Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 58 POZ 12

Tytuł:

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2006/14)

Data ogłoszenia:2006-03-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 58 POZ 12

C 58/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

OPINIA RADY PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zalecenia Rady Unii Europejskiej dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (CON/2006/14) (2006/C 58/06) 1. Listem z dnia 15 lutego 2006 r., Prezydencja Rady Unii Europejskiej zgłosiła Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) wniosek o wydanie opinii w sprawie zalecenia Rady 2006/108/WE z dnia 14 lutego 2006 r., dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego (1). 2. Wskazane zalecenie, które po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów EBC oraz Parlamentu Europejskiego zostanie przedstawione w celu podjęcia decyzji Szefom Państw i Rządów Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro, zawiera rekomendację aby Pan Jürgen Stark został mianowany członkiem Zarządu EBC na ośmioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 czerwca 2006 r. 3. Rada Prezesów EBC wyraża opinię, iż zgłoszony kandydat jest osobą o uznanym autorytecie i doświadczeniu zawodowym w dziedzinie pieniądza lub bankowości, zgodnie z wymogiem wskazanym w art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 4. Rada Prezesów EBC nie wyraża sprzeciwu wobec zalecenia Rady dotyczącego mianowania zgłoszonego kandydata jako członka Zarządu EBC. 5. Rada Prezesów EBC przyjęła niniejszą opinię zgodnie z art. 112 ust. 2 lit. b) Traktatu oraz art. 11 ust. 2 oraz art. 43 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.


Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 2 marca 2006 r. Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

(1) Dz.U. L 17 z 17.2.2006, str. 58.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 58 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C58 - 11 z 200610.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3787 — Heinemann/HDS Retail/JV)

 • Dz. U. C58 - 10 z 200610.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4122 — Burda/Hachette/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C58 - 6 z 200610.3.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C58 - 2 z 200610.3.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r., zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r., w sprawie zastosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C58 - 1 z 200610.3.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.