Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 6

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

Data ogłoszenia:2006-01-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 6

C 7/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2006

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń (2006/C 7/06) Data przyjęcia: 20 lipca 2005 r. Państwo EFTA: Islandia Nr pomocy: Sprawa 55362 Tytuł: Ulgi z tytułu podatków i opłat dla huty aluminium Norðurál hf. w Grundartangi, Islandia Cel: Celem pomocy przyznanej na mocy i) zmian poprzedniego programu dotyczącego ulg z tytułu podatków i opłat; oraz ii) pewnych niezgłoszonych ulg z tytułu podatków i opłat (tworzących część programu) jest podniesienie atrakcyjności regionu Vesturland dla inwestorów Podstawa prawna:: Istniejące wcześniej instrumenty prawne, a mianowicie: i) ustawa nr 62 z 27 maja 1997 r. w sprawie upoważnienia do zawierania umów dotyczących huty aluminium w Grundartangi (zwana dalej „ustawą Grundartangi”); oraz ii) Umowa inwestycjna z dnia 7 sierpnia 1997 r. między jedynym udziałowcem Norðurál hf., Columbia Ventures Corporation, i rządem Islandii (zwane dalej „porozumieniem w sprawie inwestycji”) zostały zmienione przez i) podpisanie w dniu 9 lutego 2005 r. „Drugiej poprawki do umowy inwestycyjnej” przez rząd Islandii i Century Aluminum; oraz ii) ustawę nr 85/2003 (uchwaloną w dniu 13 marca 2003 r. przez islandzki parlament Althingi), która zmienia ustawę Grundartangi podobnie jak umowę inwestycjną. Budżet/ Czas trwania: 88,3 mln EUR przy intensywności pomocy wynoszącej 10,7 %. Program będzie realizowany do dnia 31 października 2018 r. Forma pomocy: Ulgi z tytułu podatków i opłat Decyzja: 1. Urząd Nadzoru EFTA nie wnosi zastrzeżeń do przyznania pomocy dla Norðurál hf. na mocy następujących niezgłoszonych środków pomocy tworzących część zatwierdzonego wcześniej programu pomocy; a także zmian wprowadzonych do tego programu pomocy: — maksymalna stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 18 %; — szybsza amortyzacja środków trwałych; — minimalny dziwięcioletni okres na odpisanie strat operacyjnych; — zwolnienie z cła i i podatku akcyzowego z tytułu przywozu lub krajowego nabycia materiałów wykorzystywanych do budowy Norðurál hf.; — odroczenie płatności z tytułu podatku VAT na przywóz; — zwolnienie z opłat z tytułu podatku akcyzowego od materiału niezbędnego do działania Norðurál hf.; — odroczenie płatności podatków w odniesieniu do środków wpłaconych na specjalny rachunek oraz szybsza amortyzacja środków trwałych nabytych za te środki; — zwolnienie z płatności z tytułu opłat za kontrole bezpieczeństwa przy wytwarzaniu elektryczności; — różnica pomiędzy ustawową kwotą należną z tytułu zabudowy i kwotą faktycznie zapłaconą; oraz — zwolnienie z płatności z tytułu najmu dodatkowych działek pomiędzy 5 lutego 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. 2. Pomoc państwa obecna w wyżej wymienionych środkach musi zostać odjęta od pułapu okreśłonego w decyzji w sprawie odpowiednich środków oraz musi spełniać wszystkie przewidziane w niej warunki, w tym maksymalną kwotę pomocy w wysokości 88,3 mln EUR i maksymalną intensywność pomocy w wysokości 10,7 % oraz termin wygaśnięcia programu pomocy Grundartangi upływający w dniu 8 lipca 2018 r. 3. Na Islandii spoczywa obowiązek dostarczania rocznych sprawozdań na temat wdrożenia pomocy zgodnie z art. 21 części II protokołu 3 do Porozumienia o Trybunale i Nadzorze w powiązaniu z art. 5 i 6 decyzji Urzędu Nadzoru 195/04/COL. 4. Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii. Teksty decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C7 - 9 z 200612.1.2006

  Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

 • Dz. U. C7 - 7 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia o EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków związanych z programem ulg podatkowych i obniżek opłat dla Norðurál hf. Wniosek został zatwierdzony przez Islandię

 • Dz. U. C7 - 5 z 200612.1.2006

  Ogłoszenie decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dz. U. C7 - 4 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 3 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 2 z 200612.1.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

 • Dz. U. C7 - 1 z 200612.1.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.