIM — Cornu (FERRO) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego FERRO — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy FERRERO — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Podobieństwo towarów)

 • Dz. U. C331 - 35 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone T-314/04 i T-414/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Niemcy przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego — Zmniejszenie pomocy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 34 z 200630.12.2006

  Sprawa T-162/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Branco przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Społeczny (EFS) — Zmniejszenie finansowania — Podwykonawstwo — Rozsądny termin)

 • Dz. U. C331 - 34 z 200630.12.2006

  Sprawa T-282/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2006 r. — Włochy przeciwko Komisji (EFOGR — Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego — Korekta finansowa — Rozwój rolnictwa — Pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących)

 • Dz. U. C331 - 33 z 200630.12.2006

  Sprawa T-416/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2006 r. — Angelidis przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Skarga o uchylenie — Brak konsultacji z bezpośrednim przełożonym — Uzasadnienie — Skarga o odszkodowanie — Sporządzenie z przekroczeniem terminu — Krzywda — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 33 z 200630.12.2006

  Sprawa T-47/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 listopada 2006 r. — Milbert i in. przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001/2002 )

 • Dz. U. C331 - 32 z 200630.12.2006

  Sprawa T-146/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Przepisy hiszpańskie przewidujące środki na rzecz sektora rolnego w związku ze wzrostem cen paliw — Formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w art. 88 ust. 2 WE — Decyzja stwierdzająca, że niektóre środki nie stanowią pomocy — Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji — Dopuszczalność — Legitymacja czynna — Obowiązek uzasadnienia)

 • Dz. U. C331 - 32 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone T-217/03 i T-245/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2006 r. — FNCBV i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Artykuł 81 ust. 1 WE — Wołowina i cielęcina francuska — Zawieszenie importu — Ustalenie skali cen związkowych — Rozporządzenie nr 26 — Związki przedsiębiorstw — Ograniczenie konkurencji — Akcja związkowa — Wpływ na handel między państwami członkowskimi — Obowiązek uzasadnienia — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Zasada proporcjonalności — Waga i czas trwania naruszenia — Okoliczności obciążające i łagodzące — Niekumulowanie sankcji — Prawo do obrony)

 • Dz. U. C331 - 31 z 200630.12.2006

  Sprawa T-95/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid i Federación Catalana de Estaciones de Servicio przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Przepisy przewidujące pilne środki służące ożywieniu konkurencji w sektorze dystrybucji detalicznej produktów ropopochodnych — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń — Dopuszczalność — Osoby prawne — Akty dotyczące ich indywidualnie — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — Obowiązek wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego — Rozsądny termin)

 • Dz. U. C331 - 31 z 200630.12.2006

  Sprawa T-138/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2006 r. — É.R i in. przeciwko Radzie i Komisji (Wspólna polityka rolna — Inspekcja weterynaryjna — Gąbczasta encefalopatia bydła („choroba wściekłych krów”) — Nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Odpowiedzialność Wspólnoty za sprzeczne z prawem zachowanie jej organów — Szkoda — Związek przyczynowy — Braki formalne — Równoległe procedury krajowe — Przedawnienie — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 30 z 200630.12.2006

  Sprawa T-303/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 grudnia 2006 r. Westfalen Gassen Nederland przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Niderlandzki rynek gazu przemysłowego i medycznego — Ustalanie cen — Dowód udziału w porozumieniach, decyzjach i uzgodnionych praktykach — Dowód zdystansowania się — Zasady niedyskryminacji i proporcjonalności — Obliczanie kwoty grzywien)

 • Dz. U. C331 - 30 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone T-81/03, T-82/03 I T-103/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Mast-Jägermeister przeciwko OHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO w ramie) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznych wspólnotowych znaków towarowych VENADO w ramie, VENADO i VENADO ESPECIAL — Wcześniejsze graficzne wspólnotowe znaki towarowe przedstawiające głowę jelenia widzianą od przodu i wpisaną w okrąg — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C331 - 29 z 200630.12.2006

  Sprawa T-237/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Technische Glaswerke Ilmenau przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Postępowanie w sprawie kontroli pomocy państwa — Wyjątek dotyczący ochrony celu śledztwa — Odmowa dorozumiana — Obowiązek przeprowadzenia konkretnej i indywidualnej analizy — Interwencja — Wnioski, zarzuty i argumenty interwenienta)

 • Dz. U. C331 - 29 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone od T-259/02 do T-264/02 i T-271/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 grudnia 2006 r. — Raiffeisen Zentralbank Österreich i in. przeciwko Komisji (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Austriacki rynek bankowy — „Klub Lombard” — Wpływ na handel między państwami członkowskimi — Obliczanie grzywien)

 • Dz. U. C331 - 28 z 200630.12.2006

  Sprawa T-217/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 23 listopada 2006 r. — Ter Lembeek przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Pomoc na rzecz belgijskiej grupy Beaulieu — Zrzeczenie się wierzytelności)

 • Dz. U. C331 - 28 z 200630.12.2006

  Sprawa T-228/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. — Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawo do obrony — Uzasadnienie — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — Skarga o odszkodowanie)

 • Dz. U. C331 - 27 z 200630.12.2006

  Sprawa T-373/94: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 grudnia 2006 r. Werners przeciwko Radzie i Komisji (Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Mleko — Dodatkowa opłata wyrównawcza — Ilość referencyjna — Producenci, którzy podjęli zobowiązanie do niewprowadzania do obrotu — Producenci SLOM 1984 — Niewznowienie produkcji z chwilą wygaśnięcia zobowiązania)

 • Dz. U. C331 - 27 z 200630.12.2006

  Sprawa T-304/01: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 grudnia 2006 r. — Abad Pérez i in. przeciwko Radzie i Komisji (Wspólna polityka rolna — Zdrowie zwierząt — Gąbczasta encefalopatia bydła — Przepisy dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego — Skarga o odszkodowanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Związek przyczynowy — Wady formalne — Związek przedsiębiorców — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-165/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma — Włochy) — Leasys SpA. przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Roma 7

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-216/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-224/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-235/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 21 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-258/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C331 - 26 z 200630.12.2006

  Sprawa C-318/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-75/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 20 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-88/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 13 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-90/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 22 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-108/06: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 23 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-118/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma — Włochy) — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Roma 6

 • Dz. U. C331 - 25 z 200630.12.2006

  Sprawa C-164/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione tributaria provinciale di Roma — Włochy) — Nissan Italia Srl przeciwko Agenzia Entrate Ufficio Roma 3

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-42/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 września 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation — Belgia) — Państwo belgijskie przeciwko Ring Occasions S.A. w likwidacji i Fortis Banque SA

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-66/05: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 22 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-105/05: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 22 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Finlandii

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-151/05: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 7 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof — Niemcy) — F. Weissheimer Malzfabrik przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Jonas

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-65/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 29 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C331 - 24 z 200630.12.2006

  Sprawa C-68/06: Postanowienie prezesa piątej izby Trybunału z dnia 24 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C331 - 23 z 200630.12.2006

  Sprawa C-252/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/92/WE — Pośrednictwo ubezpieczeniowe — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 23 z 200630.12.2006

  Sprawa C-418/05 P: Postanowienie Trybunału z dnia 7 listopada 2006 r. — Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén (ASAJA), Salvador Contreras Gila, José Ramiro López, Antonio Ramiro López, Cristobal Gallego Martínez, Benito García Burgos, Antonio Parras Rosa przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Środek tymczasowy — Rozporządzenie (WE) nr 864/2004 — Skarga o stwierdzenie nieważności — System pomocy w sektorze oliwy z oliwek — Osoby fizyczne i prawne — Oddziaływanie indywidualne)

 • Dz. U. C331 - 22 z 200630.12.2006

  Sprawa C-218/06: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/87/WE — Dodatkowy nadzór nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi należącymi do konglomeratu finansowego — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 22 z 200630.12.2006

  Sprawa C- 223/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/51/WE — Prawo spółek — Roczne sprawozdania finansowe niektórych rodzajów spółek — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 21 z 200630.12.2006

  Sprawa C-156/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Szwecji (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/87/WE — Instytucje kredytowe, zakłady ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwa inwestycyjne należące do konglomeratu finansowego — Dodatkowy nadzór — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 21 z 200630.12.2006

  Sprawa C-198/06: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 1999/94/WE — Nowe samochody osobowe — Informacja o zużyciu paliwa i emisjach CO2)

 • Dz. U. C331 - 20 z 200630.12.2006

  Sprawa C-127/06: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/65/WE — Sprzedaż usług finansowych na odległość — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 20 z 200630.12.2006

  Sprawa C-138/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/49/WE — Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku — Brak transpozycji w terminie)

 • Dz. U. C331 - 19 z 200630.12.2006

  Sprawa C-54/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2001/42/WE — Ocena wpływu niektórych planów i programów na środowisko — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 19 z 200630.12.2006

  Sprawa C-78/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/49/WE — Ocena i zarządzanie poziomem hałasu w środowisku — Brak transpozycji w terminie)

 • Dz. U. C331 - 18 z 200630.12.2006

  Sprawa C-13/06: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część B lit. a) — Transakcje ubezpieczeniowe — Instytucja oferująca świadczenie pomocy drogowej)

 • Dz. U. C331 - 18 z 200630.12.2006

  Sprawa C-48/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2002/90/WE — Ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu — Brak transpozycji w wyznaczonym terminie)

 • Dz. U. C331 - 17 z 200630.12.2006

  Sprawa C-401/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — VDP Dental Laboratory NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. e) — Zakres zwolnienia — Wyrób i naprawa protez dentystycznych przez pośrednika niebędącego dentystą lub technikiem dentystycznym — Podzlecenie technikowi dentystycznemu)

 • Dz. U. C331 - 17 z 200630.12.2006

  Sprawa C-452/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/EWG — Zanieczyszczenia — Oczyszczanie ścieków komunalnych)

 • Dz. U. C331 - 16 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone C-376/05 i C-377/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — A. Brünsteiner GmbH (C-376/05), Autohaus Hilgert GmbH (C-377/05) przeciwko Bayerische Motorenwerke AG (BMW) (Konkurencja — Porozumienie dotyczące dystrybucji pojazdów silnikowych — Zwolnienie grupowe — Rozporządzenie (WE) nr 1475/95 — Artykuł 5 ust. 3 — Wypowiedzenie przez dostawcę — Reorganizacja sieci — Wejście w życie rozporządzenia (WE) nr 1400/2002 — Artykuł 4 ust. 1 — Ograniczenia podstawowe — Konsekwencje)

 • Dz. U. C331 - 16 z 200630.12.2006

  Sprawa C-390/05: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 — Substancje zubażające warstwę ozonową)

 • Dz. U. C331 - 15 z 200630.12.2006

  Sprawa C-357/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Wewnętrzny rynek gazu ziemnego — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C331 - 14 z 200630.12.2006

  Sprawa C-315/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Monselice — Włochy) — Lidl Italia Srl przeciwko Comune di Arcole (VR) (Dyrektywa 2000/13/WE — Etykietowanie środków spożywczych, które mają być dostarczone jako takie konsumentowi końcowemu — Zakres obowiązków wynikających z art. 2, 3 i 12 — Obowiązkowa w odniesieniu do niektórych napojów alkoholowych informacja o zawartości objętościowej alkoholu — Napój alkoholowy produkowany w państwie członkowskim innym niż państwo siedziby dystrybutora — „Amaro alle erbe” — Zawartość objętościowa alkoholu niższa niż wskazana na etykiecie — Przekroczenie dopuszczalnego odchylenia — Grzywna administracyjna — Odpowiedzialność dystrybutora)

 • Dz. U. C331 - 14 z 200630.12.2006

  Sprawa C-316/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen — Szwecja) — Nokia Corp. przeciwko Joacimowi Wärdellowi (Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Działania stanowiące naruszenie lub stwarzające groźbę naruszenia — Obowiązek wydania przez sąd właściwy w sprawach wspólnotowych znaków towarowych postanowienia zakazującego osobom trzecim takich działań — Pojęcie „szczególnych powodów” zaniechania wydania takiego zakazu — Spoczywający na sądzie właściwym w sprawach wspólnotowych znaków towarowych obowiązek zastosowania środków, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu — Krajowe prawodawstwo zawierające ogólny zakaz działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia obwarowany sankcjami karnymi)

 • Dz. U. C331 - 13 z 200630.12.2006

  Sprawa C-300/05: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof) — Hauptzollamt Hamburg-Jonas przeciwko Zuchtvieh-Kontor GmbH (Dyrektywa 91/628/WE — Ochrona zwierząt podczas transportu — Odstępy czasu między pojeniem i karmieniem, czas trwania przewozu oraz okresy odpoczynku — Pojęcie „transport” („Transportdauer”) — Uwzględnienie czasu załadunku i wyładunku zwierząt)

 • Dz. U. C331 - 13 z 200630.12.2006

  Sprawa C-306/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — Compaq Computer International Corporation przeciwko Inspecteur der Belastingdienst — Douanedistrict Arnhem (Wartość celna — Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem zawierającym system operacyjny)

 • Dz. U. C331 - 12 z 200630.12.2006

  Sprawa C-283/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof — Austria) — ASML Netherlands BV przeciwko Semiconductor Industry Services GmbH (SEMIS) (Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych — Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 — Uznawanie i wykonywanie — Artykuł 34 pkt 2 — Orzeczenie wydane zaocznie — Podstawa odmowy — Pojęcie pozwanego, który nie wdał się w spór, mającego „możliwość” złożenia środka zaskarżenia od orzeczenia — Brak doręczenia orzeczenia)

 • Dz. U. C331 - 12 z 200630.12.2006

  Sprawa C-293/05: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 30 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 91/271/WE — Zanieczyszczenia i uciążliwości — Oczyszczanie ścieków komunalnych — Prowincja Varese)

 • Dz. U. C331 - 11 z 200630.12.2006

  Sprawa C-240/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel — Luksemburg) — Administration de l'enregistrement et des domaines przeciwko Eurodental Sàrl (Szósta dyrektywa VAT — Zwolnienia — Artykuł 13 część A ust. 1 lit. e), art. 17 ust. 3 lit. b) oraz art. 28c część A lit. a) — Prawo do odliczenia — Wykonywanie i naprawa protez dentystycznych — Czynności wewnątrzwspólnotowe dotyczące czynności zwolnionych w obrębie państwa członkowskiego — Wpływ przejściowego systemu odstępstw przewidzianego w art. 28 ust. 3 lit. a) w związku z załącznikiem E pkt 2 — Zasada neutralności podatkowej — Częściowa harmonizacja podatku VAT)

 • Dz. U. C331 - 11 z 200630.12.2006

  Sprawa C-257/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 49 WE — Swoboda świadczenia usług — Obowiązek założenia przedsiębiorstwa na terytorium krajowym, warunkujący dostęp do działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie inspekcji kotłów i instalacji ciśnieniowych („Kesselprüfstelle”))

 • Dz. U. C331 - 10 z 200630.12.2006

  Sprawa C-238/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — ASNEF-EQUIFAX, Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S.L. przeciwko Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC) (Konkurencja — Artykuł 81 WE — System wymiany między instytucjami finansowymi informacji dotyczących wypłacalności klientów — Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Dopuszczalność — Wpływ na handel między państwami członkowskimi — Ograniczenie konkurencji — Zysk dla użytkowników)

 • Dz. U. C331 - 9 z 200630.12.2006

  Sprawa C-170/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Francja)] — Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL przeciwko Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Swoboda przedsiębiorczości — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wypłata dywidend — Zwolnienie dywidend wypłaconych spółkom będącym rezydentami — Pobór podatku u źródła od dywidend wypłaconych spółkom będącym nierezydentami — Konwencja podatkowa o unikaniu podwójnego opodatkowania — Możliwość zaliczenia pobranej kwoty na poczet podatku należnego w innym państwie członkowskim)

 • Dz. U. C331 - 9 z 200630.12.2006

  Sprawa C-217/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Supremo — Hiszpania) — Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio przeciwko Compañía Española de Petróleos SA (Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Porozumienia między przedsiębiorstwami — Artykuł 85 traktatu EWG (po zmianach art. 85 traktatu WE, obecnie art. 81 ust. 1 WE) — Artykuły 10-13 rozporządzenia (EWG) nro 1984/83 — Umowy w sprawie wyłącznego zakupu paliw między prowadzącymi stacje paliw i przedsiębiorstwami paliwowymi zwane „umowami opartymi na prowizji za sprzedaż wraz z gwarancją” i „umowami agencyjnymi”)

 • Dz. U. C331 - 8 z 200630.12.2006

  Sprawa C-97/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Darmstadt — Niemcy) — Mohamed Gattoussi przeciwko Stadt Rüsselsheim (Układ eurośródziemnomorski — Pracownik tunezyjski posiadający pozwolenie na pobyt i prowadzenie działalności zawodowej w państwie członkowskim — Zasada niedyskryminacji w zakresie warunków pracy, wynagrodzenia oraz zwolnienia z pracy — Skrócenie okresu ważności pozwolenia na pobyt)

 • Dz. U. C331 - 8 z 200630.12.2006

  Sprawa C-161/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 — System kontroli w sektorze rybołówstwa — Informacje dotyczące gatunków i ilości poławianych ryb — Brak powiadomienia)

 • Dz. U. C331 - 7 z 200630.12.2006

  Sprawa C-5/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 23 listopada 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden) — Staatssecretaris van Financiën przeciwko B. F. Joustra (Postanowienia podatkowe — Harmonizacja ustawodawstw — Dyrektywa 92/12/EWG — Podatek akcyzowy — Wino — Artykuły 7-10 — Określenie państwa członkowskiego, w którym podatek akcyzowy staje się wymagalny — Nabycie przez osobę prywatną dla jej własnego użytku i użytku innych osób prywatnych — Przewóz do innego państwa członkowskiego wykonywany przez przedsiębiorstwo transportowe — System stosowany w państwie członkowskim przeznaczenia)

 • Dz. U. C331 - 7 z 200630.12.2006

  Sprawa C-32/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 30 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Środowisko naturalne — Dyrektywa 2000/60/WE — Brak podania do wiadomości przepisów, za pomocą których dokonano transpozycji — Obowiązek ustanowienia przepisów ramowych prawa krajowego — Brak — Niepełna transpozycja lub brak transpozycji art. 2, art. 7 ust. 2 i art. 14)

 • Dz. U. C331 - 6 z 200630.12.2006

  Sprawa C-486/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 23 listopada 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Odzyskiwanie odpadów — Urządzenie produkujące energię elektryczną w drodze spalania paliw uzyskanych z odpadów i biomasy w Massafrze (Taranto) — Dyrektywy 75/442/EWG i 85/337/EWG)

 • Dz. U. C331 - 5 z 200630.12.2006

  Sprawa C-446/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (Chancery Division)-Zjednoczone Królestwo) — Test Claimants in the FII Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Dyrektywa 90/435/EWG — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wypłata dywidend — Zapobieganie opodatkowaniu kaskadowemu lub zmniejszenie opodatkowania kaskadowego — Zwolnienie — Dywidendy otrzymane od spółek mających siedzibę w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim — Ulga podatkowa — Zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych — Zasada równego traktowania — Roszczenie o zwrot lub roszczenie o odszkodowanie)

 • Dz. U. C331 - 4 z 200630.12.2006

  Sprawa C-413/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 listopada 2006 r. — Parlament europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2003/54/WE — Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej — Dyrektywa Rady 2004/85/WE — Tymczasowe odstępstwa na rzecz Estonii — Podstawa prawna)

 • Dz. U. C331 - 4 z 200630.12.2006

  Sprawa C-414/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 listopada 2006 r. — Parlament europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej (Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 — Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej — Rozporządzenie nr 1223/2004 — Tymczasowe odstępstwa na rzecz Słowenii — Podstawa prawna)

 • Dz. U. C331 - 3 z 200630.12.2006

  Sprawa C-306/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de Barcelona — Hiszpania) — Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) przeciwko Rafael Hoteles SA (Prawo autorskie i prawa pokrewne w społeczeństwie informacyjnym — Dyrektywa 2001/29/WE — Artykuł 3 — Pojęcie „publicznego udostępnienia” — Utwory udostępniane przy pomocy odbiorników telewizyjnych umieszczonych w pokojach hotelowych)

 • Dz. U. C331 - 3 z 200630.12.2006

  Sprawa C-374/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony prez High Court of Justice (Chancery Division) (Zjednoczone Królestwo) — Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation przeciwko Commissioners of Inland Revenue (Swoboda przedsiębiorczości — Swobodny przepływ kapitału — Podatek dochodowy od osób prawnych — Wypłata dywidend — Ulga podatkowa — Odmienne traktowanie udziałowców będących rezydentami i udziałowców niebędących rezydentami — Umowy dwustronne o unikaniu podwójnego opodatkowania)

 • Dz. U. C331 - 2 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone C-94/04 i C-202/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 grudnia 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d'appello di Torino, Tribunale di Roma — Włochy) — Federico Cipolla przeciwko Rosarii Portolese, po mężu Fazari (C-94/04), Stefano Macrino, Claudia Capodarte przeciwko Robertowi Meloniemu (C-202/04) (Przepisy wspólnotowe dotyczące konkurencji — Systemy krajowe dotyczące stawek opłat za czynności adwokackie — Ustalanie stawek — Swobodne świadczenie usług)

 • Dz. U. C331 - 1 z 200630.12.2006

  Sprawa C-380/03: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 12 grudnia 2006 r. — Republika Federalna Niemiec przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej (Skarga o stwierdzenie nieważności — Zbliżanie ustawodawstw — Dyrektywa 2003/33/WE — Reklama i sponsorowanie na rzecz wyrobów tytoniowych — Stwierdzenie nieważności art. 3 i 4 — Wybór podstawy prawnej — Artykuły 5 WE i 152 WE — Zasada proporcjonalności)

 • Dz. U. C331 - 1 z 200630.12.2006

  Sprawy połączone C-485/03 do C-490/03: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 14 grudnia 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Pomoc państwa — System pomocy — Niezgodność ze wspólnym rynkiem — Termin wykonania decyzji Komisji — Zniesienie systemu pomocy — Zawieszenie jeszcze niewypłaconej pomocy — Odzyskanie przekazanej pomocy — Całkowita niemożność wykonania)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.