Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 7

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia o EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków związanych z programem ulg podatkowych i obniżek opłat dla Norðurál hf. Wniosek został zatwierdzony przez Islandię

Data ogłoszenia:2006-01-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 7

12.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 7/7

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia o EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków związanych z programem ulg podatkowych i obniżek opłat dla Norðurál hf. Wniosek został zatwierdzony przez Islandię (2006/C 7/07) Data przyjęcia: 1 czerwca 2005 r. Państwo EFTA: Islandia Nr pomocy: Sprawa 55362 Tytuł: Ulgi podatkowe i obniżki opłat dla huty aluminium Norðurál hf. w Grundartangi, w Islandii Zatwierdzenie odpowiednich środków przez Państwo EFTA: Listem z dnia 15 lipca 2005 r. władze Islandii zatwierdziły odpowiednie środki proponowane przez Urząd Cel: Celem pomocy przyznanej w formie programu ulg podatkowych i obniżek opłat jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu Vesturland Podstawa prawna: Następujące instrumenty prawne i) ustawa nr 62 z 27 maja 1997 r. w sprawie umożliwienia podpisywania umów dotyczących huty aluminium w Grundartangi (zwana dalej „ustawą Grundartangi”); oraz ii) umowa inwestycyjna z dnia 7 sierpnia 1997 r. między jedynym akcjonariuszem Norðurál hf., Columbia Ventures Corporation a rządem Islandii (zwana dalej „umową inwestycyjną”) Budżet/Czas trwania: 88,3 miliona EUR i intensywność pomocy w wysokości 10,7 %. Zezwolono, aby program obowiązywał do 31 października 2018 r. Forma pomocy: Ulgi podatkowe i zwolnienia z opłat Decyzja: 1. Urząd Nadzoru EFTA proponuje władzom Islandii następujące odpowiednie środki: a) Władze podejmą wszelkie konieczne środki ustawodawcze, administracyjne i inne, aby zagwarantować, że następujące środki pomocy zawarte w decyzji o Grundartangi, które powyżej uznano za program pomocy, nie wiążą się z pomocą operacyjną niezgodną z zasadami pomocy państwa: — Prawo umieszczania kwot na specjalnym rachunku zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy inwestycyjnej i art. 6 ust. 1 ustawy Grundartangi; — zwolnienie z podatku od wartości netto zgodnie z art. 7 ust. 2 umowy inwestycyjnej i art. 6 ust. 2 ustawy Grundartangi; — zwolnienie z podatku przemysłowego i opłaty rynkowej zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy inwestycyjnej i art. 6 ust. 3 ustawy Grundartangi; — obniżka opłat skarbowych zgodnie z art. 11 umowy inwestycyjnej i art. 6 ust. 7 ustawy Grundartangi; oraz — specjalne naliczanie gminnego podatku od nieruchomości zgodnie z art. 8 umowy inwestycyjnej i art. 6. ust. 6 ustawy Grundartangi. Należy podjąć środki w celu zagwarantowania, że pomoc przyznana na podstawie wyżej wymienionych środków pomocy w ramach programu pomocy nie przekracza pułapu 88,3 miliona EUR w cenach za rok 2003, stanowiącego całkowitą kwotę pomocy, którą można przyznać Norðurál hf. na wszystkie trzy inwestycje oraz że nie została przekroczona intensywność pomocy równa 10,7 % — stanowiąca integralną część bezwzględnego pułapu przyznawania pomocy państwa na rzecz Norðurál hf. Władze Islandii muszą obliczyć kwotę pomocy wypłaconej co roku na podstawie zdyskontowanej wartości, stosując roczne stawki referencyjne. Programu pomocy nie można pod żadnym pozorem stosować po dniu 31 października 2018 r., niezależnie od tego, czy przyznano całkowitą kwotę pomocy przewidzianą w powyższym pułapie. Należy zatem podjąć środki, aby zapewnić, że program pomocy wygaśnie dnia 31 października 2018 r. b) Władze podejmą wszelkie konieczne środki legislacyjne, administracyjne i inne, aby znieść pomoc niezgodną z zasadami pomocy państwa wynikającą ze zwolnień z podatku u źródła od dywidendy na mocy art. 7 ust. 1 umowy inwestycyjnej i art. 6 ust. 1 ustawy Grundartangi, a tym samym muszą całkowicie znieść te zapisy. 2. Aby przedmiotowe środki były zgodne z odpowiednimi środkami, należy zagwarantować skuteczność tych pierwszych w terminie trzech miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji, chyba że Urząd wyrazi zgodę na późniejszą datę, jeżeli uzna to za obiektywnie konieczne i odpowiednio uzasadnione. Władze Islandii jak najszybciej poinformują Urząd o przedmiotowych środkach, które podejmą aby zapewnić zgodność z odpowiednimi środkami, w nieprzekraczalnym terminie sześciu tygodni od daty otrzymania niniejszego wniosku


C 7/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.1.2006

3. Państwa EFTA składają Urzędowi uproszczone sprawozdania roczne z wdrożenia pomocy, zgodnie z zasadami ustanowionymi w art. 21 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale w połączeniu z art. 5 i 6 decyzji Urzędu nr 195/04/COL. 4. Urząd zwraca się do władz Islandii o wyrażenie zgody na niniejszy wniosek w sprawie odpowiednich środków, zgodnie z art. 19 ust. 1 część II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale oraz o przedstawienie odpo-

wiedzi w terminie sześciu tygodni od daty otrzymania niniejszego wniosku. Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C7 - 9 z 200612.1.2006

  Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

 • Dz. U. C7 - 6 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 5 z 200612.1.2006

  Ogłoszenie decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dz. U. C7 - 4 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 3 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 2 z 200612.1.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

 • Dz. U. C7 - 1 z 200612.1.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.