Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 40 POZ 4

Tytuł:

Oświadczenie Republiki Słowackiej stosownie do art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-02-17


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 40 POZ 4

Strona 1 z 2
C 40/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2006

Oświadczenie Republiki Słowackiej stosownie do art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2006/C 40/03)

I. USTAWODAWSTWO I SYSTEMY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 I 2 ROZPORZĄDZENIA (EWG) nr 1408/71


2. Świadczenia z tytułu inwalidztwa — Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami 3. Świadczenia z tytułu starości — Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami — Ustawa nr 43/2004 Zb. z dnia 20 stycznia 2004 r. o oszczędnościach na świadczenia emerytalne, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy — Ustawa nr 410/2004 Zb. z dnia 25 czerwca 2004 r. o jednorazowym świadczeniu dla emerytów w 2004 r., zmieniająca ustawę o poziomie minimum socjalnego — Ustawa nr 100/1988 Zb. z dnia 16 czerwca 1988 r. o zabezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, uchylona ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2004 r.; dotyczy ona emerytur przyznanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. będących wyłącznym źródłem dochodu, co przedstawiono w załączniku II część A do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 4. Świadczenia dla osób pozostałych przy życiu — Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami — Ustawa nr 43/2004 Zb. z dnia 20 stycznia 2004 r. o oszczędnościach na świadczenia emerytalne, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe — Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami — Ustawa nr 73/1998 Zb. z dnia 17 lutego 1998 r. o służbie publicznej członków sił policyjnych, słowackiej służby wywiadowczej, strażników pracujących w sądach i więzieniach oraz straży ochrony kolei, z późniejszymi zmianami

1. Ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyństwa — Ustawa nr 140/1998 Zb. z dnia 21 maja 1998 r. o lekach i środkach pomocy medycznej, zmieniająca ustawę nr 455/1991 Zb. o małych przedsiębiorstwach (ustawa o licencjonowaniu handlu) z późniejszymi zmianami oraz zmieniająca i uzupełniająca ustawę Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 220/1996 Zb. o reklamie — Ustawa nr 73/1998 Zb. z dnia 17 lutego 1998 r. o służbie publicznej członków sił policyjnych, słowackiej służby wywiadowczej, strażników pracujących w sądach i więzieniach oraz straży ochrony kolei, z późniejszymi zmianami — Ustawa nr 461/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o ubezpieczeniu społecznym, z późniejszymi zmianami, lub ustawa nr 328/2002 Zb. z dnia 29 maja 2002 r. o zabezpieczeniu społecznym dla policjantów i żołnierzy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy, z późniejszymi zmianami — Ustawa nr 462/2003 Zb. z dnia 30 października 2003 r. o rekompensacie zarobków podczas tymczasowej niezdolności osoby zatrudnionej do pracy, zmieniająca i uzupełniająca pewne ustawy — Ustawa nr 576/2004 Zb.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 40 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C40 - 12 z 200617.2.2006

  Zaproszenie do składania wniosków — eTEN 2006/1

 • Dz. U. C40 - 11 z 200617.2.2006

  Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

 • Dz. U. C40 - 10 z 200617.2.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3865 — Trinecke/VVT)

 • Dz. U. C40 - 9 z 200617.2.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4138 — DZ Equity/L-Bank/Hornschuch) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C40 - 7 z 200617.2.2006

  Zestawienie informacji dotyczących pomocy Państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

 • Dz. U. C40 - 6 z 200617.2.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C40 - 2 z 200617.2.2006

  Porozumienie administracyjne pomiędzy Królestwem Hiszpanii a Radą Unii Europejskiej

 • Dz. U. C40 - 1 z 200617.2.2006

  Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.